eISSN: 2299-0038
ISSN: 1643-8876
Menopause Review/Przegląd Menopauzalny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special Issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures

SCImago Journal & Country Rank
 
4/2002
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Sexuality of Polish women
Report „Sexuality of Polish people 2002”

Michał Lew-Starowicz
,
Zbigniew Lew-Starowicz

(Prz Menopauz 2002; 4:64–73)
Online publish date: 2004/03/03
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp


Badania dotyczące seksualności kobiet w Polsce z zastosowaniem metod ankietowych zapoczątkowała H. Malewska w 1967 r., ograniczały się one jednak do kobiet mieszkających w Warszawie. Pierwszym badaniem na reprezentatywnej ogólnopolskiej populacji był raport Życie seksualne Polaków z 1992 r. (Lew-Starowicz 1992) wykonany przez SMG/KRC. W 2002 roku zostały powtórzone badania z zastosowaniem tej samej ankiety i również przez firmę SMG/KRC na populacji 426 kobiet w wieku 15–75 lat. Badanie zostało przeprowadzone jako moduł badania Omnibus wykonywanego cyklicznie przez SMG/KRC Poland Media SA. Respondentki w krótkim wywiadzie ankieterskim face-to face na inny temat pytano, czy zgodzą się na udział w badaniu dotyczącym życia seksualnego, zapewniając jednocześnie o anonimowości ich odpowiedzi. Osobom, które wyraziły zgodę wręczano kopertę z kwestionariuszem do samodzielnego wypełnienia. Wypełnione przez respondentki ankiety były wrzucane do urny. Ankieta obejmowała 103 skalowane pytania.


Wyniki i ich omówienie


Większość respondentek pozytywnie ocenia małżeństwo swoich rodziców (ryc. 1.). Najbardziej typowym modelem w rodzinie jest partnerstwo i dominacja ojców (ryc. 2.). W porównaniu z 1992 r. zwiększył się odsetek kobiet podających model partnerski. Polki są najczęściej uświadamiane seksualnie przez rówieśników (ryc. 3.). W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się rola szkoły (z 9 na 17%). Wiek menarche (ryc. 4.) niewiele się różni od danych z 1992r. W dzieciństwie 3% kobiet doświadczyło przemocy seksualnej (ryc. 5.). Zachowania masturbacyjne ujawniło 26% badanych (ryc. 6.), identycznie jak w 1992 r. Co czwarta kobieta ujawnia negatywne uczucia wiążące się z zachowaniami masturbacyjnymi. Aktywność seksualna Polek (ryc. 7.) jest niższa w porównaniu z wynikami badań w innych krajach Europy. W wieku menopauzalnym rzadkie kontakty seksualne ujawnia 47% badanych, gdy natomiast w Europie dotyczy to 1/3 kobiet. Na uwagę zasługuje deklaracja adekwatności częstotliwości współżycia seksualnego z potrzebami (ryc. 8.). 92% badanych kobiet osiąga orgazm w kontaktach seksualnych (ryc. 9.). W porównaniu z 1992 r. zwiększyła się populacja kobiet osiągających orgazm w trakcie stosunku (z 75 na 87%). Prawdopodobnie wiąże się to ze zmianami w obyczajowości seksualnej w Polsce. Najczęściej...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.