eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Supplements Special issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Publication charge Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
2/2018
vol. 5
 
Share:
Share:
Guidelines/recommendations

Position paper on the specific allergen immunotherapy. Part 1

Marek Jutel
,
Ewa Cichocka-Jarosz
,
Maciej Kupczyk

Online publish date: 2018/06/27
Article file
Get citation
 
PlumX metrics:
 

Stanowisko Sekcji Immunoterapii Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące immunoterapii alergenowej.
Część 1

Europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące stosowania immunoterapii alergenowej (AIT) u dzieci i dorosłych

European and Polish regulations on allergen immunotherapy (AIT) in children and adults

Karina Jahnz-Różyk, Maciej Kupczyk

Przyszłe możliwości zastosowania immunoterapii alergenowej oraz kierunki rozwoju

Future directions of application and development of allergen immunotherapy

Maciej Kupczyk

Immunoterapia w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych

Venom immunotherapy

Marita Nittner-Marszalska

Próba prowokacji z żywym owadem

Sting challenge

Marita Nittner-Marszalska, Ewa Cichocka-Jarosz

Szanowni Państwo,

upłynęło 12 lat od poprzedniego wydania polskiego stanowiska dotyczącego immunoterapii alergenowej. Choć wiele rekomendacji zawartych w edycji z 2006 r. pozostaje nadal w mocy, to pojawienie się wyników dużych, dobrze zaplanowanych badań klinicznych oraz znaczny postęp wiedzy powodują, że niezbędne jest ich uaktualnienie. Przygotowując aktualizację stanowiska, zmieniliśmy jego formę z monograficznej na zbliżoną do kompendium, kładąc szczególny nacisk na aspekt praktyczny. Podobnie jak w poprzedniej edycji za punkt odniesienia przyjęliśmy ak­tualne wytyczne Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) dotyczące immunoterapii alergenowej. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać do redakcji wybitnych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Części tekstu dotyczące poszczególnych zagadnień będą się ukazywać w kolejnych zeszytach „Alergologii Polskiej”.
Rozpoczynamy cykl od regulacji prawnych i administracyjnych obowiązujących na rynku produktów alergenowych w Europie. Nadrzędne znaczenie mają tu prawo unijne z odpowiednimi dyrektywami oraz wymagania Europejskiej Agencji Leków. Przepisy tych instytucji wpływają na rynek produktów diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w alergologii, wyznaczają standardy postępowania w badaniach klinicznych oraz ustalają wymagania rejestracyjne dla preparatów alergenowych, odrębne dla środków stosowanych u dzieci i u dorosłych. Przedstawiamy także polskie regulacje prawne nakładające pewne obowiązki na personel medyczny w związku z traktowaniem immunoterapii alergenowej jako metody leczniczej o podwyższonym ryzyku dla pacjenta. Odnosimy się do nowych kierunków rozwoju alergologii, które obejmują nowe wskazania, drogi podania, zastosowanie zmodyfikowanych lub syntetycznych produktów alergenowych, nowych formulacji, adiuwantów i nośników, a także jednoczesne stosowanie immunomodulatorów i terapii biologicznych. Omówiliśmy szczegółowo zagadnienia dotyczące immunoterapii w alergii na jad owadów, zwłaszcza użądlenia prowokowanego z żywym owadem.
Mamy świadomość, że wytyczne oraz zalecenia zarówno europejskich, jak i polskich towarzystw naukowych, a także grup ekspertów nie mają charakteru dokumentu o mocy prawnej, jednak przedstawiają one wiedzę medyczną zgodną z zasadami EBM i stanowią nie tylko pomoc w codziennej praktyce klinicznej, lecz także podstawę do oceny formalnej zgodnej z dobrą praktyką lekarską.
Mamy nadzieję, że podzielą Państwo ten pogląd.

Marek Jutel
Ewa Cichocka-Jarosz
Maciej Kupczyk
Copyright: © Polish Society of Allergology This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.Quick links
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.