eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wybrane aspekty współpracy lekarzy i psychologów na podstawie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych

Anna Wyszadko, Leszek Pawłowski, Justyna Janiszewska, Monika Lichodziejewska-Niemierko

Psychoonkologia 2014; 3: 106–115
Data publikacji online: 2014/10/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Bio-psycho-społeczna koncepcja zdrowia człowieka zakłada wzajemny wpływ sfer biologicznej, psychicznej i społecznej. Konieczne jest zatem ich uwzględnienie zarówno w diagnozie, jak i terapii. Rzeczywista współpraca, a nie jedynie równoległe wykonywanie obowiązków poszczególnych grup zawodowych, umożliwia skuteczne dbanie o jakość życia osób objętych opieką. Współdziałanie jest istotne zwłaszcza w pracy psychologów i lekarzy, którzy opiekują się chorymi. Niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie jak najwyższego poziomu współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Dotyczy to nie tylko placówek opieki paliatywnej, lecz także opieki długoterminowej i pomocy społecznej. Celem prezentowanej pracy było określenie warunków współpracy lekarzy i psychologów oraz weryfikacja przydatności autorskiego kwestionariusza opracowanego na potrzeby badania.

Materiał i metody: W badaniu pilotażowym zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę statystyczną uzyskanych danych. Narzędziem badawczym był anonimowy kwestionariusz skierowany do lekarzy i psychologów w wybranych losowo hospicjach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych w całej Polsce.

Wyniki: Rodzaj wzajemnej relacji 73% lekarzy oraz 44% psychologów określiło jako partnerstwo i zaufanie, przy czym 27% lekarzy oraz 44% psychologów podało, że pracują „obok siebie”. Wszyscy psychologowie, którzy udzielili odpowiedzi, twierdzili, że mają zaufanie do lekarzy jako profesjonalistów, natomiast 80% lekarzy wyraziło zaufanie do psychologów. Wyniki badania zawierają ponadto ocenę czynników wpływających na satysfakcję ze współpracy, a także samej współpracy oraz opisują wzajemne postrzeganie celów zawodowych.

Wnioski: Współpraca lekarzy z psychologami jest istotna ze względu na konieczność całościowego rozumienia sytuacji pacjenta (zgodnie z założeniami modelu bio-psycho-społecznego).

Background: The bio-psycho-social conception of human health implies the mutual influence of biological, psychological and social dimensions. Therefore, it is necessary to take them into account in diagnosis and therapy. Real collaboration, not merely simultaneous work of different specialists, allows patients’ quality of life to be improved efficiently. Cooperation between physicians and psychologists helping patients is of great importance. It is necessary to search for answers how to provide a high level of interprofessional cooperation in an interdisciplinary team. This applies not only to palliative care, but also to long-term care and nursery homes. The aim of this work is to define the characteristics of cooperation of physicians and psychologists and to verify the applicability of a questionnaire prepared for researching the cooperation.

Material and methods: A diagnostic survey was performed in this pilot research, and the results were statistically analyzed. An anonymous questionnaire was sent to physicians and psychologists in randomly selected hospices, nursery homes and long-term units in Poland, which were randomly selected.

Results: Seventy-three percent of physicians and 44% of psychologists described their vocational relationship as characterized by partnership and trust, while 27% of physicians and 44% of psychologists reported that they work “separately”. All psychologists claimed to trust doctors as professionals, while 80% of doctors claimed to trust psychologists. Moreover, research results describe the assessment of aspects which may influence cooperation as well as the cooperation itself, satisfaction with cooperation and understanding vocational goals.

Conclusions: Physician–psychologist cooperation is important in terms of the necessity of holistic understanding of the patient’s situation (according to the bio-psycho-social model).
słowa kluczowe:

współpraca, relacje zawodowe, psychologowie, lekarze

referencje:
Sheridan C, Redmacher R. Psychologia zdrowia: wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2008. 
Dorfmuller M. Psychoonkologia – diagnostyka, metody terapeutyczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011. 
Thompson J. Multidisciplinary collaboration between pain physicians and psychologists: ageless wisdom for the new millennium. Pain Physician 2003; 6: 223-226. 
Smith T, Temin S, Alesi E i wsp. American Society of Clinical Oncology provisional clinical opinion: the integration of palliative care into standard oncology care. J Clin Oncol 2012; 30: 880-887. 
De Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Ocena jakości opieki paliatywnej w teorii i praktyce. Zakład Medycyny Paliatywnej AMG, Gdańsk 2000. 
Zwarenstein M, Rice K, Gotlib-Conn L, Kenaszchuk C, Reeves S. Disengaged: a qualitative study of communications and coollaboration between physicians and other professions on general internal medicine wards. BMC Health Services Research 2013; 13: 949. 
Drummond N, Abbott K, Williamson T, Somji B. Interprofessional primary care in academic family medicine clinics: implications for education and training. Can Fam Physician 2012; 58: 450-458. 
Vissers K, van den Brand M, Jacobs J i wsp. Palliative medicine update: a multidisciplinary approach. Pain Practice 2013; 13: 576-588. 
Babska K, Tkaczyk M, Nowicki M. Współpraca w zespole terapeutycznym – podstawowa zasada profesjonalnej opieki nad chorym dializowanym otrzewnowo – założenia a rzeczywistość. Pol Merk Lek 2008; 24 Supl. 4: 12. 
Majkowicz M. Rola psychologa klinicznego w praktyce ogólnolekarskiej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007; 7: 87-92. 
Fisher L, Dickinson W. Psychology and primary care: new collaborations for providing effective care for adults with chronic health conditions. Am Psychol 2014; 69: 355-363. 
Iwamitsu Y, Oba A, Hirai K i wsp. Troubles and hardships faced by psychologists in cancer care. Jpn J Clin Oncol 2013; 43: 286-293. 
Bluestein D, Cubic B. Psychologists and primary care physicians: a training model for creating collaborative relationships. J Clin Psychol Med Settings 2009; 16: 101-112. 
Waszkowska M, Garczarek A. Psychologia i badania psychologiczne w ocenie lekarzy służby medycyny pracy. Medycyna Pracy 2005; 56: 147-153. 
Barcikowska-Szydło E, Majcher K, Malczewska M, Preiss W, Sakowski K, Zielińska E. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Wolters Kluwer 2014; Malczewska M: Komentarz do art. 40 poz. 23. 
Paproski D, Haverkamp B. Interdisciplinary collaboration: ethical issues and recommendations. Can J Counselling 2000; 34: 85-97. 
van Liew J. Balancing confidentiality and collaboration within multidisciplinary health care teams. J Clin Psychol Med Settings 2012; 19: 411-417. 
Grenier J, Chomienne M, Gaboury I, Ritchie P, Hogg W. Collaboration between family physicians and psychologists: what do family physicians know about psychologists’ work? Can Fam Physician 2008; 54: 232-233. 
Chomienne M, Grenier J, Gaboury I, Hogg W, Ritchie P, Farmanova-Haynes E. Family doctors and psychologists working together: doctors’ and patients’ perspectives. J Eval Clin Pract 2011; 17: 282-287. 
Solano L, Pirrotta E, Ingravalle V, Fayella P. The family physician and the psychologist in the office together: a response to fragmentation. Ment Health Fam Med 2009; 6: 91-98. 
Robiner W, Tumlin T, Tompkins T. Psychologists and medications in the era of interprofessional care: collaboration is less problematic and costly than prescribing. Clin Psychol Sci Prac 2013; 20: 489-507. 
Thylefors I. All professionals are equal but some professionals are more equal than others? Dominance, status and efficiency in Swedish interprofessional teams. Scand J Caring Sci 2012; 26: 505-512.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe