Zmiana koncepcji finansowania a zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentów

Udostępnij:
Jak zabezpieczyć dokumentację medyczną pacjentów komercyjnych? Takie pytanie wpłynęło od jednej z placówek medycznych. Prawnicy odpowiadają.
PYTANIE:
W związku ze zmianą koncepcji finansowania naszej publicznej placówki zamykamy komercyjną przychodnię medycyny pracy. W jaki sposób powinniśmy zabezpieczyć zgromadzoną tam dokumentację medyczną pacjentów komercyjnych, którzy wykonywali u nas badania na koszt swoich pracodawców?

ODPOWIEDŹ:

Na placówce nadal będzie spoczywać obowiązek stosownego zabezpieczenia dokumentacji medycznej z przychodni. Dokumentację należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych. Należy ją przechowywać w warunkach umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.

UZASADNIENIE:
Podstawową jednostką służby medycyny pracy jest placówka, a przychodnia to jednostka organizacyjna. Zatem to na publicznej placówce ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia dokumentacji medycznej przychodni. Wskazać należy, że jeżeli zadania podmiotu wykreślonego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przejmuje inny podmiot, podmiot ten przejmuje również dokumentację. Jednakże w niniejszej sytuacji likwidowana jest tylko jednostka organizacyjna, a nie cała placówka, stąd nie dojdzie do przekazania dokumentacji innemu podmiotowi.
Każdą dokumentację medyczną należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych, np. poprzez odpowiednie przeszkolenie sekretarek medycznych, przechowywanie dokumentów w zamkniętej dyżurce lekarskiej, w zamkniętej na klucz szafie w sekretariacie itp. Co więcej, sposób przechowywania dokumentacji powinien umożliwiać jej udostępnienie pacjentom bez zbędnej zwłoki, a więc powinna być katalogowana w sposób umożliwiający szybkie korzystanie z zebranych dokumentów. Obowiązek udostępniania dokumentacji spoczywa na placówce także w czasie zamknięcia przychodni, nawet czasowego ze względu np. na strajk, protest czy chwilowy brak kontraktu z NFZ. Z tych względów placówka musi zapewnić pacjentom ciągłą możliwość składania wniosków o udostępnienie dokumentacji z przychodni.
Co do zasady okres przechowywania dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, a w odniesieniu do pracowników zawodowo narażonych na czynniki rakotwórcze, mutagenne - 40 lat od ustania narażenia. Po upływie tych okresów dokumentacja medyczna, z wyjątkiem materiałów archiwalnych w rozumieniu przepisów Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2016.1506), powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi na jego wniosek i za pokwitowaniem.
Zgodnie z nowelizacją dyrektor placówki będzie zobowiązany sporządzić i prowadzić wykaz udostępnianej dokumentacji medycznej. Według nowych przepisów na ostatniego kierownika podmiotu leczniczego, który nie dopełni obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej placówki będą mogły być nałożone kary finansowe w wysokości do 12 000 zł. Jednak w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z zamknięciem tylko jednostki organizacyjnej, a nie placówki, a zatem przepis ten nie będzie miał zastosowania.

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 23 - 27, art. 29 – 30, art. 30a Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2016.186)
2. art. 11 Ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184)
3. § 76 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069)
4. § 11 - 12 Rozporządzenia MZ z 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U.2010.149.1002)
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1218)
6. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 października 2015 r., o sygn. akt VII SA/Wa 1438/15 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2016 r., o sygn. akt II OSK 2843/15.


AUTORZY:

Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Aplikant radcowski, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.