eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychiatrycznej

Lucyna Wilczewska
,
Maria Ciszkowska-Kreft

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. W pracy oceniono wiedzę teoretyczną, udział i zaangażowanie w rehabilitację psychiatryczną personelu pielęgniarskiego pracującego
na oddziałach ogólnopsychiatrycznych Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Drugą
grupą badaną były osoby hospitalizowane na oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Cel pracy. Celem pracy była analiza potrzeb i problemów chorych w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej oraz przedstawienie opinii
pacjentów na temat udziału i zaangażowania personelu pielęgniarskiego w tej formie terapii.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono przy użyciu dwóch kwestionariuszy, wykorzystano także metodę obserwacji i wywiadu.
Badaniami objęto 95 osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, hospitalizowanych na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz 70 pielęgniarek
zatrudnionych na tych oddziałach sprawujących opiekę nad tymi chorymi.

Wyniki i wnioski. Na podstawie badań stwierdzono, że personel pielęgniarski posiada wiedzę teoretyczną i dobrze rozpoznaje potrzeby
i problemy chorych, a pacjentów oceniono jako grupę, która współpracuje z zespołem terapeutycznym, ale trzeba ich do tego motywować.
Chorzy dobrze oceniają pracę grupy pielęgniarskiej, jednak większą rolę w terapii przypisują zespołowi lekarskiemu. Pacjenci oczekują wsparcia
i informacji z zakresu farmakoterapii, mniej z zakresu psychoedukacji, siebie samych oceniają jako aktywnych uczestników terapii.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 483-489


Introduction. This paper is an attempt to assess theoretical knowledge, participation and commitment in psychiatric rehabilitation of the
nursing staff working in general psychiatrics departments of the Hospital for Patients with Nervous and Mental Disorders in Starogard
Gdański. A considerable part of the investigated group were patients staying in general psychiatrics departments.

Aim of the study. The objective of the paper is to analyze the patients’ needs and problems related to psychiatric rehabilitation and
presenting the patients’ opinions on the nursing staff participation and commitment in this form of therapy.
Material and methods. These investigations were carried out by means of two questionnaires with the use of the observation and interview
method. The investigations comprised 95 persons with mental disorders staying in general psychiatrics departments and 70 nurses
employed at these departments and taking care of the patients.

Results and conclusions. As the investigation shows, the nursing staff has theoretical knowledge and addresses the patients’ needs and problems
well. The staff does not always initiate actions in order to satisfy their patients’ needs and to solve their problems, whereas the patients are
assessed as a group that cooperates with their therapeutic team but needs to be encouraged to it. The patients assess the work or the nursing staff
well. However, they attribute a greater role in their therapy to doctors. What they expect most is support and information in the scope of pharmacotherapy.
They think that they do not need psychoeducation and they assess themselves as active participants of psychiatric rehabilitation.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 483-489
słowa kluczowe:

pacjent; psychiatria; pielęgniarka; rehabilitacja

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe