eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Konflikt w zespole pielęgniarskim

Agnieszka Reetz-Wasielewska
1
,
Katarzyna Kretowicz
2
,
Marzena Zarzeczna-Baran
3

1.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Gdański Uniwersytet Medyczny
3.
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Komunikacja jest niezbędna do prawidłowej współpracy z innymi osobami. Konflikt jest zjawiskiem nieuniknionym, ponieważ ludzie różnią się cechami osobowości, poglądami oraz kulturą. Dotyczy to również środowiska pracy, w tym zespołu pielęgniarskiego. W zależności od zarządzania konfliktem, może on nieść za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest zbadanie opinii pielęgniarek na temat konfliktów występujących w środowisku pracy oraz przybliżenie czynników, które je warunkują.
Materiał i metody. Aby osiągnąć wyznaczony cel, zbadano 112 losowo wybranych osób pracujących na stanowisku pielęgniarki//pielęgniarza w grudziądzkim szpitalu. Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono od kwietnia do sierpnia 2014 roku.
Wyniki i wnioski. Analiza zebranego materiału pozwoliła na ukazanie zjawiska konfliktu wśród personelu pielęgniarskiego. Wykazano, że specyfika oddziału nie ma znaczącego wpływu na występowanie konfliktu. Wyniki wskazują, że dominującym problemem jest konflikt w relacji między pielęgniarką a zespołem pielęgniarskim, a jego najczęstszymi przyczynami są: brak komunikacji oraz niezadowolenie. Dowiedziono, że konflikty w badanym zespole są rzadko analizowane, a najczęściej wykorzystywaną metodą do ich rozwiązania jest współpraca. Według respondentów konflikt raczej pozytywnie albo wcale nie wpływa na jakość świadczonych usług.Introduction. Communication is necessary for proper relation in the work place with other coworkers. Conflict is often an inevitable occurrence as people have different personalities and cultural background. That also concerns work environment and nurse teams. Depending on how a conflict is managed it could have positive and negative consequences.
Objective. The purpose of this study is to look into nurses’ opinion about conflict in work environment and determine the factors of conflict.
Material and methods. To reach the purpose, 112 random people working in hospital in Grudziądz as nurses were selected. Method of analysis and method of diagnostic survey was used. Poll questionnaire was used as a research tool. The poll was conducted between April and August 2014.
Results and conclusions. Analysis of collected materials allowed to show the problem of a conflict in a nursing team. It was shown that specification of the ward has no significant influence on appearance of conflict in nurse personnel. The results show that a major problem is conflict between a nurse and the team and its main reason is lack of communication. It was proved that conflicts in nursing personnel are rarely analyzed and most commonly used method to solve the problem is cooperation. Respondents said that conflict doesn’t affect or has rather positive influence on quality of provided medical services.

słowa kluczowe:

pielęgniarka; zespół pielęgniarski; konflikt

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe