ISSN: 1231-6407
Ginekologia Praktyczna
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
5/2004
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Stężenie prolaktyny w osoczu u kobiet z rakiem przewodowym gruczołu sutkowego

Krzysztof Sieja

Gin Prakt 2004, 12; 5: 20-26
Wstęp: Niejednorodne wyniki badań dotyczących stężenia prolaktyny w surowicy krwi u kobiet z rakiem przewodowym gruczołu sutkowego stały się dla autora inspiracją do oceny stężenia ww. hormonu.
Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena stężenia prolaktyny w surowicy krwi kobiet z rakiem gruczołu sutkowego w porównaniu do kobiet zdrowych.
Materiał i metody: Badanie obejmowało 155 kobiet w wieku od 38 do 60 lat, podzielonych na 2 grupy: kontrolną i badaną. Grupa I (kontrolna) obejmowała 60 zdrowych kobiet (średnia wieku: 50,6±6,3 lat). Grupa II (badana) składała się z 95 kobiet (średnia wieku: 51,9±1,7 lat) z rozpoznaniem raka przewodowego gruczołu sutkowego. Grupy nie różniły się statystycznie pod względem wieku. W pracy dokładnie scharakteryzowano grupę kobiet z rakiem gruczołu sutkowego. Przeprowadzono następujące badania biochemiczne w surowicy krwi: oznaczenie stężenia gonadotropin (FSH i LH), estrogenów (estronu i estradiolu), progesteronu oraz prolaktyny w warunkach podstawowych i po teście z metoklopramidem. Obliczono wskaźnik progesteronowo/estrogenowy (stosunek progesteronu do estradiolu w surowicy krwi) wg wzoru podanego przez Sitruk-Ware oraz procentowy przyrost prolaktyny po teście z metoklopramidem.
Wyniki: U kobiet z rakiem gruczołu sutkowego, w porównaniu z grupą kontrolną zdrowych kobiet, stwierdzono względny (P<0,05) i bezwzględny (P<0,05) hiperestrogenizm oraz istotnie wyższe stężenie prolaktyny w warunkach podstawowych (P<0,05), jak i po teście z metoklopramidem (P<0,05). Średnie wartości poziomu prolaktyny w surowicy były lekko podwyższone powyżej górnej granicy normy.
Wnioski:
1. U kobiet z rakiem przewodowym gruczołu sutkowego stwierdza się w surowicy krwi lekko podwyższone, średnie poziomy prolaktyny w warunkach
podstawowych, jak i po teście czynnościowym z metoklopramidem oraz względny i bezwzględny hiperestrogenizm.
2. Uzyskane wyniki badań przemawiają za większą rezerwą przysadkową w zakresie wydzielania prolaktyny oraz większą reaktywnością na czynniki stresogenne u kobiet z rakiem gruczołu sutkowego w porównaniu z kobietami zdrowymi.
3. Obserwowane różnice w stężeniu prolaktyny w surowicy krwi u kobiet z rakiem przewodowym gruczołu sutkowego w porównaniu z kobietami zdrowymi, mogą być również związane ze zwiększoną produkcją prolaktyny przez tkanki i narządy (m.in. gruczoł piersiowy) i jej zwiększonym uwalnianiem do krążenia krwi.
4. Stwierdzenie podwyższonego stężenia prolaktyny i hiperestrogenizmu u kobiet w powiązaniu ze stanem klinicznym wskazującym na zaliczenie tych kobiet do grupy wysokiego ryzyka można uważać za wskaźniki zwiększonego zagrożenia rakiem gruczołu sutkowego.

Introduction: Inconclusive reports concerning the concentration of prolactin in serum of women with breast cancer inspired to deal with this problem.
Objectives: Main aim of the study was the estimation of the prolactin concentration in serum in women suffering from breast cancer in comparison to healthy women.
Material and methods: The study included 155 women in the age from 38 to 60 years divided into two groups: control and study. The first (control) group comprises 60 healthy women (mean age 50.6±6.3 y.) The second (study) group consisted of 95 women (mean age 51.9±1.7 y.) with ductal mainly invasive breast cancers. There were no statistical differences in the age between groups. In this report the study group was characterized in detail. In the serum were carried out the following biochemical assays: the concentrations of gonadotropin (FSH, LH), estrogens (estron, estradiol), progesterone and prolactin in basal condition and after metoclopramide test. The progesterone/estradiol index was calculated, using Sitruk-Ware pattern. The percentage increases of prolactin after metoclopramide – test was established.
Results: In women with ductal breast cancer the absolute (P<0.05) and relative (P<0.05) values of hyperestrogenism in serum, in comparison to the control group, were found. The levels of prolactin in serum were higher in basal conditions (P<0.05) and also after metoclopramide – test’s (P<0.05) then in the control group of healthy women. Mean values of prolactin in serum of women suffering from breast cancer were slightly above the upper norm range.
Conclusions:
1. In women with ductal breast cancer in serum mean values of prolactin were slightly elevated above upper range of norm in basal conditions and after metoclopramide – test. In these women absolute and relative hyperestrogenism was shown.
2. Obtained results suggest higher hypophysis reserve of prolactin and greater reactivity on stresogenic factors in women with breast cancer than in normal subjects.
3. The observed differences in prolactin concentration in serum of women with ductal breast cancer, than in healthy women could be also connected with higher tissues and organs (i. e. among others breast gland) secretion of prolactin and higher releasing prolactin into blood circulation, in comparison to healthy subjects.
4. The hyperprolactinemia and hyperestrogenism in women in connection with clinical state indicated them to risk group, could be considered as index of higher risk factor of breast gland.
słowa kluczowe:

rak przewodowy gruczołu sutkowego, prolaktyna, estrogeny, progesteron, czynniki ryzyka

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe