Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nowa broń w walce z rakiem jajnika

Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/https://ovarianresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13048-018-0458-0
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej obiecujących doniesień o diagnostycznej użyteczności mikroRNA. Japońscy badacze poszukiwali markera do wykrywania surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości (HGSOC). Celem ich badania była identyfikacja miRNA specyficznych dla HGSOC i analiza, czy miRNA w surowicy może służyć do identyfikacji pacjentów z HGSOC ze zdrowych osób z grupy kontrolnej lub pacjentów z nowotworami jajników innych typów histologicznych.
Zebrano egzosomy z linii komórkowych raka jajnika i wyekstrahowano egzosomalne miRNA. Analiza mikromacierzy miRNA ujawniła kilka cząsteczek miRNA specyficznych dla HGSOC, których poziomy były znacząco podwyższone w porównaniu do zdrowej polulacji. Wśród nich skupiono się na cząsteczce miR-1290, która po wstępnych analizach okazała się potencjalnie najbardziej użyteczna. Zebrano surowice od 70 pacjentów z rakiem jajnika i 13 zdrowych ochotników i wykryto poziomy ekspresji za pomocą real-time PCR. Spośród 70 pacjentów z rakiem jajnika u 30 (43%) zidentyfikowano surowiczego raka jajnika (wszystkie jako HGSOC). Wśród nich 22 (72%) znajdowało się w zaawansowanej fazie (stadium III / IV), a 8 (27%) we wczesnej (stadium I/II).

U pacjentów z HGSOC poziom miR-1290 w surowicy był znacznie zwiększony w porównaniu do zdrowej grupy kontrolnej (3,52-krotnie, p = 0,03), w przeciwieństwie do pacjentów z rakiem jajnika innych typów histologicznych. Względna ekspresja miR-1290 była wyższa w zaawansowanych stadiach HGSOC niż we wczesnych (4,23 versus 1,58, p=0,23). Jego ekspresja znacznie zmniejszyła się po operacji cytoredukcyjnej (5,87 do 1,17; p<0,01), co wskazuje, że miR-1290 koreluje z zaawansowaniem procesu nowotworowego.


Stężenie miR-1290 jest znacząco podwyższone u pacjentów z HGSOC i może być stosowane w celu rozróżnienia tych pacjentów od osób z nowotworami złośliwymi innych typów histologicznych; jest to nowy potencjalny biomarker diagnostyczny dla HGSOC. Ograniczeniem badania jest jednak stosunkowo mała grupa pacjentów, co skłania do dalszych poszukiwań w jakże obiecującym kierunku.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.