eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

PedsQLTM Family Impact Module jako metoda badania wpływu choroby nowotworowej dziecka na rodzinę. Adaptacja językowa i badania pilotażowe

Aneta Muczyń
,
Radosław Sterczyński
,
Marzena Samardakiewicz
,
Jan Maciej Zaucha

Psychoonkologia 2014, 4: 128–135
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Choroby przewlekłe u dzieci, a w szczególności choroba nowotworowa, negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie nie tylko dziecka, lecz także jego rodziny. Niestety, w Polsce możliwości oceny jakości życia opiekunów dzieci z chorobą nowotworową są ograniczone. Brakuje bowiem wystandaryzowanych narzędzi charakteryzujących się dobrymi parametrami psychometrycznymi, które uwzględniałyby również specyfikę danej choroby. Z tego względu postanowiono zaadaptować do warunków polskich anglojęzyczny kwestionariusz PedsQLTM Family Impact Module, szeroko wykorzystywany za granicą do oceny wpływu choroby przewlekłej w różnych jednostkach chorobowych, w tym w chorobie nowotworowej dziecka. Celem pracy jest przedstawienie procesu i wyników adaptacji językowej kwestionariusza ankiety PedsQLTM Family Impact Module oraz wyników badania pilotażowego przeprowadzonego na 10 rodzicach dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową układu krwiotwórczego. Adaptacja kwestionariusza obejmowała tłumaczenie na język polski z odwrotnym tłumaczeniem na język angielski i ustalenie finalnego tekstu polskiego, następnie jego weryfikację poprzez protokół głośnego myślenia przeprowadzony u 5 docelowych respondentów. Finalną wersję wykorzystano w badaniu pilotażowym, w którym wyniki ze wszystkich sfer oraz podsumowań łącznych okazały się znacznie niższe niż w opublikowanych badaniach. Choć rozkłady wyników plasują się w dolnej części stupunktowej skali, są na tyle odległe od jej dolnego krańca, że dobrze rokują co do trafności zakresu, w jakim kwestionariusz ankiety mierzy badaną zmienną.

Chronic diseases, in particular cancer, have a negative impact on daily functioning of not only the child, but also its family. Unfortunately, in Poland the quality of life of caregivers of children with cancer can be assessed to a limited extent only. There are no standardized tools for characterizing good psychometric parameters that take into account specific characteristics of the disease. Therefore, we have decided to adapt PedsQLTM Family Impact Module to the Polish conditions, the module which is widely used abroad to assess the impact of a variety of different chronic diseases, including cancer of the child. The study aimed at presenting the process and results of the linguistic adaptation of PedsQLTM Family Impact Module to Polish and the results of a pilot study conducted in 10 parents of children diagnosed with cancer of the hematopoietic system. Adaptation of the questionnaire included Polish translation that was subsequently translated back to English and the final Polish version was determined. Additionally, the verification by the thinking-aloud protocol was performed in 5 target respondents. The final version was used in a pilot study in which the results from all spheres and total summaries were significantly lower than in the published studies. Although the distributions of results are in the bottom of the one-hundred point scale, they are so remote from its lower end that they hold a promise as regards the accuracy of the range in which the test questionnaire measures a given variable.
słowa kluczowe:

jakość życia związana ze zdrowiem, choroba nowotworowa dziecka, adaptacja kulturowa kwestionariusza

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.