facebook linkedin twitter
 
ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Kontakt Zasady publikacji prac
6/2000
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Zasady rachunkowości obowiązujące w zoz-ach

Henryka Romanow

Przew Lek 2000, 6, 15-16
Data publikacji online: 2004/02/17
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 Zgodnie z wymogami art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) jednostki stosują jej zasady, jeżeli przychody netto za poprzedni rok obrotowy ze sprzedaży usług wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 400 000 EURO. Część zakładów świadczących usługi zdrowotne, pozostających w różnych strukturach organizacyjno – prawnych zobowiązana jest więc do przestrzegania wymogów ustawy. Celem artykułu jest przedstawienie pewnych trudnych zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości komputerowej w pełni zgodnej z wymogami ustawy.


Stosując art. 4. jednostki zobowiązane są do stosowania zasad rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki. Należy podkreślić, że ustawa określa odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku zakładu opieki zdrowotnej lub na innej osobie, ale za jej zgodą, a przejęcie tej odpowiedzialności powinno zostać stwierdzone dokumentem jej przekazania.
Obecnie pozostało niewiele przykładów z klasycznej formy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Coraz częściej postrzegamy rachunkowość jako element systemu informatycznego jednostki. Ustawa o rachunkowości stworzyła możliwości rozwoju i wdrażania nowych form rachunkowości w zapisach informatycznych. Przygotowywana nowa wersja ustawy powinna stwarzać jeszcze większe możliwości wykorzystania technik informatycznych.
W obecnie obowiązującej ustawie szczegółowo przedstawiono zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów ksiąg rachunkowych. Zasady te sformułowane są w art. 11–25 ustawy. Zapisy ustawy w sposób mało precyzyjny określają metodologię prowadzenia dziennika i zawarte są głównie w art. 14. W ustawie istnieje zapis, że dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym danych o operacjach gospodarczych.
Zapisy sporządzane w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły. Jeżeli jednostka stosuje podział na dzienniki częściowe – grupujące operacje gospodarcze wg ich rodzajów – powinna sporządzić zestawienie obrotów tych dzienników za miesiąc.

Większość...


Pełna treść artykułu...
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.