eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wiedzy na temat aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki w Polsce w grupie pielęgniarek

Magdalena Kotlenga
1
,
Hanna Grabowska
1
,
Dariusz Świetlik
1

1.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce określa obecnie wiele aktów prawnych, które na przestrzeni lat podlegały wielu zmianom. Celem badań była ocena wiedzy na temat aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki w Polsce w grupie pielęgniarek.

Materiał i metody. Badaniami objęto 222 osoby w wieku 22–56 lat, studentów pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki. Średnia wartość standaryzowanych wyników wszystkich pytań ankiety wynosi 0,56. Najlepsze wyniki ankietowani uzyskali w grupie pytań dotyczących kształcenia podyplomowego w zawodzie pielęgniarki.

Wnioski.

1. Ogólna znajomość obowiązujących aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki w Polsce była stosunkowo niska.

2. Absolwenci studiów I stopnia statystycznie częściej udzielali prawidłowych wskazań niż absolwenci innych szkół.

3. Osoby ze stażem krótszym lub równym 10 lat wykazują większy poziom wiedzy na temat kształcenia podyplomowego niż osoby pracujące dłużej niż 10 lat.

4. Osoby, które ukończyły szkolenie specjalizacyjne uzyskały lepsze wyniki w grupie pytań dotyczących znajomości ustawy o zawodach pielęgniarki położnej.Introduction. Nursing profession practice policy in Poland is governed by a number of acts that have been subject to many changes over the years. The purpose of the study was to evaluate the knowledge of the laws governing the nursing profession in Poland by nurses.

Material and methods. The study included 222 individuals aged between 22 and 56, in a group of nursing students of the Medical University of Gdansk. The study was conducted using the method of diagnostic survey and questionnaire technique using the author’s questionnaire.

Results. The mean value of the standardized results of all survey questions is 0.56. Respondents obtained the best results in the group of questions on the topic of postgraduate education in the profession of nursing.

Conclusions.

1. General knowledge of existing legislation governing the nursing profession in Poland was relatively low.

2. Statistically undergraudate students answered given question correctly more often as compared to secondary medical school graduates.

3. Individuals with experience of less than or equal to 10 years have a higher level of knowledge on the topic of postgraduate education than those working for more than 10 years in the profession.


4. Individuals who completed specialized training achieved better results in the group of questions concerning knowledge of the legislation of professions of nurses and midwives.

słowa kluczowe:

studenci pielęgniarstwa, pielęgniarki, akty prawne, pielęgniarstwo, wiedza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe