eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3-4/2020
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Raport

Fundusze strukturalne wsparciem dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na przykładzie projektu „Rozwijaj się i PracUJ”

Agnieszka Gniadek
,
Agata Kubik
,
Marlena Padykuła

Data publikacji online: 2021/02/19
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
The “Rozwijaj się i pracUJ” project, which is conducted in the Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, is co-financed by structural funds within the operational programme Knowledge Education Development for the implementation of the European Social Fund 2014-2020 under the priority axis V: Support for healthcare, Action 5.5 Development of nursing services. The project started in October 2018 and is planned to last until February 2023. The University has received the amount of PLN 3,832,919.39 for the implementa-tion of the project.
The aim of the project is to increase the number of nursing and midwifery graduates as well as to stimulate their development so that their competences and skills could suit changing epidemiological and demographic needs in Poland. The project is also aimed at making nursing and midwifery studies more attractive, which could lead to educa-ting an additional number of graduates in these subjects and allow these graduates to enter the job market with appro-priate financial and educational support.
In October 2018 as many as 60 first-degree students of nursing and midwifery joined the project. These parti-cipants were chosen following the ranking based on their results obtained after the first year of studies in the academic year 2017/2018. This procedure allowed for qualifying 45 nursing students and 15 midwifery students as project bene-ficiaries. The proportion between the students chosen from these two courses reflected the proportion between the total number of students studying these two subjects. The project lasted 4 years and consisted of two stages – the period of undergraduate studies until obtaining the bachelor’s degree (2 years) and the period of graduates’ development (2 ye-ars). The students who decided to participate signed a binding contract with the University for the whole period of the project, and this contract ensured them:
• support through the implementation of a scholarship programme,
• additional educational activities developing their skills connected with communication with patients,
• an opportunity to take part in one study visit in a foreign healthcare facility,
• help with finding a job within their profession and receiving a training scholarship,
• a tutor in a healthcare facility where the graduates start work within the programme of their professional deve-lopment,
• development of their postgraduate competences thanks to participation in two specialist courses.
The course of project implementation is relatively efficient despite the SARS-CoV-2 pandemic since March 2020. By the end of October 2020 the project team supported by the University administration managed to complete the first stage of the project. Fifty-nine students participating in the project received their bachelor’s degree and went on to obtain the permit to practice their profession and to start work in healthcare facilities. Therefore, the first stage of the project is believed to have been completed successfully.
During the first stage of the project, between November 2018 and June 2020 (20 months), students received support in the form of motivating scholarship amounting to PLN 800.00 per month. Fifteen students and 6 academic teachers participated in three study visits in foreign healthcare facilities. On two occasions, 11-14 March 2019 and 11-14 February 2020, the students visited nursing homes in Innsbruck (Austria) and on another occasion between 12 and 15 November 2019 – old people’s homes and other healthcare facilities in Bremen (Germany). The students developed their skills as far as communication with patients is concerned thanks to an additional course: Communication with a chronic and elderly patient, which was conducted at the Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Scien-ces, Jagiellonian University Medical College and consisted of 20 teaching hours. An important element of the support that the students received was the idea of adjusting the quality and conditions of their compulsory internship to the requirements of the European Quality Framework for Traineeships. Following these requirements, students participated in professional internships in healthcare facilities, and their tutors were paid according to a planned activity schedule. Since 6 May 2020, following the regulation of the Ministry of Science and Higher Education of 1 April 2020 (Dz. U. 2020 poz. 581), project beneficiaries have participated in some traineeships by means of online educational methods and techniques. Before starting their internship, all participants of the project received proper uniforms, and those who completed the second or the third year of their studies due to their participation in a professional internship received also a salary (scholarship) amounting to PLN 2500.00.
Even before the completion of the last internships some preparations were started with a view to initiating the second stage of the project connected with providing graduates with proper support while entering the job market. The support that the graduates received included the following: a development programme designed for graduates of both subjects, a meeting, which because of contemporary restrictions had to take place online on the MS Teams platform, between project participants and potential employers (mainly people who manage the work of nurses and midwives in healthcare facilities but also representatives of professional self-governance) and a preliminary survey conducted among the graduates about their prospective work places.
The second stage of the project will include a monthly training scholarship of PLN 1000.00 gross paid from December 2020 until November 2022, i.e. 24 months, providing graduates with a tutor’s support in their workplace by assigning a nurse/midwife working in a given healthcare facility, who will perform these duties, as well as the graduates’ participation in two specialist courses organised by the Institute of Nursing and Midwifery. For graduates in nursing the specialist courses include Taking Care of Patients with Intestinal Stoma and Diabetes Educator, whereas in the case of midwifery graduates the courses are Gynaecological Oncology and Diabetes Educator.
Structural projects, especially those conducted within the operational programme Knowledge Education Deve-lopment, are a vital support for young people on the job market. The “Rozwijaj się i pracUJ” project is an example of an activity that not only enabled the best nursing and midwifery students to soak up knowledge and develop their skills thanks to professional training in safe environment, but also motivated them to start work in the field of patient care, which is particularly difficult in times of pandemic. Nevertheless, it must be pointed out that running such a project is connected with numerous difficulties – not only administrative or epidemiological, but also social because the project beneficiaries are mainly young women.

W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Me-dicum realizowany jest projekt pn. „Rozwijaj się i pracUJ”, dofinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Pro-gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-go 2014–2020 w zakresie Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Rea-lizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2018 r. i potrwa do lutego 2023 r. Kwota dofinansowania, jaką otrzy-mała Uczelnia na ten cel, wynosi 3 832 919,39 PLN.
Celem projektu rozwojowego jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój kompetencji i umiejętności absolwentów dostosowanych do zmieniających się potrzeb epidemiologicz-nych i demograficznych w Polsce. Celem jest także zwiększenie zainteresowania studiami na kierunkach pielęgniar-stwo i położnictwo, co przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów tych kierunków i ich wejście na rynek pracy wraz z uzyskanym wsparciem finansowym i edukacyjnym w tym zakresie.
W październiku 2018 r. projekt rozpoczęło 60 studentów studiów pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Na podstawie list rankingowych stanowiących średnią ze studiów uzyskaną po zaliczeniu pierwszego roku w cyklu kształcenia 2017/2018 wytypowano 45 uczestników projektu z kierunku pielęgniarstwo i 15 uczestniczek z kierunku położnictwo. Proporcja uczestników projektu z dwóch kierunków wiązała się z ogólną liczbą studentów, którzy studiowali na obu kierunkach.
Studenci przystępujący do projektu trwającego 4 lata i obejmującego dwa etapy – okres trwania studiów do uzyskania tytułu licencjata (2 lata) i etap związany z rozwojem absolwenta (2 lata), podpisali umowy wiążące ich z Uczelnią na czas trwania projektu. W jego ramach otrzymali:
• wsparcie poprzez wdrożenie programu stypendialnego,
• zagwarantowane dodatkowe zajęcia dydaktyczne zwiększające umiejętności związane z komunikacją z pa-cjentem,
• możliwość udziału w jednej wizycie studyjnej w zagranicznym podmiocie leczniczym,
• pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie i uzyskanie stypendium szkoleniowego,
• w ramach programu rozwojowego absolwenta – opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym, w którym absol-went podejmie zatrudnienie, oraz
• zwiększenie kompetencji podyplomowych poprzez udział w dwóch kursach specjalistycznych.
Realizacja projektu przebiega dość sprawnie, zważywszy na panującą od marca 2020 r. pandemię wirusa SARS-CoV-2. Do końca października 2020 r. zespołowi projektowemu przy wsparciu administracji Uczelni udało się zakończyć pierwszy etap. Pięćdziesięciu dziewięciu uczestników projektu zdobyło dyplomy licencjata i przystąpiło do uzyskiwania prawa wykonywania zawodu i podejmowania pracy w podmiotach leczniczych. Pierwszy etap projektu zakończono pomyślnie.
Studenci w trakcie pierwszego etapu otrzymali wsparcie w postaci stypendium motywacyjnego w wysokości 800 zł w okresie 11.2018–06.2020 (20 miesięcy). Piętnastu studentów oraz 6 nauczycieli akademickich wzięło udział w 3 wizytach studyjnych w zagranicznych podmiotach leczniczych. Studenci dwukrotnie odwiedzili domy pomocy społecznej w Innsbrucku (Austria) w dniach 11–14 marca 2019 r. i 11–14 lutego 2020 r. oraz domy seniorów i inne podmioty lecznicze w Bremie (Niemcy) w dniach 12–15 listopada 2019 r. Studenci podnieśli swoje umiejętności w za-kresie komunikacji z pacjentem poprzez udział w dodatkowych zajęciach z przedmiotu komunikacja z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku, które obejmowały 20 godzin dydaktycznych i odbyły się w Instytucie Pielę-gniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM. Ważnym elementem wsparcia studentów był obszar obejmujący dostosowanie jakości i warunków odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Rady Jakości Prak-tyk i Staży. Studenci w ramach tego zadania realizowali praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych, a ich opieku-nowie zakładowi otrzymywali wynagrodzenie za opiekę nad nimi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć. Od 6 maja 2020 r. uczestnicy projektu realizowali część praktyk zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 581). Przed rozpoczęciem praktyk wszyscy uczestnicy projektu otrzymali odpowiednie umunduro-wanie, a po zakończonym II i III roku studiów, w związku z odbyciem obowiązkowych praktyk zawodowych, także wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500 zł.
Jeszcze w trakcie trwania ostatnich praktyk zawodowych rozpoczęto przygotowania do wejścia absolwentów do drugiego etapu projektu związane ze wsparciem na rynku pracy. Przygotowano program rozwoju absolwenta dla obu kierunków, zorganizowano spotkanie uczestników projektu z potencjalnymi pracodawcami (głównie osobami zarządzającymi pracą pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, ale także przedstawicielami samorządu zawodowego), korzystając z możliwości dostępnych w tym czasie, tj. zdalnie poprzez aplikację MS Teams. Przepro-wadzono też wstępnie rozeznanie co do miejsc podjęcia pracy przez absolwentów.
Drugi etap projektu będzie obejmował wypłatę uczestnikom stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł brutto w okresie 12.2020–11.2022 (24 miesiące), wsparcie opiekuna (tutora) w miejscu zatrudnienia absolwenta w podmiocie leczniczym poprzez przydzielenie wybranej pielęgniarki lub położnej pracującej w tym podmiocie, a także uczestnictwo absolwenta w dwóch kursach specjalistycznych, których organizatorem będzie Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa. Dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo zaplanowano udział w kursach „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” oraz „Edukator w cukrzycy”, natomiast dla absolwentek kierunku położnictwo w kursach „Onkologia ginekologiczna” oraz „Edukator w cukrzycy”.
Projekty strukturalne, zwłaszcza z obszaru Wiedza Edukacja Rozwój, stanowią istotne wsparcie młodych osób na rynku pracy. Projekt „Rozwijaj się i pracUJ” jest przykładem działania, które nie tylko pozwoliło najlepszym studentom pielęgniarstwa i położnictwa bezpiecznie zdobywać wiedzę i umiejętności w trakcie kształcenia zawodowe-go, lecz także motywowało ich do podjęcia pracy na bardzo trudnych stanowiskach w opiece nad pacjentem, zwłasz-cza w czasie pandemii. Należy jednak zauważyć, że prowadzenie takiego projektu wiąże się z wieloma trudnościami zarówno administracyjnymi, epidemiologicznymi, jak i społecznymi, ponieważ dotyczy przede wszystkim młodych kobiet.

Agnieszka Gniadek,
Agata Kubik,
Marlena Padykuła
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe