Specjalizacje, Kategorie, Działy

Sonelokimab – przełom w leczeniu trądziku odwróconego?

Udostępnij:

Trądzik odwrócony wciąż jest chorobą późno rozpoznawaną, w przypadku której istnieje dość wąski zakres skutecznych terapii. Jednak, jak przedstawiono podczas tegorocznego kongresu American Academy of Dermatology, pierwsze wyniki pracy nad nowym lekiem biologicznym są bardzo satysfakcjonujące.

Sonelokimab, bo o nim mowa, to humanizowane przeciwciało, które selektywnie wiąże się z interleukiną 17A i 17F; jest ono mniejsze niż większość cząstek dotychczas opracowanych leków z tej grupy, co oznacza, że ​​może lepiej penetrować do tkanek i dłużej utrzymywać tam stężenie terapeutyczne.  

Do randomizowanego badania II fazy włączono 234 pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią trądziku odwróconego w celu oceny dwóch różnych dawek nowego przeciwciała (120 mg i 240 mg co 2 tygodnie), a grupy kontrolne stanowili pacjenci otrzymujący placebo i i adalimumab. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek uczestników, którzy osiągnęli co najmniej 75 proc. redukcję w zakresie liczby ropnych zmian skórnych (w tym celu posłużono się skalą HiSCR75). Badana populacja obejmowała dorosłych w II lub III stopniu zaawansowania według Hurleya, u których występowały zmiany w 2 lub więcej obszarach anatomicznych oraz z co najmniej 5 ropnymi zmianami/guzkami zapalnymi; dodatkowym kryterium było wcześniejsze leczenie co najmniej 2 lekami biologicznymi.

Po 24 tygodniach aż 43,3 proc. pacjentów w grupie otrzymującej sonelokimab w dawce 120 mg osiągnęło główny cel leczenia. W grupie przyjmującej 240 mg tego leku odsetek wynosił 34,8 proc, a w grupach kontrolnych w sumie 14,7 proc. Poprawę wynoszącą 50 proc. uzyskano u odpowiednio 69 i 60,3 proc. w obu grupach badawczych. Całkowita remisja zapalna wg definicji IHS4-100 wystąpiła u 24,1 proc. pacjentów w grupie 120 mg sonelokimabu oraz u 15,5 proc. wśród chorych otrzymujących dawkę 240 mg. Dodatkowo znacząca poprawa jakości życia i spadek nasilenia bólu utrzymywały się przez cały okres badania. Wskaźniki konieczności przerwania leczenia były niskie i podobne we wszystkich analizowanych podgrupach.  

Wobec tak imponujących wyników autorzy zaznaczyli, że planowane są większe i długoterminowe badania fazy III w celu dalszego zbadania bezpieczeństwa i skuteczności sonelokimabu w dawce 120 mg w leczeniu umiarkowanych do ciężkich postaci trądziku odwróconego.

 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.