DIABETOLOGIA
Hipertensjologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Hiperlipidemia współistniejąca z nadciśnieniem tętniczym pogłębia upośledzenie funkcji poznawczych – aktualne doniesienia naukowe

Źródło: Kovacs K.R. et al.: Elevated LDL-C combined with hypertension worsens subclinical vascular impairment and cognitive function. J Am Soc Hypertens 2014;8(8):550–560.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 17.11.2014
 
 
Nadciśnienie tętnicze i dyslipidemia należą do najbardziej rozpowszechnionych, modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zważając na ten fakt, Kovacs K.R. i wsp. badali wpływ hiperlipidemii u nowo-zdiagnozowanych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym na właściwości ściany naczynia i funkcje poznawcze.
Analizowano dane 72chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz 85 zdrowych osób. Na podstawie stężenia lipidów w surowicy krwi badanych podzielono na cztery podgrupy -począwszy od normotensyjnych osób, z prawidłowym profilem lipidowym do osób z nadciśnieniem i hiperlipidemią. Oceniano grubość kompleksu intima-media tętnicy szyjnej (IMT), paramtery sztywności tętnic i funkcje poznawcze. W grupie kontrolnej stwierdzono najniższą IMT , podczas gdy u pacjentów z obecnością obu czynników ryzyka- najwyższą. Parametry sztywności naczyń wzrastały przy obecności obu czynników ryzyka. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym gorzej wypadli również w ocenie funkcji poznawczych, prezentując słabsze wyniki w testach oceny pamięci, uwagi, czasu reakcji. Podsumowując – wraz ze wzrostem średniego ciśnienia tętniczego obserwowano znaczące pogorszenie parametrów- IMT, sztywności tętnic, sumy ocen neuropsychologicznych. Hiperlipidemia, współistniejąca z nadciśnieniem tętniczym spowodowała dalsze pogorszenie wszystkich badanych parametrów. Obecne dane wskazują, że subkliniczne zmiany w obrębie naczyń oraz pogorszenie zdolności poznawczych obserwujemy już u chorych z niedawno zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym. Odpowiednie postępowanie niefarmakologiczne oraz intensywne leczenie może mieć kluczowe znaczenie, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się tych funkcji.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.