eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2

Hanna Grabowska
1

1.
Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny Rada ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ w Warszawie
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Niewydolność serca stanowi przyczynę wysokiej śmiertelności i hospitalizacji oraz związanych z nią kosztów leczenia i niezdolności do pracy. Pacjent, poza rozwiązywaniem problemów dotyczących statusu fizjologicznego, wymaga kompleksowej opieki uwzględniającej również pozostałe sfery funkcjonowania chorego, w tym edukacji zdrowotnej. Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie mapowania najczęściej występujących u chorych problemów pielęgnacyjnych, wyników oraz działań pielęgniarskich (w odniesieniu do problemów wykraczających poza sferę somatyczną) frazami opisującymi diagnozy, wyniki i interwencje ICNP®. W pracy zastosowano metodę analizy i krytyki wybranych pozycji piśmiennictwa polskiego (z lat 2005–2015) uwzględniającego aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z niewydolnością serca. Terminy zawarte w katalogu ICNP® umożliwiają pełne zastąpienie „tradycyjnych” sformułowań opisujących diagnozy, wyniki oraz zakres podejmowanych przez pielęgniarkę interwencji wobec chorych z niewydolnością serca.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 110–116


  


Heart failure is the cause of high mortality and hospitalization, as well as the disease-related medical costs and the inability to work. The patient, in addition to solving physiological problems, requires complex care that also takes into account other spheres of functioning of the patient, including health education. The aim of this article is to conduct cross-mapping of the most common care problems in patients, results, and nursing activities (in relation to issues beyond somatic sphere) with the phrases describing ICNP® diagnoses, results and interventions. In this paper, a method of the analysis and critique of selected Polish literature from 2005–2015 that included the aspects of the nursing care of patients with heart failure was used. The terms included in the ICNP® catalogue enable a complete replacement of the ‘traditional’ phrases describing diagnoses, results and the scope of nursing interventions in patients with heart failure.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 110–116


 

słowa kluczowe:

proces pielęgnowania; klasyfikacja; niewydolność serca

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe