eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2011
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej

Kinga Grabińska
,
Izabela Szewczyk-Cisek
,
Paweł Hernik
,
Joanna Mykała-Cieśla
,
Dorota Kaziród

Psychoonkologia 2011, 2: 39–47
Data publikacji online: 2012/05/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Badanie dotyczyło problemów i potrzeb pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego.

Cel pracy: Ocena zapotrzebowania na pomoc psychologiczną u pacjentów onkologicznych, zmian w ich życiu zawodowym, korzystania z metod alternatywnych, potrzeby informowania o chorobie oraz nadziei związanej z leczeniem.

Materiał i metody: Praca powstała na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród pacjentów poddanych chemioterapii na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autorski kwestionariusz ankiety wypełniło w okresie od listopada 2010 r. do marca 2011 r. 122 pacjentów, w tym 84 kobiety i 38 mężczyzn.

Wyniki: Przed rozpoznaniem choroby nowotworowej na spadki nastroju i zaburzenia lękowe cierpiało 30% ankietowanych, po rozpoznaniu choroby aż 69%, ale tylko 10% skorzystało z pomocy psychologa/psychiatry. Wśród osób, które nie zasięgnęły porady psychologicznej, 24% przyznało, że chciało z niej skorzystać, ale tego nie zrobiło. Aż 45% badanych nie słyszało o żadnej z technik wspierających leczenie onkologiczne, tj. o technikach relaksacyjnych, wizualizacji czy grupach wsparcia, a w praktyce korzystało z nich jedynie 13%. Metody alternatywne stosowało 16% ankietowanych. Sytuacja zawodowa 24% badanych po rozpoznaniu choroby znacząco się pogorszyła, szczególnie w grupie mężczyzn. Prawie wszyscy pacjenci (98%) mogli liczyć na wsparcie przyjaciół i rodziny. Najważniejszym źródłem informacji dla pacjentów okazał się lekarz prowadzący (97%).

Wnioski:

1. Pacjenci onkologiczni potrzebują opieki holistycznej uwzględniającej ich potrzeby psychologiczne.

2. Istnieje potrzeba edukowania pacjentów, w tym informowania ich o psychologicznych metodach wspierających leczenie onkologiczne i możliwości kontaktu z psychologiem oddziałowym.

3. Lekarz prowadzący jest dla pacjentów wiodącym autorytetem w zakresie wiedzy o dotykającej ich chorobie nowotworowej.

Introduction: The study focused on problems and needs of patients undergone chemotherapy in terms of psychosocial functioning.

Aim: Assessment of demand for psychological help, changes in working lives, the use of alternative methods, needs to be informed and the hope of treatment.

Material and methods: The work was based on a survey conducted among patients undergone chemotherapy at The Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy Medical University of Silesia in Katowice. A survey questionnaire was completed by 122 patients (84 women and 38 men) in the period from 11.2010 to 03.2011.

Results: Before the diagnosis to the affective and anxiety disorders suffered 30% of patients, after the diagnosis – 69% but only 10% of patients have benefited from the assistance of a psychologist/psychiatrist. 24% of those who did not said they had wanted to use it but they had not. As many as 45% of respondents had never heard of any of the supporting techniques; in practice applied them only 13% of patients. The alternative methods were used by 15% of respondents. The professional situation of 27% of respondents worsened after the diagnosis. 98% of patients are able to count on the support of friends/family. Attending physician is the most important source of information gave patients (97%).

Conclusions:

1. Oncological patients need holistic care including their psychological wants.

2. There is a necessity of education containing information about psychological methods of support and possibility of contact with ward psychologist.

3. The main source of information is for patients their attending physician.
słowa kluczowe:

leczenie onkologiczne, psychoonkologia, oczekiwania pacjentów

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.