SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czy palbociclib wydłuża całkowity czas przeżycia u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi?
Źródło: DM/www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1810527?query=main_nav_lg#article_references
Autor: Alicja Kostecka |Data: 26.10.2018
 
 
Zgodnie z obecnym stanem wiedzy hormonowrażliwy rak piersi może być skutecznie leczony inhibitorami CDK4 i CDK6 w połączeniu z hormonoterapią. Badanie PALOMA-3, mające na celu określenie skuteczności schematu palbociclib (inhibitor CDK4/6) plus fulwestrant (kompetycyjny antagonista receptora estrogenowego), wykazało znacznie dłuższy czas przeżycia bez progresji (mediana 11,2 miesiąca w porównaniu z 4,6 miesiąca przy zastosowaniu placebo z fulwestrantem). Na łamach The New England Journal of Medicine ukazało się doniesienie o wpływie terapii na całkowite przeżycie
521 pacjentek chorujących na raka piersi HER2-ujemnego z obecnością receptora estrogenowego (najczęściej występujący), u których stwierdzono progresję lub nawrót choroby po wcześniejszej hormonoterapii, przydzielono losowo (w stosunku 2:1) do otrzymywania palbociclibu (w dawce 125 mg p.o. raz dziennie przez 21 dni, następnie 7 dni przerwy do pełnego, 28-dniowego cyklu) i fulwestrantu (w dawce 500 mg i.m. co 14 dni w przypadku pierwszych trzech wstrzyknięć, a następnie co 28 dni) lub placebo i fulwestrantu.

Zakwalifikowano kobiety zarówno w wieku przed-, jak i pomenopauzalnym; pacjentki będące w wieku około- i przedmenopauzalnym były zobowiązane do przyjmowania gosereliny co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem badania i kontynuowania jej przyjmowania co 28 dni.

Spośród 521 pacjentek mediana całkowitego przeżycia wyniosła 34,9 miesiąca (95% CI, 28,8-40,0) w grupie badawczej i 28,0 miesięcy (95% CI, 23,6 do 34,6) w grupie kontrolnej (p=0,09). Wśród 410 pacjentek odpowiadających na wcześniejszą hormonoterapię mediana całkowitego przeżycia wynosiła 39,7 miesiąca (95% CI, 34,8 do 45,7) w grupie otrzymującej palbociclib-fulwestrant i 29,7 miesięcy (95% CI, 23,8 do 37,9) w grupie placebo-fulwestrant. Mediana czasu trwania kolejnej terapii była podobna w obu grupach, a mediana czasu do konieczności przyjęcia chemioterapii wynosiła 17,6 miesiąca w grupie badawczej w porównaniu z 8,8 miesiącami w kontrolnej (HR 0,58; % CI, 0,47 do 0,73, p<0,001). Nie zaobserwowano nowych istotnych działań niepożądanych podczas 45-miesięcznego czasu obserwacji.

Dane z badania PALOMA-3 wykazały, że palbociclib w połączeniu z fulwestrantem prowadzi do 6,9-miesięcznego wydłużenia całkowitego czasu przeżycia, chociaż wyniki nie osiągnęły odpowiedniego poziomu istotności w całej badanej populacji. W podgrupie pacjentek z wrażliwością na wcześniejszą terapię antagonistami estrogenowymi całkowite przeżycie było o 10 miesięcy dłuższe w grupie badawczej niż w grupie kontrolnej, co sugeruje stosowanie palbociclibu w połączeniu z fulwestrantem właśnie w tej grupie pacjentek.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe