eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2011
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Postawy dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wobec własnej choroby

Maria Kózka
,
Mieczysława Perek
,
Maria Orłowska

Data publikacji online: 2011/07/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Choroby przewlekłe układu oddechowego narażają dziecko na wiele trudnych i nowych sytuacji. Dolegliwości spowodowane
chorobą są czynnikiem utrudniającym i zakłócającym osiąganie przez dziecko nowych celów. Postawy dzieci z przewlekłymi chorobami
układu oddechowego wobec własnej choroby są jednym z ważnych czynników rokowniczych, które wpływają na funkcjonowanie chorego
dziecka i przebieg terapii. Pozytywne postawy dają szansę na prawidłowy rozwój dziecka i lepszą jakość życia.

Cel pracy. Celem pracy było poznanie postaw dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wobec własnej choroby.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2009 roku wśród 100 dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w wieku
10–14 lat w Szpitalu Uzdrowiskowym „Olszówka” w Rabce Zdroju oraz w Szkole Podstawowej w Łazanach. W badaniach posłużono się
polskim opracowaniem Skali Postaw Wobec Choroby (CATIS). Zgromadzony materiał badawczy poddano weryfikacji statystycznej,
w której zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, test t dla dwóch średnich oraz test istotności dla dwóch wskaźników
struktury (odsetków, procentów).

Wyniki. Postawy negatywne przejawiał niewielki odsetek badanych, głównie dzieci chorujące na astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie
płuc i oskrzeli. Rodzaj choroby był czynnikiem istotnie różnicującym postawy wobec choroby w skali CATIS tylko w II grupie badanych.
Chłopcy uzyskali wyższy przeciętny poziom w skali CATIS niż dziewczynki.

Wnioski. Postawy badanych dzieci wobec własnej choroby były zróżnicowane, lecz przeważały postawy pozytywne. Dzieci ze szkoły
podstawowej wykazywały bardziej pozytywne postawy niż dzieci hospitalizowane.

Problemy Pielęgniarstwa 2011; 19 (1): 63–69

Introduction. Chronic respiratory disease exposes the children to many difficult and new situations. Disorders caused by illness can distort
and disturbed the achievement of new aims. One of the important prognostic factors, which affect the functioning of ill children and
therapy, is children’s attitude toward their illness. Positive thinking about the illness helps live better and develop properly.

Aim of the study. The aim of the research was to study the attitudes of children who chronically suffer from breathing system illnesses.

Material and methods. The research was conducted in 2009 in Hospital Olszówka in Rabka and the Primary School in Łazany on a
group of 100 children, aged 10–14 years, troubled with chronic respiratory disease. The present study employs the scale — Child
Attitude Towards Illness Scale (CATIS). The obtained results was statistically verified, using one-way analysis of variance and test for
two indicators of structure.

Results. Negative attitudes presented small percentage of respondents, above all children who suffer asthma, chronic pneumonia and
bronchitis. The type of disease was the differentiating factor in attitudes toward the disease (CATIS scale), but only in the second group of
respondents such a correctness could be observed. Higher average level of CATIS scale was obtained by boys than girls.

Conclusions. The carried out research indicates that children’s attitudes towards their disease were varied. Pupils from the primary school
are better disposed than hospitalized children.

Nursing Topics 2011; 19 (1): 63–69
słowa kluczowe:

postawa wobec choroby; choroba przewlekła; dziecko

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe