facebook linkedin twitter
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
Kwartalnik Problemy Lekarskie publikuje prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne z zakresu różnych dziedzin medycyny, sprawozdania ze zjazdów i posiedzeń kół naukowych, notatki kronikarskie, recenzje książek, listy do redakcji oraz streszczenia fachowych publikacji krajowych i zagranicznych.

Każda praca przed przyjęciem do druku podlega recenzji przez wybranych specjalistów z określonej dziedziny, z zachowaniem wzajemnej anonimowości autorów pracy i recenzentów.

Maszynopis należy przesłać w 2 egzemplarzach, dołączając wersję elektroniczną w pliku tekstowym WORD, na dyskietce lub płycie CD-ROM (format PC), pod adresem:

Redakcja pisma Problemy Lekarskie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. +48 22 508 12 40
faks +48 22 508 10 44

W piśmie przewodnim należy zamieścić oświadczenie, że artykuł nie został ogłoszony ani złożony do druku w innym czasopiśmie wraz z podpisami wszystkich autorów i akceptacją kierownika instytucji, w której praca powstała.

Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 10–15 stron, kazuistycznych 4 stron – łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami. Redakcja może wyrazić zgodę na przekroczenie objętości w przypadku streszczeń rozpraw habilitacyjnych oraz rozpraw na stopień doktora nauk medycznych. Tekst powinien być napisany czcionką nie mniejszą niż 12 punktów, z podwójnym odstępem pomiędzy wierszami. Strony powinny być numerowane.

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł pracy (w języku polskim i angielskim) wraz z nazwiskami i imionami jej autorów, a także pełną nazwą miejsca pracy każdego z nich. Na dole strony trzeba umieścić imię, nazwisko (wraz z tytułem naukowym) oraz adres autora odpowiedzialnego za korespondencję (w tym numer telefonu, faksu i/lub e-mail).

Streszczenie (w języku polskim oraz angielskim) powinno zawierać nie mniej niż 200 i nie więcej niż 250 słów w pracach oryginalnych, a w wypadku prac poglądowych i kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną, tj. składać się z następujących części: wstęp, materiał i metody, wyniki i wnioski.
Pod streszczeniem należy umieścić nie więcej niż 5–7 słów kluczowych – zgodnych z Index Medicus (Medical Subject Reading) – w języku polskim i angielskim – charakteryzujących najlepiej tematykę pracy.

Tekst pracy w następującej kolejności: 1) w pracach oryginalnych – wstęp i cel pracy, materiał i metody, wyniki, omówienie, wnioski; 2) w pracach przeglądowych – układ dowolny; 3) w pracach kazuistycznych – wstęp (powód zainteresowania przypadkiem), opis przypadku, omówienie charakterystycznych objawów, wyników leczenia itp.

Piśmiennictwo. Odnośniki do piśmiennictwa powinny być zawarte w nawiasach kwadratowych, np. [1–4, 10, 14]. Bibliografię należy ułożyć zgodnie z kolejnością cytowania. W pracach oryginalnych piśmiennictwo nie powinno przekraczać 20 pozycji, w pracach poglądowych – 40, natomiast w wypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwiska trzech pierwszych autorów oraz dopisek i wsp. wraz z inicjałami imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (zgodnie z Index Medicus), rok wydania, numer tomu (rocznika), numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł, z zachowaniem interpunkcji ściśle wg poniższego przykładu:
1. Hamano H, Kawa S, Horiuchi A i wsp. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. N Engl J Med 2001; 344: 732-8.
Pozycje książkowe powinny zawierać nazwiska autorów (trzech pierwszych i wsp.) wraz z inicjałami imion, tytuł, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, przy pracach zbiorowych podaje się tytuł książki, nazwisko redaktora odpowiedzialnego i umieszcza się skrót red., np.:
1. Pijls NH, De Bruyne B. Coronary pressure. Kluwer Academic Publishers, London 2000.
2. Perri P, Cavaliere F, Botti C i wsp. Epidemiology of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors. W: Update in Neuroendocrinology. Baldelli R, Casanueva FF, Tamburrano G (red.). Udine Centro UD 2004; 483-512.

Tabele i ryciny. Tabele i ryciny nie mogą być wkomponowane w tekst, w którym należy jedynie wskazać ich usytuowanie. Tabele powinny być zamieszczone na kolejnych stronach (każda na oddzielnej stronie) i numerowane kolejno cyframi rzymskimi. Tabele powinny być opatrzone tytułem w języku polskim i angielskim oraz odpowiednimi objaśnieniami.

Ryciny i fotografie należy przesyłać w: 1) formie wydruku (opatrzone numerem – cyfrą arabską, nazwiskami autorów i tytułem pracy oraz oznaczeniem góra); 2) formie elektronicznej, w jednym z wymienionych formatów: *.cdr, *.tif, *.eps lub *.jpg (rozdzielczość 300 dpi). Opisy rycin, w języku polskim i angielskim, powinny się znajdować na oddzielnych stronach. Nie należy przysyłać rycin w formacie programu MS Word (*.doc).

Publikując pracę, należy pamiętać, by była ona zgodna z wymogami deklaracji helsińskiej (podpisanej w 1975 r. międzynarodowej ustawy dotyczącej etyki lekarskiej; zabrania ona podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej). Informacja o zgodzie komisji etycznej na przeprowadzanie badań i świadomej zgodzie pacjentów na udział w badaniu powinna się znaleźć w rozdziale Materiał i metody każdej pracy, w której działanie diagnostyczne i lecznicze nie wynika ze standardów postępowania. W wypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.

Pod rozdziałem Dyskusja należy podać źródła finansowania pracy w formie krótkiej informacji (np. granty, sponsorzy indywidualni).

Od autorów przedstawiających wyniki badań klinicznych dotyczących leków i procedur medycznych oczekuje się wyczerpującego opisu sposobów finansowania badania i roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu.

Niezależnie od tematyki pracy, w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu skracanego terminu (dotyczy to także streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy stosować skrótów w tytule pracy.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Za opublikowanie pracy w kwartalniku Problemy Lekarskie redakcja nie wypłaca honorarium autorskiego. Nie wykonuje również odbitek autorskich. Autorzy prac otrzymują egzemplarz pisma.

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty usterek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia z autorami.
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe