eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
Zasady publikacji prac

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii przyjmuje w języku polskim i angielskim:
prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe oraz historyczne z medycyny sądowej, kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, opracowania z zakresu etyki i deontologii lekarskiej, recenzje książek, sprawozdania z działalności PTMSiK, komunikaty Zarządu Głównego PTMSiK, sprawozdania ze zjazdów krajowych i zagranicznych, listy do Redakcji. Autor powinien podać, do jakiej kategorii zalicza tekst nadesłanej pracy.

Składanie prac

Prace należy przesyłać do Redakcji wyłącznie za pośrednictwem panelu Editorial System dostępnego na http://www.editorialsystem.com/amsik/.
Typ pracy, dane autorów i ich afiliacje, a także tytuł pracy, streszczenie oraz słowa kluczowe wpisuje się w kolejno ukazujące się okna panelu. Prosimy o niepodawanie danych dotyczących autorów (dane personalne i afiliacje) w pliku treści pracy. Tabele i ryciny (fotografie) powinny być dołączone w osobnych plikach.

Wskazówki szczegółowe

Układ tekstu. Tekst prac oryginalnych powinien być podzielony na:
– wprowadzenie,
– cel pracy,
– materiał i metody,
– wyniki,
– omówienie i wnioski.
Opisy przypadków powinny zawierać:
– wprowadzenie,
– opis przypadku,
– wnioski.

Streszczenie w pracach oryginalnych powinno zawierać od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; w pracach kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.

Dla każdej pracy należy przygotować od 3 do 6 słów kluczowych opisujących przedmiot pracy (zgodnie z Index Medicus Medical Subject Headings – MESH).

W pracy można stosować tylko standardowe skróty. Należy unikać skrótów w tytule i streszczeniu. Pierwsze użycie skrótu w tekście musi być wyjaśnione, chyba że jest to standardowa jednostka miary.

Miary długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w systemie jednostek metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich ułamków dziesiętnych. Temperatury podaje się w stopniach Celsjusza, ciśnienie tętnicze w milimetrach słupa rtęci. Wszystkie wyniki pomiarów hematologicznych lub biochemicznych zamieszcza się wraz z podaniem norm w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Jednostek (SI).
Objętość całości (wraz z rycinami, tabelami, piśmiennictwem i streszczeniem) prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 12 stron (jedna strona – 1800 znaków), kazuistycznych 7 i innych 5. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku pracę obszerniejszą.
Plik z artykułem nie powinien zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora pracy (double-blind review proces).

Tabela i ryciny

Tabele i/lub ryciny należy zamieszczać w liczbie koniecznej do zrozumienia tekstu. Podpisy pod rycinami i ich oznaczenia oraz tytuły tabel wraz z objaśnieniami należy podawać w języku polskim i angielskim.
Tabele oraz ryciny powinny być dołączone w postaci oddzielnych plików, pochodzących z powszechnie używanych programów biurowych i graficznych.
Tabele należy ponumerować liczbami rzymskimi według kolejności pojawiania się w pracy. Informacje zawarte w tabelach nie powinny być powtarzane w tekście. Objaśnienia do tabeli, np. rozwinięcie skrótów, podaje się w stopkach pod tabelą.
Ryciny (wykresy i fotografie) należy numerować liczbami arabskimi i załączać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Prosimy „nie osadzać” rysunków i fotografii w dokumentach MS Office. Wielkość rycin powinna być taka, aby były one czytelne po zmniejszeniu ich podstawy do 120 mm. Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od autorów pracy lub od wydawnictwa, w którym się one ukazały, a w podpisie zaznaczyć ich pochodzenie.
Tabele i ryciny drukowane są w skali szarości. Jeśli autor życzy sobie wydrukowania elementów pracy w kolorze, powinien skontaktować się w tej sprawie z Redakcją. Wymagane jest pokrycie różnicy kosztów druku pomiędzy drukiem standardowym a kolorowym (różne w zależności od zajęcia liczby arkuszy wydawniczych czy wkładki). W podobny sposób możliwe jest dołączenie do archiwum płyty CD z plikami przydatnymi do ilustracji wydrukowanej pracy.

Piśmiennictwo

Prace cytowane w tekście powinny być numerowane według kolejności cytowań; odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Piśmiennictwo w pracy oryginalnej nie powinno obejmować więcej niż 20 pozycji, w doniesieniu kazuistycznym 15, a w pracy poglądowej 30. Każda pozycja musi zawierać nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów), tytuł pracy, tytuł czasopisma według skrótów używanych w lndex Medicus (w czasopismach pisanych cyrylicą przyjąć transkrypcję obowiązującą w Polsce) oraz kolejno rok, numer tomu, pierwszą i ostatnią stronę pracy:
Konopka T, Strona M, Księżniak-Baran D, Wojton D. Uduszenie workiem foliowym w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Arch Med Sąd Kryminol 2013; 63: 93-8.
W przypadku pozycji książkowych należy podać ponadto pełny tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania:
Butler JM. Sample collection, DNA extraction, and DNA quantitation. In: Butler JM. Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. Elsevier, Burlington – London 2005; 33-62.

Oświadczenia

- oświadczenie autorów (DOC)
- informacja o zakresie pracy (DOC)
- deklaracja konfliktu interesów (DOC)

O przekazaniu praw autorskich, istnieniu konfliktu interesów, finansowaniu badań
Do każdej pracy nadesłanej do redakcji wymagane jest dołączenie oświadczenia, podpisanego przez wszystkich autorów, o przekazaniu Polskiemu Towarzystwu Medycyny Sądowej i Kryminologii praw autorskich i wydawniczych, oraz że praca nie była już publikowana (w całości lub fragmentach) lub oddana jednocześnie do druku w innym wydawnictwie. Oświadczenie powinno zawierać zgodę kierownika instytucji (Katedry, Zakładu) na opublikowanie pracy.
Konieczne jest również przesłanie oświadczenia o braku lub istnieniu konfliktu interesów, ze wskazaniem, jaki konflikt interesów zachodzi, oraz wskazanie ewentualnego źródła finansowania badań do publikacji (grant, instytucja naukowo-badawcza, stowarzyszenie, inny podmiot) lub o ich braku.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej czasopisma (www.termedia.pl/AMSIK) oraz w panelu redakcyjnym (http://www.editorialsystem.com/amsik/). Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczeń wymagane jest ich załączenie (skan) przy umieszczaniu artykułu w elektronicznym systemie zgłoszeniowym.
Jednocześnie redakcja przejmuje na siebie obowiązek bezstronności w kwalifikacji pracy do druku.

O zakresie pracy autorów

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej czasopisma (www.termedia.pl/AMSIK) oraz w panelu redakcyjnym (http://www.editorialsystem.com/amsik/).
Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób lub podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

Zgoda komisji ds. etyki w nauce

W przypadku prac przedstawiających wyniki badań z udziałem osób żyjących, na zwłokach lub na zwierzętach wymagana jest zgoda właściwej komisji bioetycznej. Zgoda taka jest też wymagana w przypadku prac na ludzkim materiale biologicznym (a także w pracach retrospektywnych). Postępowanie autorów musi być zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej w jej aktualnym brzmieniu (obecnie z 2008 roku). Autorzy powinni uzyskać zgodę właściwej komisji ds. etyki w nauce na przeprowadzenie badania i podpisaną świadomą zgodę każdej osoby żyjącej biorącej udział w badaniu. Informacje takie powinny być umieszczone w rozdziale „Materiał i metody”. Autorzy prac są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych osób.

Proces recenzowania

Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Prace nieodpowiadające Regulaminowi nie są rozpatrywane pod względem merytorycznym.
Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
Zasady recenzowania prac są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej czasopisma (www.termedia.pl/AMSIK); są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl).

Autoryzacja

Autoryzacji tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów drogą elektroniczną lub faksem w ciągu 4 dni od jego otrzymania. W przypadku braku przesłania autoryzacji, po 7 dniach po upływie ww. terminu Redakcja przyjmuje, że autorzy akceptują tekst w istniejącej formie.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, w tym stylistycznych i skrótów – bez porozumienia z autorem.
Honoraria autorskie za publikowane prace nie będą wypłacane. Autorzy nie otrzymują wersji drukowanej pracy: artykuł jest dostępny w pliku PDF na stronie czasopisma (www.termedia.pl/AMSIK) w dokładnie takiej formie, w jakiej został wydrukowany.

Copyright: © 2015 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (PTMSiK). To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.

ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY
Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW
Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYMIENIONY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK
Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW
Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW
Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.