eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przygotowanie kobiet do karmienia piersią

Grażyna Gebuza
,
Małgorzata Gierszewska
,
Marzena Kaźmierczak
,
Estera Michalska
,
Roman Kotzbach

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Zalety zdrowotne naturalnego karmienia zarówno dla matki, jak i dla dziecka są niepodważalne. Mleko ludzkie jest jedynym bezpiecznym,
w pełni dostosowanym do potrzeb i możliwości układu pokarmowego noworodków i małych dzieci sposobem żywienia. Karmienie
naturalne zapewnia optymalny rozwój i zdrowie. Jednym z czynników, które warunkują prawidłowy przebieg karmienia piersią, jest
posiadanie przez kobietę określonego zasobu wiedzy i umiejętności. Położna powinna rozpoznać na podstawie diagnozy pielęgniarskiej
poziom wiedzy oraz zaplanować proces edukacyjny zawierający właściwie dobrane zasady nauczania, udzielić pomocy podczas pierwszego
karmienia, które warunkuje dalszy sukces, oraz wspierać kobiety emocjonalnie.

Cel pracy. Celem pracy była ocena wiedzy o zaletach karmienia piersią kobiet rodzących pierwsze dziecko na Oddziale Położniczym
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Materiał i metody. Metodą badawczą była ankieta autorska, składająca się z 27 pytań z zakresu wiedzy o zaletach karmienia naturalnego
i postępowaniu w laktacji. Wypełnienie kwestionariusza ankiety było dobrowolne oraz anonimowe. Badania przeprowadzono w okresie
1-22 kwietnia 2008 roku na Oddziale Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Badaniami objęto 100 losowo wybranych
położnic.

Wyniki. Dla większości badanych kobiet priorytetem karmienia piersią jest zdrowie dziecka. Według ankietowanych karmienie piersią jest
ważnym elementem więzi emocjonalnej z nowo narodzonym dzieckiem. Większość kobiet zna wpływ karmienia piersią na zdrowie dziecka.
Zdecydowana większość badanych szukała informacji na temat karmienia piersią i stwierdziła, że konieczne jest zdobywanie wiedzy
w tym zakresie.

Wnioski. Z analizy zgromadzonego materiału wynika, że badane kobiety posiadały dość zróżnicowany zakres wiedzy i umiejętności.
Dowodzi to konieczności prowadzenia zaplanowanej i systematycznej edukacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb kobiet po
porodzie.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 406-412


Introduction. The advantages of breast-feeding for both mother and child are incontrovertible. Humans’ milk is the only safe product to
feed an infant, as milk is perfectly adjusted to its infant’s gastrointestinal tract. Breast-feeding ensures optimum development and health. An
essential factor in breastfeeding is a certain level of knowledge and skills. It is a midwife who should recognize and estimate the level of
patient’s knowledge according to her own diagnosis and plan the educational process based on the proper teaching methods. An important
issue to succeed in breastfeeding is help during the first time of this action. Finally, a midwife is supposed to provide an emotional
support.

Aim of the study. The aim of this thesis was evaluation of the awareness on the advantages of Breast-feeding among women bearing first
child in the maternity ward of the L. Rydygier Provincial Policlinical Hospital in Torun. As a method a survey was chosen and a developed
solely for this purpose questionnaire was used.

Material and methodos. The research technique was the author’s survey, which comprises of 27 question from the field of knowledge
about advantages of breast-feeding and the procedure during lactation. The filling of the questionnaire was voluntary and anonymous. The survey was conducted between 1st and 22nd of April 2008 in the maternity ward of the L. Rydygier Provincial Policlinical Hospital in Torun.
100 randomly chosen women in childbirth were surveyed.

Results. For the majority of surveyed women the priority of breast-feeding is child’s health. The majority of women know the influence of
breast-feeding on child’s health. For the majority of surveyed women breast-feeding is an important element of the emotional bond with
a newborn child. The significant majority of women searched for the information on the subject of breast-feeding and stated that gaining
knowledge on this subject is necessary. The surveyed women know what factors hinder breast-feeding and inhibit lactation.

Conclusions. The analysis of the gathered material shows that the surveyed women had a varied scope of knowledge and skills. The survey
shows the necessity of a planned and systematic education, which would be adapted to individual needs of the women after birth.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 406-412
słowa kluczowe:

okres poporodowy; karmienie naturalne; poziom wiedzy

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe