Jest podsumowanie tego, co robił Rzecznik Praw Pacjenta w 2015 roku

Udostępnij:
Krystyna Barbara Kozłowska podsumowała swoją ubiegłoroczną pracę. Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie, w którym czytamy, że rok temu biura RPP wpłynęło ponad 71 tysięcy skarg i sygnałów od pacjentów, budżet rzecznika wyniósł ponad 12 mln zł, a liczba wszczętych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów to 88.
- 2015 rok był dla rzecznika czasem intensywnej pracy, co wynikało między innymi ze wzrostu, w porównaniu do lat ubiegłych, liczby zgłoszeń skierowanych przez pacjentów i osoby działające w ich imieniu - czytamy w raporcie. Rok temu do biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 71 tysięcy skarg i sygnałów od pacjentów. Jest to najwyższa liczba zgłoszeń od czasu powołania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta w 2009 roku. Jak ocenia rzecznik, świadczy to z jednej strony o stale rosnącej świadomości obywateli o prawach pacjenta, z drugiej - o niezadowalającym poziomie poszanowania praw pacjenta.

W raporcie czytamy, że do głównych przyczyn tego stanu rzeczy rzecznik zalicza niedofinansowanie służby zdrowia. Wyjaśnia jednak, że: - Ograniczone środki finansowe nie są domeną wyłącznie systemu ochrony zdrowia i nie można nimi uzasadniać fatalnego poziomu przestrzegania praw pacjenta, na który wpływ mają także czynniki pozafinansowe.

- Rzecznik podejmował szereg działań w ramach przysługujących kompetencji zmierzających do poprawy przestrzegania praw pacjenta, których skuteczność będzie można ocenić w perspektywie kilku lat. – czytamy w dokumencie. Jak informuje Krystyna Barbara Kozłowska, inicjatywy koncentrowały się w szczególności na, między innymi: dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej; niedofinansowaniu świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie; niewystarczającej liczbie lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych; opracowaniu standardów w niektórych dziedzinach medycyny; uregulowaniu na poziomie aktu prawa powszechnie obowiązującego kwestii wyżywienia.

Krystyna Barbara Kozłowska informuje także, że nasiliły się ataki na instytucję RPP ze strony niektórych przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy, co było spowodowane podejmowaniem przez rzecznika bezkompromisowych, jednakże zgodnych z prawem i oczekiwaniami społecznymi, działań wobec podmiotów leczniczych.

W raporcie jest również "Kilka faktów z działalności rzecznika w 2015 roku". Oto one:
- budżet: 12 850 000 złotych;
- pracownicy: 134, w tym 48 Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
- liczba wszystkich spraw/sygnałów/zapytań, które wpłynęły do Rzecznika: 71366;
- liczba wystąpień rzecznika (o charakterze systemowym) do właściwych organów i instytucji,
zmierzających do poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w Polsce: 438;
- liczba prowadzonych postępowań wyjaśniających: 1196;
- liczba stwierdzonych naruszeń praw pacjenta w sprawach indywidualnych: 538;
- liczba stwierdzonych naruszeń praw pacjenta, w przypadku których podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji zalecenia i wnioski rzecznika: 425;
- liczba spraw zbadanych na miejscu: 90;
- liczba aktów prawnych zaopiniowanych przez rzecznika: 69;
- liczba wszczętych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów: 88;
- liczba decyzji uznających stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów,
niezakwestionowanych w trybie kontroli sądowo-administracyjnej: 82;
- liczba spraw podjętych przez rzecznika na prawach przysługujących prokuratorowi: 8;
- liczba sprzeciwów rozpatrzonych przez Komisję Lekarską działającą przy rzeczniku: 1.

Raport można przeczytać na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta w zakładce: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.