123 RF

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z podpisem prezydenta

Udostępnij:
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą pracę kilkunastu zawodów medycznych. Określono m.in. uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem danego zawodu, o którym mowa w akcie prawnym.
Celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Jakie prawa reguluje?
W dokumencie uregulowano ponadto zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wskazane zawody medyczne.

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra zdrowia. Będzie on częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numeru wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adresu miejsca wykonywania zawodu medycznego.

Zgodnie z ustawą, osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku: utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych; pozbawienia praw publicznych; prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

W ustawie zostały określone uprawnienia (np. prawo posługiwania się tytułem odpowiadającym nazwie zawodu medycznego, prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta) i obowiązki związane z wykonywaniem danego zawodu medycznego (np. obowiązek przestrzegania praw pacjenta i informowania pacjenta o jego prawach).

Obowiązki medyków
Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Będą one podlegały odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego. Postępowanie będzie obejmowało: czynności sprawdzające – prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie wyjaśniające – prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie przed komisją odpowiedzialności zawodowej.

Karami za przewinienie zawodowe będą: upomnienie; nagana; kara pieniężna; zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego do 5 lat; pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Od orzeczenia obwinionemu oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję w składzie pięcioosobowym. W ponownym rozpatrywaniu sprawy nie będą mogły brać udziału osoby uczestniczące w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. Z kolei od orzeczenia wydanego na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy osobie obwinionej będzie przysługiwało odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby obwinionej sądu apelacyjnego.

Orzeczenie kary pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie powodowało skreślenie z rejestru bez prawa ubiegania się o ponowny wpis do rejestru przez 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Kara z nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym
W ustawie wprowadzone zostały również przepisy penalizujące posługiwanie się określonym w ustawie tytułem zawodu medycznego oraz wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień, co będzie podlegać karze grzywny.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Przeczytaj także: "Sejm: Kluczowe ustawy zdrowotne przyjęte".
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.