eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ czynników demograficzno-społecznych na natężenie bólu, jakość życia oraz jej poszczególne składowe wśród chorych z bólem przewlekłym

Iwona Repka
1
,
Jerzy Wordliczek
2

1.
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM Wydział Nauk o Zdrowiu
2.
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Ból neuropatyczny stanowi poważny problem w medycynie, przede wszystkim ze względu na znaczny stopień natężenia oraz oporność na tradycyjne leczenie; co wpływa na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne oraz psychospołeczne człowieka i tworzy jego jakość życia.

Cel. Celem badań było poznanie związku między czynnikami demograficzno-społecznymi a natężeniem bólu, jakością życia oraz jej składowymi wśród chorych z bólem neuropatycznym oraz z przewlekłym bólem kręgosłupa, objętych opieką stacjonarną.

Materiał i metody. Badaniem objęto 160 chorych z bólem przewlekłym, obojga płci, w przedziale wiekowym 25–85 lat. Z pośród badanych osób wyodrębniono dwie grupy. Pierwszą grupę BN (n = 100) stanowili chorzy z zespołami bólowymi, takimi jak: neuralgia nerwów czaszkowych, neuropatie obwodowe, wieloobjawowe zespoły bólu miejscowego. Do drugiej grupy badawczej (PBK), zakwalifikowano 60 pacjentów z przewlekłym bólem kręgosłupa. Do oceny natężenia bólu zastosowano skalę numeryczną (NRS), skalę słowną (VRS). Ocenę stanu emocjonalnego weryfikowano, za pomocą skali HADS-M. Natomiast, jakość życia oraz jej poszczególne domeny oceniano z użyciem skali WHOQOL-BREF oraz skali AIS.

Wyniki. Analiza zebranego materiału własnego, potwierdziła wpływ czynników demograficzno-społecznych na natężenie bólu przewlekłego, ogólną percepcję zdrowia, jakość życia i jej poszczególne wymiary, w obu badanych grupach.

Wnioski. Badania własne potwierdzają równorzędność czynników demograficzno-społecznych w modulacji poziomu bólu oraz jakości życia.Introduction. Chronic neuropathic pain is a serious in medicine, primarily due to a significant degree of intensity of pain and resistance to traditional treatment, which affects the functioning of the physical, psychological, human’s social function and creates his quality of life.

Aim. The purpose of the work was to the relationship between pain perception and the assessment of the situation of people sick with neuropathic pain and the chronic of back pain, under of the stationary care.

Material and methods. Hundred-sixty patients with chronic pain, the study comprised patients of both sexes, and their age range from 25-85 years. Tested patients were divided into two groups. The first group of BN (n = 100), included patients with pain syndrome, such as: cranial neuralgia symptoms, peripheral neuropathies, complex regional pain syndrome. The second research group (PBK), included patients with chronic pain of back, the number to 60. The intensity of the pain has been collected employing following instruments: Numeric scale (NRS, Numeric Rating Scale), Verbal scale (VRS, Verbal Rating Scale). Assessment of the state of emotional using the scale of the HADS-M. However, the quality of life and individual domains were assessed using the scale of the AIS.

Results. Analysis of the harvested material of its own, has confirmed the impact of demografhic-social factors on the quality of life, the overall perception of the health, quality of life and its various dimensions of hospitalized patients.

Conclusions. Own research, confirms the equivalence of demografhic-social factors of modulation level of pain and quality of life.

 

słowa kluczowe:

ból przewlekły; jakość życia; czynniki demograficzno-społeczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe