Wyślij
Udostępnij:
 
 
16 marca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej.

Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność – trzy filary nowoczesnej medycyny

Autor: Wojciech Jankowski |Data: 11.03.2020
 
 
16 marca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia. Tegoroczna, jubileuszowa edycja Forum przebiegać będzie pod hasłem „Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny” i już po raz piąty stanie się przestrzenią eksperckiej dyskusji nad kierunkami polityki zdrowotnej. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele różnych obszarów systemu ochrony zdrowia – w tym wybitni polscy i zagraniczni eksperci, którzy wspólnie podejmą dyskusję nad wykorzystaniem potencjału medycyny personalizowanej w wypracowaniu nowoczesnego modelu leczenia, korzystnego zarówno dla pacjenta, jak i dla systemu opieki zdrowotnej.
Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to odbywające się corocznie spotkanie z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia. Stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz inspiruje do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjentów.

Tegoroczna edycja Forum przebiegać będzie pod hasłem: „Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy nowoczesnej medycyny”. W programie V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej przewidziano pięć sesji głównych, poprzedzonych sesją wystąpień inauguracyjnych. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas Wydarzenia znajdą się kwestie praktycznych aspektów wdrażania systemu opartego na wartościach (value based healthcare), roli innowacji w medycynie personalizowanej, ewolucji modelu finansowania świadczeń, w tym badań patomorfologicznych i genetycznych oraz problemu współodpowiedzialności lekarza i pacjenta w procesie leczniczym. W gronie ekspertów tegorocznego Forum (keynote speakers) swój udział zapowiedziały i potwierdziły znane międzynarodowe autorytety: m.in. prof. Fred Van Eenennaam, PhD, VBHC Prize, Founder of the Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE), prof. Niels Wilking, MD, PhD, Karolinska Institut, Pieter Stepaniak, PhD, Health Operations Management Consultant, Catharina Eindhoven Hospital, Bernard Vrijens, PhD, Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence oraz prof. Mark Lawler, PhD, Centre for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB), Queen’s University Belfast.

„Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to interdyscyplinarna, wielowymiarowa przestrzeń, w której krzyżują się punkty widzenia oraz racje pacjentów, lekarzy, przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej. W praktyce to inspirujące wykłady, panele dyskusyjne oraz debaty z udziałem wybitnych polskich i międzynarodowych ekspertów, poświęcone aspektom medycznym, ekonomicznym czy technologicznym, które stanowią niepowtarzalną okazję do dyskusji nad rozwojem medycyny personalizowanej w Polsce” - wskazuje dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej. „Kolejny raz do udziału w Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej zaproszenia przyjęli najwyższej klasy eksperci z Polski i zagranicy. Cieszę się, bo jest to potwierdzeniem, że ranga Forum z roku na rok wzrasta, wpisując je na stałe do kalendarza kluczowych wydarzeń kierowanych do najważniejszych interesariuszy rynku medycznego” dodaje dr n. med. Beata Jagielska.

Medycyna personalizowana to nowatorskie podejście do procesu diagnostyczno-terapeutycznego, które uwzględnia najbardziej aktualną wiedzę z zakresu mechanizmów komórkowych i molekularnych, różnicujących przyczyny i przebieg danej choroby oraz indywidualną, pogłębioną charakterystykę pacjentów. Pozwala ona zidentyfikować różnice pomiędzy poszczególnymi podgrupami osób objętych badaniem oraz lepiej rozumieć stopień złożoności chorób. U podstaw medycyny personalizowanej leży założenie, że każdy pacjent choruje nieco inaczej, dlatego w procesie terapeutycznym powinno się uwzględniać unikatowe cechy przebiegu choroby i dostosować leczenie indywidualnie do danego pacjenta. Takie podejście skutkuje szybszym i skuteczniejszym efektem zdrowotnym i skupia się na wartościach terapii najbardziej istotnych dla pacjenta.

„Zastosowanie koncepcji medycyny personalizowanej stało się szansą na przełamanie stagnacji w leczeniu wielu chorób, a także impulsem do rozwoju nowatorskiego przemysłu farmaceutycznego i szerokiego wykorzystania biotechnologii” - podkreśla dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Naukowej Rady Programowej V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej i dodaje, że „zdaniem ekspertów nowoczesna medycyna rozwijać się będzie wokół trzech filarów: innowacyjności leczenia, zindywidualizowanego podejścia do pacjenta oraz współodpowiedzialności wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia za efekty terapeutyczne”.

W trakcie V Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej nastąpi prezentacja książki Michaela Portera, pomysłodawcy koncepcji medycyny opartej na wartościach. Upublicznione zostanie pierwsze polskie wydanie „Redefining Health Care” – publikacji, która nakreśla podstawowe przyczyny problemów w systemach opieki zdrowotnej oraz ustanawia ramy dla redefinicji koncepcji efektywnej opieki nad pacjentem w odniesieniu do poziomu skuteczności klinicznej i efektywności kosztowej, przy zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń medycznych.

V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej organizuje Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Partnerami wydarzenia są: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Patologów oraz Polska Unia Onkologii.

Więcej informacji o Forum, wraz z ramowym programem oraz linkiem do bezpłatnej rejestracji, jest dostępnych na stronie www.mfmp.pl.


V Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej – keynote speakers:

prof. Fred Van Eenennaam, PhD
VBHC Prize,
Founder of the Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE)

Prof. dr Fred van Eenennaam jest założycielem Value-Based Health Care Center Europe (VBHCE). Uzyskał doktorat ze strategii na Vrije Universiteit Amsterdam i pracuje jako profesor nadzwyczajny na uniwersytetach na całym świecie (Erasmus University Rotterdam w Niderlandach, The George Washington University w USA, St Gallen University w Szwajcarii, University of Monaco, CETYS Universidad i UPAEP w Meksyku oraz Sanitas Bogota w Kolumbii).

Jest członkiem inicjatywy mikroekonomicznej konkurencyjności w Harvard Business School, przewodniczącym i współzałożycielem Kapituły Europejskiej i rady Global Impact Microeconomics of Competitive Network (MoC) oraz przewodniczącym Niderlandzkiego Instytutu Konkurencyjności.


prof. Mark Lawler, PhD
Centre for Cancer Research and Cell Biology (CCRCB),
Queen’s University Belfast

Profesor Mark Lawler, Professor of Digital Health, szef Translational Cancer Genomics na Queen’s University Belfast w Wielkiej Brytanii. Naukowiec wyróżniony m.in. Nagrodą Vandera Molena za badania nad białaczką, Medalem St Lukes za badania nad rakiem, Medalem Gravesa za badania medyczne oraz prestiżową Europejską Nagrodą Zdrowia 2018.

Jest kierownikiem ds. badań nad rakiem w Health Data Research Hub UK (HDRUK) oraz dyrektorem naukowym DATA-CAN w brytyjskim UK Health Data Research Hub for Cancer. Jest członkiem Naukowego Komitetu Doradczego w Genomics England, członkiem zarządu European Alliance for Personalized Medicine oraz członkiem Naukowego Komitetu Doradczego Europejskiej Koalicji Pacjentów z Rakiem.


Pieter Stepaniak, PhD
Health Operations Management Consultant,
Catharina Eindhoven Hospital

Dr Pieter Stepaniak jest doktorem ekonometrii Erasmus University Rotterdam w Niderlandach. Otrzymał także habilitację na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Pieter Stepaniak jest dyrektorem w szpitalu Catharina w Eindhoven w Niderlandach, odpowiedzialnym za zarządzanie wariacjami sal operacyjnych. Przez ostatnie 10 lat przeobraził trzy bloki operacyjne w Holandii w bezpieczne, wydajne i dobrze zorganizowane oddziały.


prof. Niels Wilking, MD, PhD
Karolinska Institut

Profesor nadzwyczajny Nils Wilking od 40 lat zajmuje się onkologią kliniczną. Ukończył Karolinska Institutet w Sztokholmie w Szwecji. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w dziedzinie onkologii chirurgicznej oraz klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi i przewodu pokarmowego.


Bernard Vrijens, PhD
Aardex Board Member of European Society for Patient Adherence

Dr Vrijens jest doktorem Wydziału Matematyki Stosowanej i Informatyki Uniwersytetu w Gandawie w Belgii oraz partnerem i założyciel European Society for Patient Adherence, Compliance, and Persistence (ESPACOMP).

Prowadzi program badawczy, mający na celu sprawdzanie najczęstszych błędów w dawkowaniu leków, które mogą zagrażać skuteczności leczenia. Ponadto realizuje również program optymalizacji zarządzania lekami w celu utrzymania trwałości ich terminu przydatności.


dr Jasmina Koeva-Balabanova
European Alliance for Personalized Medicine

Dr Jasmina Koeva-Balabanova jest członkiem Rady European Alliance for Personalized Medicine oraz przewodniczącą Bułgarskiej Rady Alliance for Precision and Personalized Medicine. W latach 2005-2008 była radną i szefem bułgarskiej misji handlowej i gospodarczej w ambasadzie Bułgarii w Wiedniu.
Od 2008 roku pracuje nad projektami z zakresu marketingu farmaceutycznego, medycyny i nauk przyrodniczych, diagnostyki molekularnej i zarządzania opieką zdrowotną, a od 2013 roku aktywnie działa w obszarze medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe