eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Kryteria wyboru pierwszego miejsca pracy zawodowej w opinii absolwentów pielęgniarstwa

Anna Leńczuk-Gruba
,
Ewa Kobos
,
Zofia Sienkiewicz
,
Grażyna Wójcik

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Praca stanowi podstawowy rodzaj działalności człowieka dorosłego, który decyduje o jego egzystencji w otaczającym świecie,
kształtuje postawy, wpływa na system wartości, sprawność intelektualną oraz stanowi o treści życia. Praca zawodowa z jednej strony może
być źródłem satysfakcji i samorealizacji, z drugiej zaś powodować zmęczenie, nudę czy frustrację, dlatego tak istotne jest właściwe dokonanie
wyboru miejsca zatrudnienia.

Cel pracy. Poznanie czynników, które zadecydowały o wyborze miejsca pierwszej pracy zawodowej absolwentów licencjatu pielęgniarstwa.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2009 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wśród 100 absolwentów kierunku pielęgniarstwo.
Do przeprowadzenia badania wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką badawczą był kwestionariusz ankiety.

Wyniki. W opinii 64% respondentów czynnikiem mającym istotne znaczenie w wyborze pierwszego miejsca zatrudnienia jest praca zgodna
z zainteresowaniami oraz dająca możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. Dla 60% badanych ważnym kryterium wyboru było
miejsce pracy stawiające wyzwania. Trzecim czynnikiem o istotnym znaczeniu jest przyjazna atmosfera w zespole - wskazana przez 56%
badanych. Wśród czynników o niewielkim znaczeniu znalazły się: „praca lekka, niewymagająca wysiłku” - 12% badanych oraz „praca
niewymagająca brania odpowiedzialności za innych” - 13% badanych.
Wniosek. Przyjazne miejsce pracy jest jednym z głównych czynników mających wpływ na wybór pierwszego miejsca zatrudnienia.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 158-162

Introduction. Work is a basic activity of an adult human being and has a huge impact on his existence in the surrounding world, value
system, mental efficiency, shapes attitudes and is an essence of life. Professional career on one hand can be a source of satisfaction, but can
also cause tiredness, boredom or frustration, therefore, it is extremely important to properly choose the place of work.

Aim of the study. Defining the main choice criteria of the first workplace for graduates of bachelors nursing studies.

Material and methods. The research was conducted in 2009 at the Medical University of Warsaw among the 100 nursing graduates. The
study was conducted by the means of a diagnostic opinion poll with questionnaire.

Results. According to 64% of respondents a job that meets personal interests, gives an opportunity for personal and professional development
has an important influence in the choice of the first workplace. A challenging job is also considered an important criterion in the choice
of workplace for 60% of respondents. The thirds important criterion is a friendly working environment - according to 56% of respondents.
Criteria that are considered the least important are: “easy, effortless job” for 12% of respondents and “work with no responsibility for others”
for 13% of respondents.

Conclusion. Friendly working environment is one of the key factors in the choice of the first workplace.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 158-162
słowa kluczowe:

środowisko pracy; adaptacja zawodowa; warunki pracy

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe