en ENGLISH
eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
Wskazówki dla autorów

Kwartalnik Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems przyjmuje do druku prace oryginalne oraz prace przeglądowe i kazuistyczne z zakresu pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych. Nadsyłane artykuły winny dotyczyć następujących obszarów:
• wykorzystania badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie,
• praktyki pielęgniarskiej lub położniczej opartej na dowodach naukowych,
• zarządzania i organizacji pracy w pielęgniarstwie i położnictwie,
• edukacji przed- i podyplomowej pielęgniarek i położnych,
• jakości i satysfakcji z opieki pielęgniarskiej,
• podstaw i teorii w pielęgniarstwie i położnictwie,
• etyki w praktyce pielęgniarskiej i położniczej,
• historii pielęgniarstwa i położnictwa.
Czasopismo publikuje również sprawozdania ze zjazdów i konferencji krajowych oraz międzynarodowych, recenzje książek, komentarze, wspomnienia i listy do redakcji. Pismo zamieszcza artykuły redakcyjne, które są pisane na specjalne zaproszenie redakcji i nie są poddawane ocenie recenzentów. Artykuły muszą być przygotowane w języku angielskim. Autorzy, dla których język angielski nie jest językiem podstawowym, powinni skorzystać z pomocy eksperta, aby styl językowy nadesłanego artykułu był poprawny.
Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielęgniarstwa. Dostęp do artykułów publikowanych w czasopiśmie jest otwarty (OD).

SKŁADANIE PRAC
Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną po zalogowaniu i założeniu konta na stronie: https://www.editorialsystem.com/ppiel. Wymagania dotyczące tekstu: czcionka 12 pkt, odstępy 1,5 cm między wierszami, marginesy 2,5 cm. Tekst nie powinien być formatowany. W tekście nie należy umieszczać tabel i rycin, ale w miejscu proponowanym przez autora trzeba umieścić odpowiednią informację, np. Table 1, Figure 3.
Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (wykresy, schematy, fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach (łączna maksymalna liczba – 6).

WSKAZÓWKI SZCZEGÓŁOWE
Tytuł pracy, streszczenie i słowa kluczowe powinny być podane w języku angielskim.
Streszczenie powinno mieć objętość minimum 250, a maksimum 300 słów dla prac oryginalnych, a od 100 do 150 słów dla prac przeglądowych i kazuistycznych. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.
Należy podać 3–4 słowa kluczowe, zgodne z Index Medicus (Medical Subject Heading).
Tekst pracy:
• w pracy oryginalnej powinien być: wstęp i cel pracy, materiał, metody (lub materiał i metody), wyniki, dyskusja, wnioski;
• w pracach przeglądowych – układ dowolny;
• w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp., podsumowanie.
Podziękowania i oświadczenia prosimy umieszczać na końcu artykułu.
Piśmiennictwo: prace cytowane w tekście powinny być numerowane wg kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych; należy podać nazwiska trzech pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót et al., tytuł pracy, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus) oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy:
Bień A, Rzońca E, Kańczugowska A, et al. Factors affecting the quality of life and the illness acceptance of pregnant women with diabetes. Int J Environ Res Public Health 2016; 13: 1-13.
W przypadku pozycji książkowych należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania:
Butler JM. Sample collection, DNA extraction, and DNA quantitation. In: Butler JM. Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. Elsevier, Burlington – London 2005; 33-62.
Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 30 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 60 dla prac przeglądowych.
Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i streszczenia, nie może przekraczać:
• dla prac oryginalnych i przeglądowych – 15 stron;
• dla prac kazuistycznych – 8 stron;
• wspomnień – 3 stron.
Strona maszynopisu to 1800 znaków.
Tabele należy ponumerować liczbami arabskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcia skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
Ryciny i fotografie prosimy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Rozmiar ryciny (fotografii) wraz z oznaczeniami i legendą nie powinien być większy niż 16 na 12 cm. Ryciny i fotografie są umieszczane w artykule w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone, prosimy zatem o ich staranne wykonanie. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. Nadesłane zdjęcia są publikowane w wersji drukowanej z zasady w skali szarości, o ile nie stanowi to uszczerbku dla ich wartości merytorycznej. Redakcja informuje, że istnieje możliwość wydruku zdjęć w kolorze za dodatkową opłatą. W wersji elektronicznej zdjęcia są zamieszczane w kolorze. Informację o chęci skorzystania z opcji wydruku zdjęć w kolorze za dodatkową opłatą należy wpisać w pole Uwagi w panelu redakcyjnym.
Na zamieszczenie fotografii wykorzystującej wizerunek osób (pacjentów) autor artykułu powinien uzyskać zgodę osoby fotografowanej i autora fotografii.
Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Nie należy używać skrótów w tytule pracy.
Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (Systéme International d’Unités).

OŚWIADCZENIA
Umowa wydawnicza
Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie umowy wydawniczej, podpisanej przez wszystkich autorów, w której autorzy przekazują Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu prawa autorskie i wydawnicze, oświadczają, że praca nie była już publikowana lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie oraz informują o braku lub istnieniu konfliktu interesów ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, ewentualnych źródłach finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku. Formularz umowy wydawniczej dostępny jest w panelu redakcyjnym https://www.editorialsystem.com/ppiel. Po wypełnieniu i podpisaniu umowy wydawniczej wymagane jest jej załączenie (skan w formacie PDF) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym panelu redakcyjnym.

O zakresie pracy autorów
Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Informacje te w panelu zgłoszeń https://www.editorialsystem.com/ppiel.
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki ghostwriting i guest authorship jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

Zgoda komisji ds. etyki w nauce
Zgoda jest wymagana w przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem chorych lub ochotników. Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 r.). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby biorącej udział w badaniu. Zgoda komisji bioetycznej jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych chorych.

RECENZOWANIE PRAC
Prace nadesłane do Redakcji podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Recenzent jest osobą, której kompetencje w danej dziedzinie poświadczone są dorobkiem naukowym. Jest niezależny od autora recenzowanej pracy i nie pozostaje w zależności z redakcją czasopisma. Każda praca recenzowana jest przez minimum dwóch niezależnych recenzentów w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent dokonuje recenzji przez system elektroniczny, oceniając punktowo w zależności od typu pracy:
• aktualność tematyki,
• jasność celu pracy,
• strukturę pracy,
• czy temat odpowiada treści pracy,
• czy cel pracy odpowiada tematyce,
• opis materiału i metod,
• poprawność opracowania statystycznego,
• czy omówienie i dyskusja są jasne i wyczerpujące,
• poprawność cytowania piśmiennictwa
oraz załącza indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu.
Sugestie recenzentów są przedstawione autorowi w postaci pisemnej drogą mailową. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez redaktora naczelnego. Zasady recenzowania prac są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).


OPŁATA ZA PUBLIKACJĘ
Informujemy, że za opublikowanie pracy w czasopiśmie Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems pobierana jest opłata w wysokości:
• 300 zł w przypadku autorów będących członkami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
• 400 zł w przypadku autorów niebędących członkami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu artykułu do publikacji w piśmie i nie podlega ona zwrotowi w wypadku rezygnacji z publikacji na późniejszym etapie.
Przelew należy opatrzyć dopiskiem „opłata za artykuł/Problemy Pielęgniarstwa/nazwisko autora/tytuł artykułu”.
Przelew należy przesłać na konto:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Al. Reymonta 8/12
01-842 Warszawa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta 11 1020 1156 00007202 0050 1601

Autorzy będący członkami PTP powinni załączyć w panelu redakcyjnym informację od przewodniczącej lub skarbnika koła PTP, którego pierwszy autor jest członkiem, o niezaleganiu z opłacaniem składek członkowskich.
Dane do faktury należy wpisać po zaakceptowaniu pracy do druku w odpowiednie pole w zakładce Płatność w panelu redakcyjnym.

UWAGI KOŃCOWE
Za prace publikowane w kwartalniku Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami. Redakcja przekazuje autorom pracę do autoryzacji z prośbą o odesłanie jej w ciągu trzech dni. W przypadku nienadesłania autoryzacji w ciągu siedmiu dni od przesłania pracy Redakcja zastrzega sobie prawo do uznania artykułu za zautoryzowany.

Stosowanie się do przedstawionych wymagań jest warunkiem koniecznym do opublikowania pracy w czasopiśmie. Nie ma możliwości zrecenzowania i opublikowania artykułu niespełniającego wymogów formalnych.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.