eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2016
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przegląd piśmiennictwa pielęgniarskiego na przykładzie czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa”

Jarosława Belowska
1
,
Aleksander Zarzeka
1
,
Łukasz Samoliński
1
,
Mariusz Panczyk
1
,
Joanna Gotlib
1

1.
Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Data publikacji online: 2016/10/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Czasopismo „Problemy Pielęgniarstwa” jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.
Cel. Celem pracy była ilościowa i jakościowa analiza publikacji zamieszczonych w czasopiśmie „Problemy Pielęgniarstwa”.
Materiał i metody. Do analizy włączonych zostało 613 artykułów elektronicznych, opublikowanych w latach 2007–2015, wydanych w 34 zeszytach czasopisma. Średnio w jednym numerze czasopisma publikowanych jest 18 artykułów. Największy odsetek spośród wszystkich publikacji dotyczył prac oryginalnych i artykułów poglądowych.
Wyniki/Wnioski. W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych materiałów źródłowych zauważono znaczący rozwój tendencji do wydawania pozycji specjalistycznych i klinicznych w obszarze pielęgniarstwa, jednak rosnąca ich liczba nie jest tożsama ze wzrostem jakości. W ostatnich latach na łamach „Problemów Pielęgniarstwa” ukazuje się coraz więcej prac oryginalnych, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość i świadectwem coraz większego zainteresowania pielęgniarek prowadzeniem badań naukowych.Introduction. “Nursing Topics” is the official journal of the Polish Nurses Association where reviewed articles, original research in the field of nursing and related fields, reports, commentaries, reviews and official statements of international professional associations are published.
Aim. The aim of the study was a quantitative and qualitative analysis of the publications listed in the journal “Nursing Topics”.
Material and methods. 613 electronic articles published between 2007–2015 were analyzed published in 34 issues. On average, 18 articles were published in a single issue of the journal. Original papers and review articles constituted the largest proportion of all publications.
Results/Conclusions. The analysis of available materials noted significant development of trend issuing specialized and clinical articles in nursing nevertheless a growing number of them is not ambiguous with the increase of their quality. In recent years in “Nursing Topics” appears more and more original works which is a good sign for the future and testimony of the increasing interest of scientific research by nurses.

słowa kluczowe:

pielęgniarstwo; piśmiennictwo przeglądowe; badania naukowe pielęgniarskie

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe