eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej

Jolanta Glińska
,
Anna Nowak
,
Beata Brosowska
,
Małgorzata Lewandowska

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Współcześnie od osób wykonujących zawód pielęgniarki oczekuje się wysokich kwalifikacji, kompetencji i profesjonalizmu.
W świetle ustawy z 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej "zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi".
W dobie autonomii pielęgniarka nie jest postrzegana przez pryzmat zleceń i poleceń lekarskich. To osoba pracująca z pacjentem i lekarzem,
a nie dla lekarza. We wszystkich działaniach pielęgniarek zawsze w centrum musi się znajdować podmiot opieki. Powinien być obiektem
zainteresowania, a pielęgniarka ma być współpartnerem, nauczycielem oraz rzecznikiem jego praw. Na przestrzeni wieków, wraz z rozwojem
nauk społecznych i medycznych, zmieniały się role i zadania, jakie stały przed osobami wykonującymi czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Pielęgniarstwo ewoluowało od spontanicznej, pełnionej z odruchu serca i pobudek filantropijnych opieki nad chorymi, do profesjonalnego
wykonywania zawodu. Są to działania zorganizowane systemowo i ujęte w normy prawne.

Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek na temat autonomii zawodowej.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2008 roku wśród 200 pielęgniarek czynnie pracujących w otwartych i zamkniętych placówkach
ochrony zdrowia na terenie Łodzi. Uzyskane wyniki analizowano za pomocą testów nieparametrycznych c2 Pearsona.

Wyniki i wnioski. Wykazano niski poziom świadomości pielęgniarek z zakresu autonomii zawodowej i samodzielności zawodu pielęgniarskiego.
Z badań własnych wynika, że poziom świadomości zwiększał się wraz z poziomem wykształcenia i krótszym okresem stażu pracy.
Stwierdzono zależność statystyczną na poziomie p < 0,001. W badaniach wykazano także niski poziom wiedzy na temat funkcji zawodowych
pielęgniarki. Stwierdzono zależność statystyczną między poziomem wykształcenia a poziomem wiedzy na temat funkcji pielęgniarskich
(p < 0,001), natomiast nie zaobserwowano zależności (p > 0,05) od stażu pracy.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 477-482


Introduction. Nowadays it is expected high qualifications, competences and professionalism from the nurses. According the act from the
day 5 July 1996 about nurse and midwifery profession “nurse and midwifery profession are independent”. Nowadays in the autonomy times
the nurse is seen not by the prism of the physician’s orders and instructions but as the person working with a patient and with a doctor not
for him. The nursing care subject who is a patient must be the most important thing in the center of nurses focus always in all nurses actions.
The nurse must be the patients’ co-partner, teacher and spokesmen. On area of century together with the development of medical and
social sciences the roles and tasks which were fulfilled by people executing the care actions were changing. The nursing was evaluating from
spontaneous care on the patients which was fulfilled because of hart and philanthropic motive to professional execution of the job. Now we
have professional actions which are organized and based on the legal norms.

Aim. The estimation of the level of the nurses’ knowledge on the professional autonomy.

Material and method. Research were conducted in 2008 among 200 nurses working in outpatient clinic and hospitals within Łódź. Getting
results were analysis by non parametric tests chi2 Pearson.

Results and conclusions. There has recognized the low level of the nurses’ aware concerning the autonomy and independency of nurses
profession. From our researche comes from the level of the nurses’ aware was increasing together with the level of their education and
shorter period of the seniority. It has found out the statistical correlation on the level of p < 0.001. There has recognized the low level of the nurses’ knowledge on the nursing professional functions. It has shown the statistical correlation between the level of the education and the
level of the knowledge on the nursing functions (p < 0.001), but it has not shown the statistical correlation (p > 0.05) from the seniotity.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 477-482
słowa kluczowe:

autonomia; samodzielność; pielęgniarka; wiedza

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe