eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Rola zakładu pracy w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym w kontekście barier edukacyjnych dostrzeganych przez pielęgniarki

Ewa Kobos
,
Anna Leńczuk-Gruba
,
Anna Idzik
,
Zofia Sienkiewicz

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek przyczynia się do ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz powinno
być wpisane w strategie rozwoju zakładów opieki zdrowotnej w kierunku świadczenia usług wysokiej jakości, zaspokajających oczekiwania
korzystających z nich pacjentów.

Cel pracy. Celem podjętych badań było poznanie czynników utrudniających pielęgniarkom realizację dokształcania i doskonalenia
zawodowego oraz próba określenia roli zakładu pracy w tym procesie.

Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród uczestników różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego. Pytania
zawarte w autorskim kwestionariuszu ankiety odnosiły się do trudności, jakie pielęgniarki napotkały w podejmowania decyzji o dokształcaniu
i doskonaleniu zawodowym oraz w trakcie jego realizacji. W badaniu udział wzięło 195 pielęgniarek, z czego 168 pracowało w szpitalu.

Wyniki. Dla 75,9% respondentów czynnikami istotnie utrudniającymi podjęcie decyzji o uczestnictwie w doskonaleniu zawodowym
były brak jasnych zasad udzielania urlopów szkoleniowych przez pracodawcę oraz brak wsparcia finansowego ze strony pracodawcy
(74,3% wskazań). Dla 65,1% badanych ograniczona możliwość uczestnictwa wiąże się z systemem pracy, natomiast 61,5% jako trudność
wskazało małe zainteresowanie pracodawcy podnoszeniem kwalifikacji pracownika; 68,7% badanych pielęgniarek w trakcie realizacji
doskonalenia zawodowego ma utrudnioną możliwość korzystania z urlopów szkoleniowych. Około 50% respondentów upatruje utrudnienia
w braku pieniędzy na wydatki związane z nauką.

Wnioski:

1. Wsparcie finansowe ze strony pracodawcy może stać się istotnym czynnikiem ułatwiającym pielęgniarkom podejmowanie nauki.

2. Brak jasnych zasad przyznawania urlopów szkoleniowych w zakładach pracy utrudnia pielęgniarkom podjęcie decyzji o udziale
w kształceniu podyplomowym.

3. Dwunastogodzinny system pracy utrudnia respondentom uczestnictwo w zajęciach.

4. Badani dostrzegają niewielkie zainteresowanie pracodawcy aktywnością edukacyjną pracowników.

5. Zakład pracy może wielokierunkowo wspierać aktywność edukacyjną pielęgniarek.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 134-138

Introduction. Educating nurses and their vocational training leads to their personal and professional development. This should be included
in the development strategies of health service institutions, which provide high quality services directed to satisfy the needs of their
patients.

Aim of the study. The aim of this research was to acknowledge the factors that make it difficult for the nurses to undertake further
education and vocational training and to determine the role of the working place in this process.

Material and methods. Research was undertaken among participants of various forms of education and vocational training. The questions
included in the questionnaire, prepared by the author, related to the difficulties encountered by the nurses when deciding upon
education and vocational training and during this training; 195 nurses took part in the research, out of whom 168 worked in hospitals.
Results. For 75.9% of the respondents the factors that mostly hinder the decision to undertake vocational training were: the lack of training
leaves provided by the employer and no financial help on the employer’s side, 74.3% of respondents. For 65.1% of the respondents it is the
work system that restricts their participation, 61.5% pointed out a little interest on the employer’s side in raising employees’ qualifications.
68.7% of the nurses participating in vocational training has a limited possibility of taking training leaves. About 50% of the respondents
indicate insufficient funding for expenses connected to education.

Conclusions:

1. Financial support on the employer’s side could be an important factor enabling the nurses to undertake education.

2. No proper rules concerning training leaves in working places make it difficult for the nurses to decide upon participating in postgradu
ate training.

3. A 12-hour working day is a barrier for participating in training.

4. The respondents indicate a little interest on the employer’s side in raising employees’ qualifications.

5. The working place may take various steps to activate nurses in education and training.
słowa kluczowe:

bariery edukacyjne; zakład pracy; dokształcanie; doskonalenie zawodowe

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe