eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
Zasady edycji oraz informacje ogólne
„Psychoonkologia” jest wydawanym 4 razy w roku czasopismem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, w którym są publikowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, opisy przypadków, listy do redakcji oraz komentarze redakcyjne i sprawozdania z konferencji naukowych.

Od 1 marca 2015 roku prace do publikacji w czasopiśmie Psychoonkologia będą przyjmowane tylko za pośrednictwem elektronicznego panelu redakcyjnego Editorial System www.editorialsystem.com/pson/login/

Zasady recenzowania prac
Nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez Redakcję „Psychoonkologii”, przede wszystkim pod względem ich walorów edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Artykuły niespełniające podstawowych warunków publikacji, jak również manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej są odrzucane bez oceny merytorycznej. Prace, które zostaną wstępnie pozytywnie ocenione, są przesyłane do 2 niezależnych recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Ostateczna decyzja dotycząca zaakceptowania pracy do druku jest podejmowana przez Redaktora naczelnego na podstawie opinii eksperckich nadesłanych przez recenzentów.

Konflikt interesów
Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu Autorzy prac powinni ujawnić wszelkie zobowiązania finansowe między Autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzję o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja ustali z Autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Ewentualne spory z Wydawcą dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i Autora podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Pozwolenie na druk
Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego Wydawcy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.

Przekazanie praw autorskich
Przesyłając pracę wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) składa oświadczenie (oświadczają), że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów – we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji – na Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się (zgadzają się), że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Ograniczenie odpowiedzialności
Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Psychoonkologii” były wiarygodne i dokładne. Jednak opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów lub reklamodawców.
W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy leczenia opisywane w „Psychoonkologii” powinny być stosowane zgodnie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

Przygotowanie manuskryptu
Artykuły do publikacji w czasopiśmie „Psychoonkologia” są przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej przez Panel Redakcyjny http://www.editorialsystem.com/pson/login/.
Skróty zamieszczone w manuskrypcie, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Struktura nadsyłanych artykułów

Artykuły poglądowe
Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów (min. 100 słów).
Słowa kluczowe (polskie i angielskie). Artykuł powinien zawierać od 3 do 7 słów kluczowych, zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst. Redakcja „Psychoonkologii” publikuje artykuły przeglądowe będące opiniami i zaleceniami ekspertów, opartymi na nieusystematyzowanych danych, jak również oparte na systematycznym, jakościowym przeglądzie dostępnego piśmiennictwa. W tym drugim przypadku struktura artykułu powinna zawierać: Wstęp (w którym określono cel pracy, problem kliniczny), Materiał i metody (kryteria i sposób doboru piśmiennictwa), Wyniki (opis jakościowych i ilościowych informacji zawartych w badaniach będących przedmiotem analizy), Dyskusję oraz Wnioski. Zaleca się, by objętość pracy nie przekraczała 6000 słów. Przedstawiony limit nie obejmuje streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania można umieścić po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Opisy przypadków
Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 250 słów (min. 100 słów).
Słowa kluczowe (polskie i angielskie). Artykuł powinien zawierać od 3 do 7 słów kluczowych, zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.

Piśmiennictwo
Pozycje piśmiennictwa powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).
Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” – w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.
Przykład: Eliasson M, Jansson J, Nilsson P, Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J Hypertens 1997; 15: 349-356.
Książki. Należy wymienić: kolejny numer pozycji, nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwiska i inicjały imion autorów rozdziału, tytuł rozdziału, nazwiska i inicjały imion autorów lub redaktorów książki, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.
Przykłady: Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393-418.
Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley WN (red.). Internal Medicine. J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992; 90-95.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik) i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia rycin.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W tekście pracy należy wskazać miejsca umieszczenia tabel. Wyniki pomiarów należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku problemów z przesłaniem artykułu za pośrednictwem panelu redakcyjnego prosimy o kontakt z Redakcją czasopisma:
dr Joanna Kozaka
Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
e-mail: jkozaka@gmail.com
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.