eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Zadania pielęgniarki w systemie przeciwdziałania przemocy domowej

Katarzyna Leoniuk
1
,
Halina Nowakowska
1
,
Krzysztof Sobczak
1

1.
Gdański Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2013/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Przemoc domowa jest przykładem problemu interdyscyplinarnego, angażującego specjalistów z zakresu nauk społecznych, nauk prawnych oraz nauk medycznych. Owa interdyscyplinarność dotyczy zarówno refleksji teoretycznej, jak i działań praktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Powszechne jest przekonanie o konieczności budowy systemowych rozwiązań zapewniających przepływ informacji i współdziałanie przedstawicieli różnych instytucji: policji, pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia, które zwiększy skuteczność działań profilaktyczno-naprawczych. W artykule omówiono zadania stojące przed personelem medycznym, zwłaszcza przed pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi, chirurgicznymi, pediatrycznymi oraz ratunkowymi, gdyż to właśnie one najczęściej spotykają się w swojej pracy z ofiarami przemocy domowej. Wśród potencjalnych działań podejmowanych przez pielęgniarki można wymienić profilaktykę przemocy, interwencję i opiekę oraz wsparcie informacyjne i emocjonalne ofiar. Ponadto artykuł zawiera założenia i cele nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku oraz opis barier utrudniających funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin dotkniętych przemocą.Domestic violence is a complex and cross-disciplinary issue that engages experts from the field of social sciences, legal education and medical sciences. This cross-disciplinary character of domestic violence is present both in the theoretical discourse on the issue as well as on the level of practical actions that should be undertaken in order to prevent violence in families. It is commonly known that we need to develop a complex preventive system enabling a quick and continuous information flow and a cooperation of representatives from various institutions such as police, social welfare institutions, educational institutions, medical care institutions. This complex preventive system should heighten the effectiveness of preventive and remedial actions. The text presents a special action and intervention plan developed for medical staff, especially for nurses, caregivers, surgical nurses, paediatric nurse, emergency-care nurse, because it is these nurses that most often encounter victims of domestic violence. We can divide the potential actions that can be undertaken by nurses into violence prevention, intervention, medical care, emotional and informational support given to the victims of violence. Furthermore, the text presents aims and objectives of the amendment of Domestic Violence Prevention Act from the year 2010. The text describes also the issue of barriers that hinder the functioning of the support system for the families experiencing violence.

słowa kluczowe:

zadania pielęgniarki; przemoc domowa; przemoc w rodzinie; Niebieski Karty;

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe