eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ewa Kropiwnicka
,
Anna Orzechowska
,
Monika Cholewska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Jedna z najważniejszych życiowych decyzji, jaką muszą podjąć młodzi ludzie, wiąże się z wyborem kierunku studiów, zawodu
i miejsca pracy.

Cel pracy. Rozpoznanie determinantów wyboru zawodu studentów kierunków lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku, ich aspiracji oraz chęci kontynuowania nauki w kontekście wyboru zawodu.

Materiał i metody. W badaniu obejmującym 320 studentów zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego
kwestionariusza ankietowego.

Wyniki. Powiązanie ze środowiskiem medycznym posiadało po 53,8% studentów kierunku lekarskiego (sl) i pielęgniarstwo (sp). Kierunek
studiów był zgodny z aspiracjami 97,5% sl i 81,3% sp. Przed podjęciem studiów 30,6% sl i 65,0% sp starało się o przyjęcie na inny kierunek.
Pracę w zawodzie planowało 99,4% sl i 88,8% sp. Decyzja o kierunku studiów była samodzielnym wyborem 86,3% sl i dla 71,3% sp.
W wyborze zawodu są pomocni: szkoła — 67,5% sl i 60,0% sp, doradca zawodowy — 61,7% sl i 30,0% sp oraz rodzice/rodzina — 61,3% sl
i 45,6% sp. O wyborze kierunku studiów powinny decydować: zainteresowania (90,0% sl i 76,9% sp), cechy charakteru (65,0% sl i 49,4% sp),
predyspozycje i zdolności (56,9% sl i 38,1% sp). Na wybór ścieżki kształcenia wpływa chęć pracy z ludźmi — 70,6% sl i 68,1% sp. Po
skończeniu studiów pozostanie w kraju planowało 72,5% sl oraz 66,9% sp. W kołach naukowych i organizacjach studenckich udzielało się
26,9% sl i 6,9% sp. Pracę naukową po studiach planowało 78,1% sl i 72,5% sp. Ponownie ten sam kierunek studiów wybrałoby 93,1% sl
i 66,9% sp.

Wnioski. Duży wpływ na wybór kierunku studiów miało powiązanie studenta ze środowiskiem medycznym. Wybór zawodu był z reguły
decyzją samodzielną, jednakże w sporym odsetku wpływ na to mieli rodzice. W wyborze zawodu powinni pomóc przede wszystkim
szkoła, doradca zawodowy i rodzice/rodzina. Decyzja o wyborze kierunku studiów i zawodu najczęściej zależała od zainteresowań, cech
charakteru badanych i aspiracji studentów. W opinii studentów najważniejszymi czynnikami charakterystycznymi dla zawodów medycznych
były możliwość niesienia pomocy innym oraz praca z ludźmi. Badani w większości planowali podjęcie pracy zawodowej w zawodzie,
w którym podjęli naukę. Większość studentów po skończeniu studiów deklarowała chęć pozostania w Polsce.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 70–80

Introduction. One of the most important life decisions, as must make young people is associated with the choice of field of study, occupation
and workplace.

Aim of the study. Identification of the determinants of choice of profession medical students and nursing of the Medical University of
Bialystok, their aspirations and willing to continue learning in the context of occupational choice.

Material and methods. In this study 320 of students were included. We used the method of the diagnostic survey, using the author’s survey
questionnaire.

Results. Relationship with medicine had 53.8% of the students of a medical (sl) and nursing (sp). Course of study, it was consistent with the
aspirations among 97.5% and 81.3% sl sp. Before the study 30.6% of sl and 65.0% of sp sought to be admitted to a different direction. Almost
99.4% of sl and 88.8% of sp planned work. Nearly 86.3% of sl and 71.3% of sp took an independent decision to the field of the study. In the
choosing, a profession helpful is: the school — 67.5% of sl, and 60.0% sp, vocational counselor — 61.7% of sl, and 30.0% of sp and parents/
family — 61.3% of sl and 45.6% of sp. The choice of the degree program must decide: interest (90.0% sl, and 76.9% sp), character (65.0% and
49.4% sl sp), predisposition and capacity (56.9% sl, and 38.1% sp). The choice of pathways affected by the desire to work with people,
70.6% of sl, and 68.1% of sp. After graduation 72.5% of sl and 66.9% of sp planned to stay in the country. Almost 93.1% of sl, and 66.9% of
sp chosen the same course of the study.

Conclusions. A large impact on the choice of field of study was relationship students with medicine. Choice of occupation was an independent
decision rule, however, a considerable proportion of this had an impact on parents. Help in choose a profession should provide the
first school, vocational counselor and parents/family. The choice of studies and occupations were mostly dependent on the interests,
character and aspirations of the students surveyed. In the opinion of students, the most important factors specific to the medical profession,
could help others and work with people. Respondents in most of the work planned to take in the profession, which took up teaching. Most
students, after graduation declared to stay in Poland.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 70–80
Key words:
słowa kluczowe:

studenci; wybór zawodu; aspiracje

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe