Recepta - kiedy rodzina może ją odebrać w imieniu pacjenta

Udostępnij:
Czy lekarz POZ może wypisywać receptę dla pacjenta, który nie zgłasza się po nią osobiście a za pośrednictwem rodziny? Prawnicy radzą w jakim wypadku jest to możliwe.
PYTANIE:
Pracuję jako lekarz POZ. Czy mogę wypisać recepty pacjentowi (stosowane przewlekle) kiedy zgłasza się po nie rodzina pacjenta?

ODPOWIEDŹ:
Lekarz POZ może wypisać receptę członkowi rodziny pacjenta leczonego na przewlekłą chorobę. Warunkiem jest, aby przepisywane leki były niezbędne do kontynuacji leczenia oraz, aby ta osoba została przez pacjenta upoważniona do jej osobistego odbioru.

UZASADNIENIE:

Lekarz wystawia receptę po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta. Wyjątkiem jest sytuacja dotycząca kontynuacji leczenia pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia opisanym w dokumentacji medycznej. Ponadto przepisy wymagają, aby lekarz wystawiający receptę zaoczną miał dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, ale nie ma wymogu, aby był to lekarz prowadzący jego leczenie. Tym samym podstawą wystawienia recepty zaocznej przez lekarza POZ może być pisemna informacja od lekarza AOS.
Nie można wystawić recepty zaocznej jedynie na podstawie oświadczenia pacjenta, że stwierdzono u niego daną chorobę przewlekłą. Konieczny jest bowiem odpowiedni wpis o tymże schorzeniu w treści dokumentacji. Dotyczy to chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie i to tylko, jeśli recepta dotyczy leków niezbędnych do kontynuacji leczenia. Zasady te mają zastosowanie także do zaocznego wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
Lekarz jest uprawniony do wydania recepty członkowi rodziny pacjenta po okazaniu przez taką osobę pisemnego upoważnienia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej, po okazaniu odpowiedniego wydruku informacyjnego.
Lekarz powinien wpisać do dokumentacji medycznej informacje o wystawieniu recepty oraz upoważnieniu do jej odbioru wraz ze wskazaniem tożsamości tej osoby. Można też po prostu dołączyć stosowne pisemne upoważnienie do dokumentacji medycznej. Wydaje się, że należy także zweryfikować tożsamość takiej osoby, np. poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jej imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL.
Sygnalizujemy, że niedopuszczalne jest wpisywanie odbiorów recept zaocznych wszystkich pacjentów do zbiorczej dokumentacji, np. w rejestracji placówki. Należy bowiem odnotować dane osoby upoważnionej do odbioru recepty na odrębnej karcie dokumentacji medycznej pacjenta lub też przygotować odpowiedni wzór formularza, który ułatwi pracownikom danej placówki odebranie i zachowanie w dokumentacji właściwych danych. Kartę albo wypełniony formularz należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 42 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017.125)
2. §2 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia MZ z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069)
3. §12 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MZ z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146).

AUTORZY:
Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.