123RF

Będzie dolny próg liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Sygut-Mirek
|
Dalszy spadek liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego może niekorzystnie wpłynąć na jakość świadczeń ratowniczych.
2 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Coraz mniej zespołów „S” – to budzi niepokój
W uzasadnieniu do nowelizacji przekazano, że w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) systematycznie maleje liczba specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Ich rozkład w poszczególnych województwach jest nierównomierny i waha się od 13 do 35 proc. w stosunku do ogólnej liczby zespołów. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, tj. od 2013 r., liczba zespołów ratownictwa medycznego wzrosła o 110, przy jednoczesnym spadku liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego o mniej więcej 50 proc. Sytuacja jest spowodowana niewystarczającą liczbą lekarzy, którzy wyrażają zainteresowanie pracą w Państwowym Ratownictwie Medycznym, w sektorze pozaszpitalnym.

Projektodawcy ostrzegają, że dalszy spadek liczby zespołów specjalistycznych może niekorzystnie wpłynąć na jakość świadczeń ratowniczych. – Lekarze kończący specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej nie mogą być ograniczeni jedynie do możliwości zatrudnienia się w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ratownictwo pozaszpitalne powinno pozostać dla nich naturalnym i właściwym miejscem wykonywania zawodu. Usankcjonowania wymaga także obecność motocykli ratunkowych w systemie PRM – napisano w uzasadnieniu.

Ministerstwo Zdrowia ustala dolny próg liczby zespołów specjalistycznych
Projekt ustawy wprowadza minimalną liczbę specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Zgodnie z założeniami na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny. Zakłada się również, że mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa niż 20 minut.

MZ utrzymuje bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów, skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych. Do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej w istniejących zespołach typu „S” potrzeba ok. 1620 etatów dla lekarzy. Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu.

W projektowanej nowelizacji wskazano, że konieczność zapewnienia zespołów specjalistycznych wynika z faktu, że ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu nie posiadają uprawnień do samodzielnego wykonywania wielu zaawansowanych czynności ratunkowych, takich jak intubacja po podaniu środków zwiotczających, diagnostyka USG, zakładanie sondy czy płukanie żołądka.

Nowe miejsce w systemie zespołów motocyklowych
Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM. Będzie to też oddzielny produkt finansowany w ramach umów zawieranych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Motocyklowa jednostka ratownicza docierać będzie do pacjentów znajdujących się w miejscach, do których ambulans nie może dojechać, np. tam, gdzie odbywa się zgromadzenie.

Odnosi się to również do terenów trudno dostępnych, w szczególności ze względu na ukształtowanie terenu czy też słabą jakość dróg, jak również do miast o dużym natężeniu ruchu, gdzie ambulans nie ma możliwości dojechania bądź dojazd byłby znacznie wydłużony. Motocykl ratunkowy będzie prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi SWD PRM.

Liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa, a czas działania tych jednostek to okres od 1 maja do 30 września, przez 12 godzin w ciągu jednej doby. Osoba tworząca motocyklową jednostkę ratowniczą będzie zatrudniania na takich samych zasadach jak inne osoby wchodzące w skład ZRM. W okresie od października do kwietnia, a więc poza okresem aktywności zespołów motocyklowych, osoby te będą mogły wchodzić w skład podstawowych lub specjalistycznych ZRM. Ich wynagrodzenie w tym okresie będzie wypłacane ze stawki na ZRM specjalistyczny lub podstawowy.

Dyspozytorzy pod wzmocnioną kontrolą
Projekt ustawy zakłada ponadto doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra zdrowia. O ile w odniesieniu do dysponentów jednostek systemu zastosowanie znajdą przepisy dotyczące kontroli w podmiotach leczniczych, to w przypadku dyspozytorni medycznych stosowana będzie ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

Celem wprowadzenia powyższych rozwiązań ma być wzmocnienie nadzoru ministra zdrowia nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne przez doszczegółowienie zasad kontroli dyspozytorni medycznych.

Przeczytaj także: „Skok na pieniądze funduszu”, „Wiceminister zdrowia zapowiedział wzrost nakładów na ratownictwo medyczne”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.