Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Które pacjentki z rakiem piersi kwalifikują się do leczenia nowym doustnym SERD elacestrantem?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Stencel, Sympozjum Raka Piersi w San Antonio (SABCS 2022)
Badania EMERALD z użyciem nowego doustnego SERD elacestrantu wskazują, że korzyści w zakresie przeżycia bez progresji choroby (PFS) u pacjentów z ER+/HER2– rakiem piersi z przerzutami były największe w podgrupie chorych z mutacją ESR1 i otrzymujących co najmniej 12-miesięczne leczenie inhibitorem kinazy cyklinozależnej 4 i 6 (CDK4/6).
W badaniu EMERALD uczestniczyli mężczyźni i kobiety po menopauzie z zaawansowanym lub przerzutowym ER+/HER2– rakiem piersi, u których doszło do progresji choroby po maksymalnie dwóch liniach terapii hormonalnej, z których jedna była podana w skojarzeniu z inhibitorem CDK4/6.

Pacjentów przydzielono losowo do leczenia elacestrantem lub terapii wybranej przez badacza (fulwestrant, anastrozol, letrozol lub eksemestan) i obserwowano do progresji choroby lub wycofania się z badania.

Łącznie do badania zakwalifikowano 478 pacjentów, z których u 228 (47,7%) stwierdzono mutację ESR1. Mediana wieku wynosiła 63 lata. U około 70% pacjentów stwierdzono przerzuty w narządach trzewnych. Wszyscy otrzymali wcześniej terapię inhibitorem CD4/6 w skojarzeniu z terapią hormonalną, a około 56% otrzymywało wcześniej jedną linię terapii. Chemioterapię zastosowano u około 22% pacjentów.

Wykazano, że elacestrant statystycznie istotnie wydłużał PFS w porównaniu z terapią wybraną przez badaczy oraz że korzyść w zakresie PFS zależała od czasu trwania wcześniejszej terapii inhibitorami CDK4/6.

Po 6 lub więcej miesiącach stosowania inhibitorów CDK4/6 mediana PFS wyniosła 2,79 miesiąca w grupie otrzymującej elacestrant i 1,91 miesiąca u pacjentów leczonych standardowo (HR = 0,69).

Po 12 lub więcej miesiącach stosowania inhibitorów CDK4/6 mediana zwiększyła się do 3,78 vs 1,91 miesiąca (HR = 0,61), a po 18 lub więcej miesiącach odpowiednio do 5,45 vs 3,29 miesiąca (HR = 0,70).

Efekt był jeszcze wyraźniejszy u pacjentów z guzami z mutacją ESR1, u których mediana PFS w grupie otrzymującej elacestrant wyniosła 4,14 miesiąca, a u pacjentów leczonych standardowo 1,87 miesiąca (HR = 0,52) po ≥6 miesiącach stosowania inhibitorów CDK4/6 oraz odpowiednio 8,61 miesiąca i 1,19 miesiąca (HR = 0,41) po ≥12 miesiącach oraz 8,61 miesiąca i 2,10 miesiąca (HR = 0,47) po ≥18 miesiącach.

Zaktualizowane dane dotyczące bezpieczeństwa były zgodne z wcześniejszymi wynikami, większość zdarzeń niepożądanych była stopnia 1 lub 2, przy czym nie odnotowano zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem stopnia 4 oraz zgonów.

Tylko u 3,4% pacjentów leczonych elacestrantem i 0,9% pacjentów otrzymujących standardowe leczenie przerwano terapię z powodu zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

Opracowanie: dr. n. med. Katarzyna Stencel

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.