eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przygotowanie położnej do realizowania edukacji na temat zdrowego stylu życia kobiety ciężarnej w opinii społeczeństwa (część II)

Grażyna Iwanowicz-Palus
,
Ewa Golonka
,
Agnieszka Bień
,
Grażyna Stadnicka

Data publikacji online: 2012/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Edukacja kobiety ciężarnej zajmuje istotne miejsce w opiece okołoporodowej. Położna niezależnie od miejsca pracy jest zobowiązana
do propagowania prozdrowotnego stylu życia, realizowania edukacji zdrowotnej ze względu na prewencyjny jej charakter w stosunku
do powikłań, komplikacji położniczych, a także do promowania zdrowia ciężarnej i jej rodziny.

Cel pracy.
Celem pracy była próba poznania opinii polskiego społeczeństwa na temat przygotowania położnej do prowadzenia edukacji
i kształtowania prozdrowotnego stylu życia kobiety w ciąży.

Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od lutego do maja 2011 roku. Zbadano 505 respondentów (293 kobiety
i 212 mężczyzn) zamieszkujących region wschodni, obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie. Badanie
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki kwestionariuszowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski
kwestionariusz ankiety, opracowany w oparciu o pięciostopniową skalę Likerta.

Wyniki i wnioski. Położna w opinii respondentów jest przygotowana do realizowania edukacji zdrowotnej oraz kształtowania prozdrowotnego
stylu życia kobiety w okresie ciąży. Brak wiedzy odnośnie przygotowania położnej do prowadzenia edukacji i kształtowania
zdrowego stylu życia kobiety ciężarnej częściej cechuje mężczyzn, badanych poniżej 20. roku życia i w przedziale wiekowym 21–30 lat,
respondentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym, osoby stanu wolnego oraz ankietowanych nieposiadających dzieci. Na
podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej nie wykazano istnienia statystycznej zależności (p > 0,05) pomiędzy opinią respondentów
na temat przygotowania położnej do zdrowotnej edukacji i kształtowania prozdrowotnego stylu życia ciężarnej na temat wykonywania
pracy oraz sportu i podróżowania w czasie ciąży a płcią, wiekiem, wykształceniem, stanem cywilnym i doświadczeniem macierzyńskim
badanych osób.


Introduction.
Education of a pregnant woman takes an important place in perinatal care. Midwife regardless of work place is required to
promote healthy lifestyles, implement health education both because of its preventive effect on complications, obstetric complications, as
well as in promoting the health of the pregnant woman and her family.

Aim of the study. The aim of this study was to learn Polish public opinion on the level of preparation of midwives to provide education on
development of a healthy lifestyle of a pregnant woman

Material and methods. The survey was conducted between February and May 2011 on 505 respondents (293 women and 212 men) living
in the eastern region (lubelskie, podkarpackie, podlaskie and świętokrzyskie). The survey was conducted using diagnostic survey method
and a questionnaire technique. The research tool was the author’s questionnaire survey developed basing on a five point Likert scale.

Results and conclusions. In the respondents opinion midwife is prepared to provide education about the development of healthy lifestyles
of pregnant women. Lack of knowledge on the level of preparation midwife to provide education about the development of healthy
lifestyles of pregnant women characterizes mainly male respondents, those aged below 20, between 21–30, with elementary education, not married, without children. Statistical analysis revealed no statistical relationship (p > 0.05) between the respondents’ opinion on the level of
preparation of midwife to provide education about the development of a healthy lifestyle of a pregnant woman about work, also sport and
travelling and gender, age, education, marital status and maternal experience of subjects.
słowa kluczowe:

położna; styl życia; ciąża; edukacja zdrowotna

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe