Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przejęcie kontraktu z NFZ

Źródło: AS/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Aleksandra Skibińska |Data: 09.08.2017
 
 
Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości szpitala, zgoda powiatu, nowy podmiot świadczący usługi medyczne dla mieszkańców... a co z przejęciem kontraktu z NFZ? Odpowiedź prawników.
PYTANIE
Prywatna spółka zaproponowała rozwiązanie umów dzierżawy nieruchomości szpitala powiatowego za porozumieniem stron. Powiat wyraził zgodę i postanowił we własnym zakresie rozpocząć świadczenie usług medycznych dla mieszkańców. Czy nowy podmiot ma szanse na przejęcie dotychczasowego kontraktu z NFZ?

ODPOWIEDŹ
Nowy podmiot ma szansę na przejęcie dotychczasowego kontraktu z NFZ pod warunkiem dopełnienia obowiązków wynikających z art. 155 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz U. z 2016 r. poz. 1793, z późn, zm.) oraz mając na uwadze przepis art. 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146.).

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o świadczeniach), do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Z kolei zgodnie z art. 155 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Funduszu.
Treść i konstrukcja powyższego przepisu wskazują, że zmiana podmiotu udzielającego świadczeń nie powoduje „automatycznego przejścia” kontraktów, które Zbywca zawarł z NFZ. Przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszym jest tryb „braku udzielenia zgody”, który jest właściwy gdy zmiana podmiotowa następuje w skutek przekształcenia na mocy przepisów szczególnych (np. przekształceń dokonanych na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych). W tym przypadku podmiot zobowiązany jest poinformować Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu o sukcesji. Drugi tryb, właściwy w przedmiotowej sprawie, to tryb udzielenia zgody. Dotyczy on sytuacji gdy przejście praw i obowiązków następuje na podstawie postanowień umowy.
Celem przekazania praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej właściwa będzie konstrukcja umowy cesji, uregulowana w art. 509 Kodeksu Cywilnego. Prócz zawarcia umowy cesji, koniecznym będzie przedstawienie Dyrektorowi Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego wniosku o udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy wraz z załącznikami.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że Nabywca może być świadczeniodawcą NFZ takie jak: odpis z KRS/CEIDG, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wpisem komórek organizacyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy (lub oświadczenie o wpisach do właściwego rejestru wraz z numerem księgi rejestrowej), umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawartą na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej lub art. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowę o przeniesienia praw i obowiązków lub innego dokumentu, z którego wynika przeniesienie praw i obowiązków. Ponadto, w przypadku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy, Zbywca i Nabywca przedstawiają dokumenty, z których wynika sposób przekazania potencjału. Natomiast, w przypadku braku tożsamości miejsca, personelu i sprzętu Zbywcy i Nabywcy, Zbywca i Nabywca opisują dokładnie na czym polegają różnice oraz przedstawiają dokumenty wskazujące, że potencjał wykonawczy po zmianie nie zmieni parametrów merytorycznych oferty w porównaniu do parametrów oferty Zbywcy. Co więcej, Nabywca, jeżeli nie jest świadczeniodawcą NFZ, stosownie do postanowień Zarządzenia Prezesa NFZ nr 45/2009/DSOZ z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.), powinien zawrzeć umowę upoważniającą do korzystania z Portalu NFZ. Nabywca powinien przygotować w swoim profilu dane dotyczące potencjału wykonawczego, umożliwiającego jego weryfikację. Wskazuje się, że nabywca i Zbywca mogą wraz z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków złożyć również wniosek o umożliwienie kopiowania potencjału z profilu Zbywcy na profil Nabywcy –przy czym wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku pełnej tożsamości miejsca, personelu i sprzętu. Przedmiotowy wniosek Zbywca i Nabywca praw i obowiązków wynikających z umowy mogą złożyć łącznie na jednym formularzu.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy powoduje że przeniesienie praw i obowiązków dokonane przez Zbywcę na Nabywcę nie wywołuje skutków prawnych.
Na marginesie należy wspomnieć, że zamiar przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na inny podmiot w trybie art. 155 ustawy o świadczeniach stanowi, zgodnie z art. 34 ust. 1 ogólnych warunków umów ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, dalej: rozporządzenie), zmianę podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy. Wobec powyższego, Zbywca (świadczeniodawca) zobowiązany jest zawiadomić oddział NFZ o zamiarze dokonania takich zmian nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 3 lit. g rozporządzenia, niedopełnienie obowiązku skutkuje nałożeniem kary umownej.

AUTORZY
Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Wiktoria Jaromska, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.