123RF

Pismo PFSz w sprawie programu inwestycyjnego dla szpitali

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
– Należy inwestować w oddziały opieki podostrej, których celem jest przywracanie sprawności seniorom po ostrej hospitalizacji – zwraca uwagę Polska Federacja Szpitali w dokumencie oceniającym projekt uchwały o „Programie inwestycyjnym modernizacji podmiotów leczniczych”.
Federacja pyta – w piśmie do Ministerstwa Zdrowia – o to:
– na jakim poziomie systemu szpitalnego zabezpieczenia – zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – szpitale będą mogły ubiegać się o środki w poszczególnych obszarach zdefiniowanych w programie inwestycyjnym,
– czy konkurs na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych dotyczy modernizacji istniejących zakładów opiekuńczo-leczniczych, czy budowy nowych obiektów – w programie inwestycyjnym oraz w ocenie skutków regulacji określono harmonogram działań w podziale na lata wraz z alokacją finansową,
– jakie są przybliżone daty przeprowadzenia konkursów w 2022 r.,
– czy w przypadku konkursu na wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo-leczniczych będzie konieczna ocena celowości inwestycji,
– jakie załączniki będą wymagane w konkursach w 2022 r.

PFSz proponuje także dopisanie w uzasadnieniu, w punkcie 2, zapisu: „inwestycje skierowane do podmiotów leczniczych udzielających całodobowych stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego oraz rehabilitacji leczniczej stacjonarnej oraz wymianę zużytych łóżek szpitalnych i rehabilitacji leczniczej stacjonarnej”, a w punkcie 1: „inwestycje ukierunkowane na podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób starszych oraz rehabilitacji leczniczej stacjonarnej”.

Polska Federacja Szpitali podkreśla, że „należy przeciwdziałać instytucjonalizacji seniorów i w związku z tym postuluje, aby opieka szpitalna w sytuacjach zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia starszych pacjentów była prowadzona na oddziałach wieloprofilowych, w zależności od stopnia natężenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad pacjentem – w związku z tym nie popiera tworzenia szpitalnych oddziałów geriatrycznych jako komórek organizacyjnych w szpitalach tzw. ostrej terapii”.
Natomiast – zdaniem PFSz – wydaje się pożądane, aby inwestować w oddziały opieki podostrej, których celem jest przywracanie sprawności także seniorom po okresie ostrej hospitalizacji.

– Wielodyscyplinarna opieka właśnie na takich oddziałach powinna ograniczyć częstość przebywania osób starszych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Ponadto wieloprofilowe oddziały opieki podostrej przyczyniają się do racjonalnej gospodarki zasobami szpitalnymi przeznaczonymi przede wszystkim do działania w stanach ostrych i to niezależnie od wieku pacjenta – pisze PFSz.

Jednocześnie PFSz zaznacza, że „należy zainwestować w nowoczesne poradnie dla seniorów, w których główną rolę odgrywaliby lekarze specjaliści chorób wewnętrznych posiadający dodatkową specjalizacją z geriatrii lub przynajmniej dodatkowe kwalifikacje z zakresu opieki geriatrycznej lub na podstawie bogatego doświadczenia zawodowego”. – W poradniach geriatrycznych lekarze powinni konstruktywnie współpracować z wielodyscyplinarnym zespołem profesjonalistów opieki senioralnej. Głównym zadaniem wzmiankowanych poradni powinno być utrzymywanie starszych pacjentów jak najdłużej poza instytucjami lecznictwa zamkniętego. Poradnie mogłyby być bardzo dobrym elementem wspomagającym system podstawowej opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest to także utrzymywanie pacjentów w jak najlepszym zdrowiu i w miarę możliwości poza szpitalem. Istotny jest także aspekt medyczno-ekonomiczny, gdyż zapobieganie hospitalizacjom czy też umieszczaniu seniorów w zakładach opieki długoterminowej cechuje się korzystnym wskaźnikiem koszt-efekt. Warto stworzyć warunki do tego, aby takie poradnie były uruchamiane przy szpitalach i stawały się częścią organizacji koordynowanej ochrony zdrowia obejmujących szpitale, poradnie specjalistyczne, podstawową opiekę zdrowotną rehabilitację i opiekę długoterminową – uzasadnia federacja.

PFSz ma nadzieję, że „program zapewni finansowanie pilnych działań przede wszystkim w opiece długoterminowej, w tym szczególnie zapewniających modernizację infrastruktury budowlanej oraz systematyczne uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanej bazy sprzętowej podmiotów leczniczych”.

– Naszym wspólnym celem jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do nowoczesnego, kompleksowego i skutecznego leczenia oraz opieki medycznej. Potrzeby inwestycyjne polskich szpitali są liczne i mamy nadzieję, że wszystkie z nich znajdą odzwierciedlenie w kolejnych projektach realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia – podsumowuje.

Przeczytaj także: „Program inwestycyjny dla szpitali – na wymianę łóżek i sprzętu”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.