eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ czasu leczenia infliksymabem na gojenie śluzówki jelita u dzieci z ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna – doświadczenia własne

Grażyna Czaja-Bulsa
,
Aneta Gębala
,
Anna Korlatowicz-Bilar

Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7 (2): 87–93
Data publikacji online: 2012/05/22
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Wygojenie śluzówki jelita jest niezwykle istotne dla pełnej i długotrwałej remisji klinicznej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (ChLC).

Cel: Ocena wpływu czasu leczenia infliksymabem (IFX) na gojenie śluzówki jelita i remisję kliniczną u dzieci z ciężką postacią ChLC.

Materiał i metody: Analizowano dane 10 dzieci w wieku 6–18 lat leczonych IFX (5 mg/kg m.c.; indukcja remisji: 0, 2, 6 tygodni, kontynuacja: co 4 lub 8 tygodni). Aktywność choroby (Pediatric Crohn’s Disease Activity Index – PCDAI) i gojenie śluzów­kowe (Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease – SES-CD) oceniano miesiąc po 3., 6. i 9. dawce IFX.

Wyniki: Po 3, 6 i 9 dawkach IFX remisję kliniczną (PCDAI  10 pkt) uzyskano odpowiednio u 5 (50%), 7 (70%) i 7 (70%) pa­cjen­tów, a odpowiedź kliniczną (11 pkt  PCDAI  30 pkt) u 2 (20%), 2 (20%) i 1 (10%). Remisję endosko­pową (SES-CD) obserwowano odpowiednio u 1 (10%), 2 (20%) i 4 (40%) pacjentów.

Wnioski: U większości dzieci z ciężką postacią ChLC, nieodpowiadających na leczenie konwencjonalne, terapia biologiczna IFX indukuje remisję kliniczną. Przedłużone leczenie IFX zwiększa odsetek remisji. Podczas terapii tym lekiem remisja kliniczna znacznie wyprzedza proces gojenia śluzówkowego. Kontynuacja leczenia u dzieci z pozytywną reakcją kliniczną na IFX wpływa korzystnie na dalszy proces gojenia śluzówkowego i umożliwia odstawienie glikokortykosteroidów. U pa­cjentów, którzy w trakcie terapii podtrzymującej przestają odpowiadać na leczenie IFX, zmniejszenie odstępów między dawkami lub podwojenie dawki może przywrócić efekt terapeutyczny.

Introduction: Mucosal healing is of vital importance for complete and sustainable clinical remission of Crohn’s disease (CD).

Aim: To evaluate the effect of the infliximab (IFX) treatment duration on mucosal healing and clinical remission in pediatric patients with severe CD.

Material and methods: The authors analyzed data of 10 children aged 6-18 treated with IFX (5 mg/kg; induction: 0, 2, 6 weeks, continuation: every 4 or 8 weeks). The disease activity (Pediatric Crohn’s Disease Activity Index – PCDAI) and mucosal healing (Simple Endoscopic Score for Crohn's Disease – SES-CD) were assessed one month after the 3rd, 6th and 9th IFX dose.

Results: After 3, 6, 9 IFX doses clinical remission (PCDAI  10 points) was observed respectively in 5 (50%), 7 (70%), 7 (70%) patients and clinical response (11 points  PCDAI  30 points) in 2 (20%), 2 (20%) and 1 (10%) patients. Endoscopic remission (SES-CD) was seen respectively in 1 (10%), 2 (20%) and 4 (40%) patients.

Conclusions: In the majority of children with severe CD not responding to conventional treatment the biological IFX treatment induces clinical remission. Prolonged treatment with IFX increases the number of remissions. During the IFX therapy clinical response is observed significantly earlier than mucosal healing. Continuation of the therapy in children with positive clinical response to IFX enhances further mucosal healing and allows steroids to be discontinued. In patients who lose response to the IFX therapy during the maintenance treatment the therapeutic effect can be restored by shortening intervals between doses or by doubling the dose.
słowa kluczowe:

choroba Leśniowskiego-Crohna, gojenie śluzówkowe, infliksymab

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe