eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Pielęgnowanie chorego z obturacyjnym bezdechem sennym z wykorzystaniem międzynarodowej terminologii ICNP®

Hanna Grabowska
1
,
Władysław Grabowski
2
,
Agata Flis
2
,
Aleksandra Gaworska-Krzemińska
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny Rada ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy CSIOZ w Warszawie
2.
Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Istotą obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) są epizody bezdechów lub spłycenie oddychania, połączone ze spadkiem wysycenia krwi tętniczej tlenem. OBS zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, wtórnego nadciśnienia tętniczego, chorób metabolicznych, wypadków komunikacyjnych, depresji oraz nagłego zgonu. Skutkami społecznymi OBS są zaburzenia relacji interpersonalnych, izolacja społeczna, obniżenie jakości życia chorego. W terapii OBS stosuje się metody utrzymujące stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, a także modyfikację stylu życia.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów procesu pielęgnowania chorych z OBS z zastosowaniem międzynarodowej terminologii ICNP®.
Wyniki. W procesie pielęgnowania chorego wykorzystano diagnozy ICNP®: bezdech/ ryzyko bezdechu, ryzyko choroby, brak wiedzy o chorobie, gotowość do otrzymania wiedzy, strach/niepokój oraz odpowiadające im interwencje pielęgniarskie.
Wnioski. Katalog ICNP® umożliwia pełne opisanie diagnoz oraz planu opieki nad pacjentem z OBS.Introduction. The essence of obstructive sleep apnea (OSA) are the episodes of paused or shallow breathing, associated with a reduction in blood oxygen saturation. OSA increases the risk of cardiovascular incidents, secondary hypertension, metabolic diseases, traffic accidents, depression or sudden death. The social consequences of OSA are: impaired interpersonal relationships, social isolation, and decreased quality of life of the patient. The treatment of OSA involves using methods to maintain continuous positive airway pressure, as well as lifestyle modification.
The aim of the work. The aim of this work is to present selected aspects of the nursing process in patients with OSA, using the ICNP terminology.
Results. In the process of nursing a patient, the ICNP® diagnoses and the corresponding nursing interventions were used: apnoea/risk for apnoea, risk for disease, lack of knowledge of disease, ready to learn, fear/anxiety.
Conclusions. The ICNP® catalogue allows to fully describe diagnoses and a plan of care for patients with OSA.

słowa kluczowe:

diagnoza pielęgniarska; klasyfikacja; opieka pielęgniarska; obturacyjny bezdech senny

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe