eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia depresyjne u członków rodzin pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej schizofrenii

Konstantinos Tsirigotis
,
Wojciech Gruszczyński
,
Barbara Krawczyk

Data publikacji online: 2011/03/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Choroba członka rodziny stanowi trudną sytuację nie tylko dla chorego, lecz często i dla pozostałych członków. Sytuacja staje się
jeszcze trudniejsza, jeśli jest to choroba psychiczna i do tego przewlekła; choroba może stanowić obciążenie, a nawet przeciążenie nie
tylko dla samego chorego, lecz również dla jego bliskich.

Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena zaburzeń nastroju o obrazie depresyjnym u opiekunów pacjentów przewlekle chorych na
schizofrenię.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 100 dorosłych osób opiekujących się w sposób ciągły członkiem rodziny chorym na
przewlekłą schizofrenię. W badaniach wykorzystano Skalę Depresji Becka.

Wyniki. Osoby badane doświadczyły zaburzeń emocjonalnych (np. obniżenia nastroju), intelektualnych (np. zaburzenia koncentracji uwagi),
często występowały u nich zaburzenia snu. Badani byli narażeni na przewlekły stres, a w większości sami korzystali z porad profesjonalistów.
Na podstawie badań stwierdzono, że opiekunowie sami doświadczali dolegliwości somatycznych i psychicznych, opiekując się najbliższymi
od dłuższego czasu.
Według Skali Depresji Becka stopień depresji umiarkowanie ciężkiej występował u 60% badanych, depresji łagodnej - u 28%, bardzo
ciężkiej - u 7% badanych. Nasilenie depresji występowało u 95% ankietowanych, a tylko 5% nie wykazywało objawów.
Wśród objawów psychofizycznych dominowały najczęściej: poczucie niewydolności (49%), niezdolność do pracy (43%), brak satysfakcji
(35%), drażliwość (35%), wołanie o pomoc (34%), obniżenie nastroju (33%). Do objawów somatycznych występujących u ankietowanych
należały: zmęczenie (44%), dolegliwości somatyczne (35%), zniekształcony obraz ciała (34%), zaburzenia snu (30%).

Wnioski. Opieka nad członkiem rodziny jest bardzo trudna i obciąża opiekunów, dlatego aby ją sprawować, opiekunowie powinni posiadać
kompleksową wiedzę i otrzymywać wsparcie psychologiczne. Zaburzenia depresyjne u osób opiekujących się chorymi na przewlekłą
schizofrenię są ogromnym, poważnym problemem zdrowotnym i społecznym.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (4): 469-476


Introduction. The disease of a family member constitutes a difficult situation, requiring activating of coping mechanisms not only in the ill
person, but often also in the other members. The situation is becoming even more difficult, if it is a psychosis and in addition a chronic one;
disease may constitute strain (stress) or even overstrain (distress) not only for the patient, but also for his family and his close ones.

Aim of the study. The main aim of the work was the assessment of depressive disorders among the carers of patients having chronic
schizophrenia.

Material and methods. The research was carried out among 100 adults who permanently look after a chronically schizophrenic member of
their families. In the research there was used Beck Depression Inventory Scale.

Results. The examined people experienced emotional disorders (e.g. reduced mood), intellectual disorders (like concentration, attention and
sleeping problems). The carers were exposed to lengthy stress and in most cases they themselves took advice from professionals. The research
resulted in the fact that carers of schizophrenic people suffered themselves from somatic and psychological ailments for a longer time. According to Beck Depression Scale the level of moderate-severe depression appeared in 60% of examined, soft depression in 28% and
severe depression developed in 7% of the women. The intensification of depression was generally found in 95% of cases and only 5% of the
examined did not show any symptoms.
Among the psychological symptoms there dominated the most: the sense of insufficiency (49%), inability to work (43%), the lack of satisfaction
(35%), over-sensitivity (35%), calling for help (34%) and reduced mood (33%). The somatic symptoms appearing in the examined
people are the following: fatigue (44%), somatic disorders (35%), a distorted view of one’s body (34%), sleep disorders (30%).

Conclusions. Looking after a member of one’s family is very difficult. This is a great burden for carers and this lead to depressive disorders.
To take care of a patient the carers must have complex knowledge and psychological support. Depressive disorders, in people who takes
care of patients suffering from chronic schizophrenia, are an important issue connected with health and social problems.

Nursing Topics 2010; 18 (4): 469-476
słowa kluczowe:

opiekunowie; rodzina; zaburzenia depresyjne; schizofrenia

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe