facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
Wskazówki dla autorów piszących do Przewodnika Lekarza

Prace powinny być napisane przy pomocy edytora tekstów (Word 6.0 lub nowszy, czcionka Times New Roman), wydruk w dwóch kopiach na drukarce laserowej lub atramentowej na kartkach formatu A4 zapisanych jednostronnie. Do wydruku powinna być dołączona dyskietka 3 ½, zawierająca tekst pracy. Zachęcamy również do korzystania z poczty elektronicznej, także podczas przesyłania listów do redakcji.
Skróty należy wyjaśnić w miejscu, w którym są po raz pierwszy użyte w tekście, podobnie w przypadku rzadko stosowanych określeń.

Prosimy o dołączenie listu przewodniego z oświadczeniem podpisanym przez wszystkich autorów, że prezentowana praca nie została opublikowana ani złożona do druku w innym czasopiśmie (za wyjątkiem doniesień wstępnych) oraz zgodą kierownika Kliniki lub ordynatora Oddziału na publikację.

Pierwsza strona powinna zawierać imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora, kierownika, czy też ordynatora instytucji, adres do korespondencji (imię, nazwisko, adres pocztowy, telefon, faks, e-mail).

Do pracy powinien być dołączony tytuł w języku angielskim, a także streszczenia w języku polskim i angielskim, będące dokładnym odzwierciedleniem artykułu. Każde ze streszczeń powinno zawierać maksimum 100 słów.
Pod streszczeniami należy umieścić od trzech do sześciu słów kluczowych (key words) w języku polskim i angielskim, zgodnych – jeśli to możliwe – z Medical Subject Headings (Index Medicus).

Piśmiennictwo powinno być podane w kolejności cytowania. Należy wymienić pierwszych trzech autorów, następne nazwiska zastąpić skrótem „et al.” („i wsp.”), podać skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony (pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach i monografie powinny być cytowane w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony (od - do).
Przykłady:
- artykuł: Paskewitz S, Riehle MA. Response of Plasmodium refractory and susceptible strains of Anopheles gambiae to inoculated Sephadex beads. Dev Comp Immunol 1994; 18: 369–75.
- książki: Zatoński WA. Nowotwory złośliwe w Polsce. Wiedza i Życie, Warszawa 1993.
- rozdziały w książkach: Schranz D, Morkowski S, Abelev G. Affinity isotachoforesis on porous membranes. W: Affinity electrophoresis: principles and application, J. Bręborowicz, A. Mackiewicz (red.). CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, London 1992; 61–70.

Ryciny mogą być przygotowane w formie czarno-białej lub w kolorze. W wypadku przygotowania w formie elektronicznej ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: cdr, tiff, jpg, ai lub eps. Natomiast fotografie przesyłane do nas w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia tiff lub jpg. Tabele powinny być dostarczone w formie maszynopisu i zawierać tytuł (również na dyskietce). Opisy do rycin i tabel powinny być załączone na oddzielnych stronach.


Prace prosimy przesyłać pod adresem:
Redakcja Przewodnika Lekarza
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań
e-mail: m.bryl@termedia.pl

pobierz oświadczenie autora [PDF]
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.