eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w grupie studentek i kobiet pracujących

Paweł Kalinowski
1
,
Urszula Bojakowska
2

1.
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w lublinie
2.
Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii,Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 Wstęp. Choroby nowotworowe stanowią istotny problem zdrowotny na całym świecie. Również w Polsce problem nowotworów jest ogromny. Na tak mało optymistyczne statystyki wpływa z całą pewnością wieloczynnikowa etiologia raka piersi oraz późne wykrywanie choroby.


Cel. Celem pracy było porównanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród studentek oraz kobiet pracujących w makroregionie lubelskim.


Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 302 kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny. Jako narzędzie badawcze użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa skonstruowanego specjalnie na potrzeby badania. Obejmował on 34 pytania z zakresu wiedzy i postaw kobiet wobec profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi.


Wyniki. Wczesne wykrycie choroby jako czynnik mający największy wpływ na wyleczenie wskazało 98% studentek i 97,4% kobiet pracujących. Większość respondentek (57,4% studentek vs. 70,8% kobiet pracujących) wskazało badanie mammograficzne jako najlepszą metodę wykrywania raka piersi. W grupie studentek 63,5% wiedziało czym są badania przesiewowe, a w grupie pracujących właściwej odpowiedzi udzieliło tylko 35,1% kobiet. Prawie połowa studentek (49,3%) nie korzystała w ogóle z kontrolnych wizyt w celu zbadania piersi. W grupie kobiet pracujących z badań korzystała większa liczba badanych (77,9%). W obu analizowanych grupach większość kobiet potrafiło przeprowadzać samobadanie piersi jednak niewielki odsetek respondentek przeprowadzał badanie regularnie.


Wnioski. Wiedza z zakresu profilaktyki raka piersi w obu grupach jest niezadowalająca i wymaga uzupełnienia.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 20–26


  


Introduction. Cancer diseases make an important health problem around the world. In Poland, the issue of cancers is enormous. Such little optimistic statistics must be influenced by multifactorial etiology of breast cancer and late detection of the disease.


Aim. Aim of this work is to compare the level of knowledge and health behaviors in terms of prevention and early breast cancer detection among female students and women working in Lubelskie territory.


Material and methods. The study was conducted among 302 women living in Lubelskie territory with diagnostic survey method. A questionnaire included 34 questions referring to knowledge and attitude towards early breast cancer detection and prevention. The tool was created particularyly for this purpose.


Results. 98% female student and 97,4% of working women was indicated early detection give the biggest chance for recovery from the disease. Most of the respondents (57,4% female student vs. 70,8% working women) pointed to mammogram as the best method of breast cancer detection. 63,5% of female students know what screening was, whereas only 35,1% of working women give the correct answer. Almost half of the students (49,3%) does not attend appointments to control their breasts while in the group of working women, majority attends this kind of consultation (77,9%). In both groups most of the respondents knew how to self-examine their breasts. However, a small percentage of the surveyed women examined themselves regularly.


Conclusion. Knowledge of breast cancer prevention in both groups is unsatisfactory and needs to be completed.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 20–26


 

słowa kluczowe:

rak piersi; profilaktyka; mammografia; samobadanie piersi

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe