eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2018
vol. 4
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Skuteczne i bezpieczne miejscowe leczenie glikokortykosteroidami u dzieci – fakty i kontrowersje

Zbigniew Samochocki

Data publikacji online: 2018/03/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Glikokortykosteroidowe hormony kory nadnerczy (GKS) są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia miejscowego zapalnych chorób skóry, jednak bezpieczeństwo takiej terapii budzi wiele emocji. Wiąże się to z tzw. sterydofobią, występującą u ok. 50–70% dorosłych pacjentów i rodziców dzieci chorych na wyprysk atopowy. Powoduje ona unikanie koniecznego leczenia albo jego niebezpieczne modyfikacje. Wynika to m.in. z braku wiedzy spowodowanej nieuzyskaniem właściwej informacji od lekarza. Dlatego tak ważna jest edukacja personelu medycznego. Podstawą bezpiecznego leczenia miejscowymi GKS są trzy fundamentalne zasady: właściwy dobór siły działania leku, jego dawki i sposobu aplikacji. Postępowanie to zależny od charakteru zmian skórnych, ich lokalizacji i wieku pacjenta. W artykule omówiono ww. zasady w aspekcie terapii dzieci. Istotne różnice w budowie bariery skórno-naskórkowej w tej grupie wiekowej w porównaniu z dorosłymi zwiększają istotnie penetrację hydrofilnych z natury cząstek GKS, jednak przy właściwym stosowaniu działania niepożądane występują bardzo rzadko. Natomiast konsekwencje unikania aplikacji miejscowej GKS, takie jak niekontrolowany znaczny świąd, zaburzenia fizjologiczne będące skutkiem negatywnych bodźców społecznych, bezsenność oraz trudności rodzinne, mogą powodować więcej szkód niż niewielkie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Glucocorticoid adrenocortical hormones (GCSs) are among the most effective treatments for topical inflammatory skin diseases. However, the safety of such therapy causes a lot of emotions, related to the so-called steroidophobia described in about 50-70% of adult patients as well as parents of children with atopic eczema. This causes in patients avoidance of the necessary treatment or its dangerous modifications. This is due to ignorance caused by the lack of proper information from the doctor. That is why appropriate education of medical personnel is so important. The basis for the safe treatment of local GCSs includes three fundamental principles: correctly selected potency of action, the dose, and the method of application. The treatment depends on the nature of the skin lesions, their location, and the age of the patient. The article discusses the above-mentioned principles in the aspect of children’s therapy. Significant differences in the structure of the skin-epidermal barrier in this age group compared to adults are visible. One such difference is increased penetration of hydrophilic GCS particles; however, with proper use, side effects are very rare. On the other hand, the consequences of avoiding local GCS application such as uncontrolled significant pruritus, physiological disorders resulting from negative social impact, insomnia, and family difficulties may cause more damage than the low risk of GCS side effects.
słowa kluczowe:

glikokortykosteroidy, leczenie miejscowe, bezpieczeństwo, dzieci

referencje:
Sulzberger MB, Witten VH. The effect of topically applied compound F in selected dermatoses. J Invest Dermatol 1952; 19: 101-102.
Maibach HI. In vivo percutaneous penetration of corticoids in man and unresolved problems in their efficacy. Dermatologica 1976; 152 (Suppl. 1): 11-25.
Belvisi MG, Brown TJ, Wicks S, Foster ML. New glucocorticosteroids with an improved therapeutic ratio? Plum Pharmacol Ther 2002; 14: 221-227.
Carson-Jurica MA, Schrader WT, Omalley BW. Steroid receptor family structure and functions. Endocr Rev 1990, 11, 201-220.
Ahluwalia A. Topical glucocorticoids and the skin mechanisms of action an update. Mediators Inflamm 1998; 7: 183-193.
Drake LA, Dinehart SM, Farmer ER. Guidelines of care for the use of topical glucocortycosteroids. Acta Deramatol 1996; 35: 615-619.
Lavker RM, Schechtern NM. Cutaneous mast cell depletion results from topical corticosteroid usage. Immunol 1985; 135: 2368-2373.
van Vloten WA. Therapeutic implication of corticosteroid formulations. J Dermatol Terap 1990; 3, Suppl. 1: 11.
Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticoids. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 1-15.
Kane D, Barnes L, Fitzgerald O. Topical corticosteroid treatment: systemic side-effects. Br J Dermatol 2003; 149: 417.
Peterson DB, Coulson IA, Marsden RA. Cushing’s syndrome secondary to topical steroid application to the scalp: a cautionary tale. J Dermatol Treat 1991; 1: 307.
Darsow U, Wollenberg A, Simon D i wsp. ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24: 317-328.
McKenzie AW, Stoughton RB. Method for comparing percutaneous absorption of steroids. Arch Dermatol 1962; 86: 608-610.
Burkholder B. Topical corticosteroids: an update. Curr Probl Dermatol 2000; 12: 222-225.
Feldman RJ, Maibach HI. Regional variations in precutaneous of C-cortisol in man. J Invest Dermatol 1967; 48: 181-183.
Kercher M, Williams S, Lehmann P. Topical treatment with glucocorticoids. W: Handbook of atopic dermatitis. Ring J, Przybilla B, Ruzicka T (red.). Springer-Verlag, Berlin 2006; 471.
Grimalt R, Mengeaud V, Combazard F. The steroid-sparing effect of an emollient therapy in infants with atopic dermatitis: a randomized controlled study. Dermatology 2007; 214: 61-67.
Oranje AP, Devillers AC, Kunz B i wsp. Treatment of patients with atopic dermatitis using wet-wrap dressings with diluted steroids and/or emollients. An expert panel’s opinion and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20: 1277-1286.
Long CC, Finaly AY. The finger-tip unit – a new practical measure. Clin Exp Dermatol 1991; 16: 444-447.
Charman CR, Williams HC. The use of corticosteroids and corticosteroid phobia in atopic dermatitis. Clin Dermatol 2003; 21: 193-200.
Charman CR, Morris AD, Williams HC. Topical corticosteroid phobia in patients with atopic eczema. Br
J Dermatol 2000l; 142: 931-936.
Jeziorkowska R, Sysa-Jędrzejowska A, Samochocki Z. Topical steroid therapy in atopic dermatitis in theory and practice. Postęp Derm Alergol 2015; 32: 162-166.
Beattie PE, Lewis-Jones MS. Parental knowledge of topical therapies in the treatment of childhood atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol 2003; 28: 549-553.
Stadle JF, Bernier C, Ball A, De Raeve L. Therapeutic patient education with atopic dermatitis: worldwide experiences. Pediatr Dermatol 2013; 30: 329-334.
Staab D, Diepgen T, Fartasch M i wsp. Age-related, structured education programmes improve the management of atopic dermatitis in children and adolescents: results of the German Atopic Dermatitis Inter­vention Study (GADIS). BMJ 2006; 332: 933-938.
Turpeinen M. Influence of age and severity of dermatitis in the percutaneous absorbtion of hydrocortisone in children. Br J Dermatol 1988; 118: 517-522.
Raimer SS. The safe use of topical corticosteroids in children. Pediatric Annals 2001; 30: 225-229.
Turpeinen M, Salo OP, Leisti S. Effect of percutaneous absorption of hydrocortisone on adrenocortical responsiveness in infant with severe skin disease. Br J Dermatol 1986; 115: 475-484.
Johns AM, Bower BD. Wasting of napkin area after repeated use of fluorinated steroi ointment. Br Med J 1970; 1: 347-348.
Werner BJ, Hermans GF. A case of growth tetardation and Cushing’s syndrome due to excessive application of betamethasone-17-valerate ointment. Dermatologica 1974; 149: 299-304.
Patel L, Claton PE, Addison GM i wsp. Adrenal function following topical steroid treatment in children with atopic dermatitis. Br J Dermatol 1995; 132: 950-955.
Patel L, Clayton PE, Jenney MEN i wsp. Adult height in patients with childhood onset atopic dermatitis. Arch Dis Child 1997; 76: 505-508.
Weston WL, Morelli JG. Steroid rosacea in prepubertal children. Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: 62-64.
Pierard GE, Pierard-Franchimont C, Mosbah TB, Estrada JA. Adverse effects of topical corticosteroids. Acta Dermatol Venereol Suppl (Stockh) 1989; 151: 26-30.
Fowler JF Jr, Fransway AF, Jackson JM i wsp. Hydrocortisone butyrate 0.1% cream in the treatment of chronic dermatitis. Cutis 2005; 75: 125-131.
Fölsther-Holst R, Abeck D, Torrelo A. Topical hydrocortisone 17-butyrate 21-propioniate in treatment of inflammatory skin disease: pharmacological data, clinical efficacy, safety and calculation of the therapeutic index. Pharmazie 2016; 71: 115-121.
Korting H, Maslen K, Gross G i wsp. Comparison of activity of different topical corticosteroid creams and oitments rusing a vasoconstiction assai: Superiority of hydrocortisone butyrate over hydrocortisone. J Dtsch Dermatol Ges 2005; 3: 348-353.
Wilson R, Camacho F, Clark RA, Young T. Adherence to topical hydrocortisone 17-butyrate 0.1% in different vehicles in adults with atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2009; 60: 166-168.
Matheson R, Kempers S, Breneman D i wsp. Hydrocortisone butyrate 0.1% lotion in the treatment of atopic dermatitis in pediatric subjects. J Drugs Dermatol 2008; 7: 266-271.
Guichard A, Humbert P, Tissot M i wsp. Effects of topical cortycosteroids on cell proliferation, cell cycle progression and apoptosis: in vitro comparison on HaCaT. Int J Pharm 2015; 479: 422-429.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe