eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dyspozycyjny optymizm a zachowania zdrowotne pacjentów z chorobą nadciśnieniową

Joanna Łatka
,
Anna Majda
,
Barbara Pyrz

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. W terapii nadciśnienia tętniczego (NT), oprócz leczenia farmakologicznego, istotne miejsce zajmuje prozdrowotny styl życia. Zwraca
się też uwagę na znaczenie wpływu posiadanych zasobów osobistych na konsekwentne realizowanie zaleceń terapeutycznych; wśród
nich wartym rozważenia jest poziom dyspozycyjnego optymizmu, którego istotą jest tendencja do pozytywnej percepcji świata i własnej
przyszłości.
Cel pracy. Celem pracy była próba stwierdzenia zależności między poziomem dyspozycyjnego optymizmu a wybranymi zachowaniami
zdrowotnymi u chorych na nadciśnienie tętnicze.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 100 osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz
ankiety, badający zachowania zdrowotne i Test Orientacji Życiowej (LOT–R), którego autorami są Scheier, Carver, Bridges, w adaptacji
Poprawy i Juczyńskiego, badający poziom dyspozycyjnego optymizmu.
Wyniki. Wskaźnik dyspozycyjnego optymizmu w badanej grupie wyniósł 16,57. Mężczyźni posiadali istotnie wyższy poziom dyspozycyjnego
optymizmu od kobiet. Wyższy istotnie poziom dyspozycyjnego optymizmu cechował także osoby starsze i osoby z wyższym wykształceniem.
Wykazano istotne statystycznie zależności między wyższym poziomem dyspozycyjnego optymizmu a pozytywnymi zachowaniami
zdrowotnymi, takimi jak podejmowanie aktywności fizycznej, spożywanie owoców i warzyw oraz ryb. Istotnie niższy poziom
dyspozycyjnego optymizmu cechował osoby nadużywające soli w diecie, spożywające alkohol lub palące papierosy.
Wnioski. Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę większego zaangażowania się lekarzy, pielęgniarek, dietetyków i innych profesjonalistów
w edukację pacjentów z NT, w zakresie wpływu prozdrowotnego stylu życia na zdrowie i efektywność terapii hipotensyjnej oraz
zwrócenia szczególnej uwagi na posiadane przez pacjentów zasoby osobiste, w tym dyspozycyjny optymizm.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 21–28

Introduction. In the treatment of hypertension (HA) apart from pharmacological treatment an essential place takes healthy lifestyle. Also
drew attention to the importance of the personal impact of resources on the consistent implementation of therapeutic recommendations,
among which worth considering is the level of dispositional optimism, the essence of which is the tendency to a positive perception of the
world and one’s own future.
Aim of the study. The aim of the study was to determine the existence of the relationship between the level of dispositional optimism and
selected health behaviors in patients with HA.
Material and methods. The study was attended by 100 people suffering from HA. The study authors used a questionnaire investigating
health behaviors and the Life Orientation Test (LOT–R) by Scheier, Carver, Bridges in adaptation of Poprawa and Juczynski examining level
of dispositional optimism.
Results. The overall rate of dispositional optimism in the study group was16.57. Men had significantly higher level of dispositional optimism
than women. Significantly higher level of dispositional optimism was characteristic to older people and people with higher education. With
increasing frequency of physical activity, eating fruit, vegetables and fish, it is noted a significant increase in the level of dispositional optimism.
Significantly lower level of dispositional optimism characterized abusers of salt in the diet, consuming alcohol or smoking cigarettes.

Conclusions. The results of the study indicate the need for greater involvement of physicians, nurses, nutritionists and other professionals in
the education of patients with HA on the impact of healthy lifestyle on health and the effectiveness of antihypertensive therapy. Special
attention should be paid to patient’s personal resources, including dispositional optimism.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 21–28

słowa kluczowe:

dyspozycyjny optymizm, zachowania zdrowotne, nadciśnienie tętnicze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe