Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Rządowa strategia szczepień jest nierealna do wykonania

Udostępnij:
Zrzeszająca lekarzy rodzinnych Federacja Porozumienie Zielonogórskie uważa, że zaproponowana przez resort zdrowia strategia szczepień nie przyniesie oczekiwanych efektów. Zdaniem związkowców z wielu względów założenia będą trudne do spełnienia.
Akcja wyszczepiania społeczeństwa ma ruszyć na przełomie stycznia i lutego, a od 4 grudnia podmioty lecznicze mogą się zgłaszać do udziału w narodowym programie szczepień przeciw SARS-CoV-2. Zgodnie z szacunkami rządu w kraju powstanie 8 tys. punktów szczepień. – W optymistycznej wersji, jeśli uda się zaszczepić milion osób dziennie, to w okolicach wakacji sytuacja epidemiczna powinna się uspokoić – mówił Adam Niedzielski.

W stanowisku w sprawie warunków zgłaszania się podmiotów ochrony zdrowia do udziału w programie szczepień Federacja Porozumienie Zielonogórskie poddaje w wątpliwość, czy uda się osiągnąć odporność populacyjną w zakładanym czasie.

– Niezrozumiałe jest, dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze). Są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami – zauważa w swoim stanowisku FPZ.

Federacja zwraca też uwagę, że wyśrubowane wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych. Związkowcy wypunktowali te najtrudniejsze do spełnienia kryteria określone przez NFZ:
- prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
- prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,
- zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.

– Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze – twierdzą lekarze zrzeszeni w FPZ.

Ponadto punktują NFZ:
- Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.
- Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.
- Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia pacjentów po wystąpieniu NOP wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.

Wobec powyższych zastrzeżeń Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje:

1. Przeprowadzenie akcji szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
• tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych
i kadrowych wykonujących je placówek.
• liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.
• wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.
• przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.

2. Dopuszczenie do wykonywania szczepień podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.
3. Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.
4. Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.
5. Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim „Charakterystyki Produktu Leczniczego" szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.
6. Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane.
Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.
7. Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.
8. Utylizację przez państwo i na koszt państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.
9. Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.
10. Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje, czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.
11. Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje o zawieszenie obecnego naboru i ogłoszenie go ponownie po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniły jak największy dostęp do szczepień.

Przeczytaj także: „Rząd przygotowuje się do zaszczepienia miliona osób dziennie", „Ruszył nabór do narodowego programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2".

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.