eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Regulamin ogłaszania prac

Informacje ogólne
Półrocznik „Postępy Chirurgii Głowy i Szyi” jest czasopismem wydawanym przez Katedrę i Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Publikowane są w nim prace kazuistyczne. Prace nadsyłane do Redakcji są recenzowane (formularz recenzyjny) przez dwóch niezależnych recenzentów w modelu, w którym autor (rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Lista recenzentów jest publikowana w numerze 1 każdego roku. Prace należy nadsyłać na adres Redakcji: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań.

Maszynopis
Maszynopis należy przesłać do Redakcji w 2 egzemplarzach wraz z płytą CD i pismem przewodnim.
Wymogi dotyczące maszynopisu:
1. Wielkość czcionki 12 odstęp miedzy wierszami 1,5.
2. Tekst powinien być pisany wyłącznie po jednej stronie kartki formatu A4, marginesy co najmniej 25 mm.
3. Tekst prac kazuistycznych powinien być podzielony na wprowadzenie, opis przypadku, omówienie.
4. Wszystkie strony powinny być ponumerowane (numer strony należy umieszczać w prawym górnym rogu).
5. W pracy można stosować tylko standardowe skróty. Unikać należy skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary.
6, Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza. Ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych podaje się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).

Objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 5 stron (łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami oraz streszczeniami). Na pierwszej stronie maszynopisu należy podać pełne imię i nazwisko (nazwiska) autora (autorów), klinikę lub zakład, z którego pochodzi praca, tytuł naukowy, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika ośrodka, tytuł pracy w języku polskim i angielskim, a także hasła indeksowe (key words) w języku polskim i angielskim (do 5). Hasła indeksowe nie powinny być powtórzeniem tytułu. Na dole strony tytułowej należy podać imię i nazwisko głównego autora oraz adres do korespondencji. Do pracy należy dołączyć jej streszczenia w języku polskim i angielskim.

Materiał ilustracyjny
Ryciny oraz tabele należy przygotować na oddzielnych stronach. Ryciny powinny być opisane następująco: na odwrocie ryciny lub na ramce diapozytywu należy zaznaczyć górę i numer kolejny ryciny oraz tytuł pracy i nazwisko pierwszego autora. Wykresy traktowane są jak ryciny. Przy rycinach nadsyłanych na dyskietce należy stosować czcionkę Times New Roman CE. Jeżeli nie są dostarczane oryginały ilustracji (zdjęcia, slajdy), to ilustracje powinny być przygotowane w wersji elektronicznej tzw. „bitmapy”, w formacie *tif lub *jpg, w rozdzielczości 300 dpi. Nie należy wstawiać ilustracji do tekstu. Pliki powinny być dołączone osobno. Na osobnej stronie należy też podać zestawienie podpisów pod ryciny. Jeżeli załącza się fotografie osób, to albo osoby te muszą być niemożliwe do zidentyfikowania, albo do fotografii musi być dołączone pisemne zezwolenie na ich użycie (patrz: ochrona prawa pacjentów do nienaruszania ich tajemnicy). Tabele powinny być opatrzone tytułem. W tekście miejsce zamieszczenia tabeli lub ryciny powinno być odpowiednio zaznaczone; ryciny – numeracja arabska, tabele – rzymska. Podpisy pod ryciny oraz tytuły tabel należy podać w językach polskim i angielskim.
Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie.

Piśmiennictwo
Spis piśmiennictwa należy ułożyć i oznaczyć numerami według kolejności cytowania prac w tekście. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy pisany małymi literami, nazwę czasopisma w skrócie według Index Medicus, rok, tom, stronę pierwszą i ostatnią. Jeśli liczba autorów przekracza trzech, po trzecim nazwisku zamieszcza się „ et al.”. Przy pracach oddzielnych (książki) należy umieścić nazwisko (nazwiska) autora (autorów), pierwsze litery imienia, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Gdy cytowany jest rozdział z pracy zbiorowej należy podać autora, tytuł rozdziału, tytuł pracy zbiorowej, redaktora (redaktorów), wydawcę, miejsce wydania, rok, tom i strony, na których cytowane jest dane zagadnienie.

Przykłady
– artykuły:
Beyer WEP, Palache AM, Sprenger MZJ, et al. Effects of repeated annual influenza vaccination sero-response. Vaccine 1996; 14: 1331-9.

– książki:
Zatoński WA. Nowotwory złośliwe w Polsce. Wiedza i Życie. Warszawa 1993.

– rozdziały w książkach:
Schranz D, Morkowski S, Abelev G. Affinity electrophoresis: principles and application. In: Affinity electrophoresis: principles and application, J. Bręborowicz, A. Mackiewicz (ed.) CRP Press. Boca Raton. ANN Arbor. London 1992; 61-70

Pozycje piśmiennictwa należy pisać jedna pod drugą.

Redakcja zastrzega sobie prawo poprawienia usterek stylistycznych oraz dokonywania koniecznych skrótów bez porozumienia z autorem. W otrzymanej korekcie autor powinien poprawić tylko rzeczywiste błędy drukarskie.
Praca powinna być na końcu podpisana przez wszystkich autorów. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie została ona złożona do innego czasopisma polskiego lub zagranicznego oraz dane o wkładzie poszczególnych autorów w przygotowanie pracy (autor koncepcji, założeń, metod itp.). Ponadto w oświadczeniu należy podać źródła finansowania pracy (granty naukowo-badawcze, prace własne uczelni itp.). W przypadku prac dotyczących oceny leków konieczna jest informacja o tzw. konflikcie interesów.

Prawa autorskie
Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności prawa autorskie do wydrukowanych prac. Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.

Informacja od Redakcji
Przypominamy, że tzw. guest autorship (umieszczenie jako autora pracy osoby, która nie brała udziału w przygotowywaniu, bądź jej udział był minimalny, a także tzw. ghostwriting (niezamieszczenie jako współautora lub w podziękowaniu osoby, której udział w powstaniu pracy był znaczący) są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Obecny regulamin został opracowany na podstawie ujednoliconych wymagań przy przyjmowaniu manuskryptów przez periodyki biomedyczne oraz osobnych postanowień Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (1997).
ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet redaktorów czasopism medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYSŁANY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW
Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.