eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2011
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Chirurgiczne leczenie otosklerozy w poznańskiej klinice

Witold Szyfter
,
Daniela Mielcarek-Kuchta
,
Dorota Miętkiewska-Leszniewska
,
Anna Młodkowska
,
Joanna Łączkowska-Przybylska

(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2011; 2: 41–51)
Data publikacji online: 2011/10/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Otoskleroza jest chorobą błędnika kostnego charakteryzującą się przewodzeniowym upośledzeniem słuchu, uporczywymi szumami usznymi, a nieleczona prowadzi do głuchoty. W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od stycznia 1985 do grudnia 2010 r. wykonano 1173 operacje w przebiegu otosklerozy. Wśród tych zabiegów przeprowadzono stapedotomie (759 przypadków, 64%), częściowe platinektomie (329 przypadków, 29%) oraz stapedektomie (85 przypadków, 7%). W grupie badanej przeważały kobiety (w stosunku do mężczyzn 3 : 1). Chorzy byli w wieku 16–71 lat. Od 2001 do 2008 r. w chirurgii otosklerozy stosowano laser Erbium-Yag firmy Zeiss z mikroskopem operacyjnym Opti®Twin Er. Za pomocą tego lasera wykonano 597 operacji, natomiast od lipca 2009 r. przeprowadzono 75 zabiegów przy użyciu lasera CO2. Na podstawie analizy statystycznej wyników słuchowych, uwzględniając zalecenia Committee on Hearing and Equilibrium, stwierdzono w teście kolejności par Wilcoxona istotną statystycznie zależność (p < 0,0001), potwierdzającą zmniejszenie rezerwy ślimakowej u chorych po leczeniu chirurgicznym za pomocą lasera Er-Yag i CO2. Porównując jednak wartość progów słuchowych przed leczeniem i po nim dla częstotliwości 3 kHz w przypadku lasera CO2, obserwuje się wartości p = 0,036386, bliskie wartości granicznej 0,05, co może przemawiać za urazem termicznym przy jego zastosowaniu. Na podstawie wieloletnich obserwacji autorzy uważają, że chirurgia strzemiączka jest najskuteczniejszą metodą leczenia chorych z niedosłuchem w przebiegu otosklerozy. Obydwa lasery są korzystną alternatywą dla chirurgii klasycznej, natomiast laser CO2, chociaż znaczniej bardziej zaawansowany technologicznie, stwarza ryzyko uszkodzenia narządu słuchu w wyższych częstotliwościach.

Otosclerosis is a disease of the otic capsule, which is characterized by conductive hearing loss and tinnitus, and untreated leads to deafness. In the Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery of the Medical University of Poznan between January 1985 and December 2010, 1173 operations were performed in the course of otosclerosis. There were 759 stapedotomies (64%), 329 partial platinectomies (29%) and 85% stapedectomies (7%). Women were more frequently affected than men, with a ratio of 3:1. The age ranged between 16 and 71 years. The Er-Yag laser was used in stapes surgery between 2001 and 2008. Five hundred and ninety-seven operations were done using this laser system. However, since July 2009, 75 operations have been carried out with the CO2 laser. Statistical analysis based on Committee on Hearing and Equilibrium guidelines has shown in the Wilcoxon sequence pair test a statistically significant correlation (p < 0.0001) confirming a decrease in the air-bone gap in patients after surgery using both Er-Yag and CO2 lasers. Nevertheless, comparing the hearing threshold levels before and after the surgery for the frequency 3 kHz in the case of the CO2 laser, one can note p value = 0.036386, close to the borderline value 0.05, which may suggest thermal injury while using it. Based on many years of our observations, we believe that stapes surgery is the most effective method in the treatment of patients with hearing loss in the course of otosclerosis. Both lasers are a good alternative to classical surgery. However, the CO2 laser, although far more technologically advanced, poses some risk since it can damage the hearing organ in higher frequencies.
słowa kluczowe:

otoskleroza, leczenie chirurgiczne, laser Er-Yag, laser CO2

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.