eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena znajomości ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz pielęgniarki i położne

Emilia Rozwadowska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak
,
Ewa Kropiwnicka
,
Agnieszka Lankau
,
Jolanta Lewko
,
Krystyna Kowalczuk
,
Anna Baranowska
,
Magdalena Anna Chilicka
,
Katarzyna Van Damme-Ostapowicz
,
Helena Tołoczko
,
Anna Wiśniewska
,
Marta Trypuć
,
Katarzyna Kaniewska

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Znajomość powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej ma istotne znaczenie zarówno
dla studentek pielęgniarstwa i położnictwa, jak i czynnych zawodowo pielęgniarek.

Cel pracy. Analiza wyników znajomości ustawy z dnia 15 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 1996 r. nr 91, poz. 410)
przez studentów pielęgniarstwa i położnictwa studiów licencjackich oraz pielęgniarki studiujące na magisterskich studiach uzupełniających
i czynne zawodowo położne.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 129 studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz czynnych zawodowo
pielęgniarek i położnych. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz składający się z części ogólnej oraz zasadniczej.

Wyniki. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono między innymi, że większość respondentów słusznie uznała za fałszywe stwierdzenie:
"Pielęgniarka/położna będąca obywatelem państwa członkowskiego UE nie może uzyskać na terenie Polski prawa wykonywania
zawodu", podobnie jak: "Obowiązek tajemnicy zawodowej pielęgniarki/położnej ustaje z chwilą śmierci pacjenta". W przypadku problemu:
"Podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej po upływie 5 lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie
w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat jest niemożliwe" wykazano znaczną niewiedzę wśród respondentów. W kwestii, że "Pielęgniarka
ma obowiązek udzielić pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi" prawie wszyscy badani odpowiedzieli poprawnie, tak jak w przypadku, że "Pielęgniarka/
położna nie ma obowiązku poinformowania pacjenta o jego prawach". Stwierdzenie mówiące, że "W wyjątkowych przypadkach
pielęgniarka/położna ma prawo odmówić wykonania zalecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie", poprawnie
oceniło aż 100% położnych i większość pozostałych grup badanych.

Wnioski. Przeważająca większość badanych wykazała dużą znajomość przepisów obowiązujących pielęgniarki i położne. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi spośród badanych udzieliły studentki II roku studiów licencjackich pielęgniarstwa. Pytanie, na które udzielono najmniej
poprawnych odpowiedzi, dotyczyło podjęcia wykonywania zawodu po upływie 5-letniej przerwy.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 443–454


Introduction. Knowledge of valid regulations about nurse and midwife profession has fundamental meaning for nursing and midwifery
faculty students as well as for practicing nurses and midwifes.

Aim of study. Results analysis about knowledge of Act on the Professions of Nurse and Midwife (Journal of Laws of July 30, 1996) by
bachelor nursery and midwifery students, master nursery students and working midwifes.

Material and methods. Research was made on 129 bachelor nursery and midwifery students, master nursery students and working midwifes.
For research was used original made questionnaire consisted of two parts: general and principal.

Results. Obtained results enabled statement that most of the respondents recognised as false statement "nurse/midwife being European
Union citizen cannot get profession licence in Polish territory", similarly as "nurse and midwifery professional secret duty ceased in the
moment of patent’s death". According to problem "taking up nursery and midwife profession after 5 years break from diploma practise or
after break in doing profession longer than five years is impossible" was shown considerable respondents ignorance. In issue that "nurse
I obliged to give help in every case of risk of life, patent’s serious health injury according to own professional qualifications" almost all of the
respondents answered correctly, just like in case that "nurse and midwifery are obliged to inform patient about his rights". Statement saying
that "in extraordinary situations nurses and midwifes have a right refuse of doctor’s commend giving immediately reason of refusal on
paper", correctly judged 100% midwifes and most of other researched groups.

Conclusions. The greatest majority of responders pointed big knowledge of valid regulations for nurses and midwifes. The most of correct
answers among of responders gave students from 2nd year of bachelor midwifery studies. Midwifery students gave more correct answers
than nursery students. Question, in witch was given the least correct answers was connected with juridical restrains about legal form of
health service.
Conclusions. Predominant number of respondents proved broad knowledge of obligatory regulations about nursery and midwifery. Bachelor
nursing students of the second year gave the most correct answers. The most intricate question turned out to be the inquiry about
taking up nursig or midwifery profession after 5 years break.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 443-454
słowa kluczowe:

studenci pielęgniarstwa; studentki położnictwa; pielęgniarki; położne; prawo medyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe